Սիս - Ձայներ

Այս ընդհանուր վերնագիրին տակ կը ներկայացուին ինքնավկայագրական նիւթեր (ձայնագրութիւն, ֆիլմ, օրագիր, նօթեր, յուշեր, եւայլն)։ Այս ձայները կը պատկանին հայերու, որոնք անցեալին ապրած են Օսմանեան կայսրութեան մէջ։ Անոնցմէ իւրաքանչիւրը իր ձեւով վկայութիւն մը կու տայ երբեմնի իր կեանքին մասին: