Մալազկիրթ/Մանազկերտի գաւառակի (քազա) հայաբնակ գիւղերը Օսմանեան կայսրութեան վերջին տարիներուն։ Քարտէսին աւելի մեծ տարբերակը տեսնել ստորեւ։

Մալազկիրթ/Մանազկերտի քազա

Սեղմել վարի քարտէսին վրայ մեծցուած տարբերակը տեսնելու համար (քարտէսը պատրաստեց՝ Տիգրան Մարտիրոսեան)։

Մանազկերտի շրջանի հայաբնակ գիւղերը օսմանեան ժամանակաշրջանի իրենց անուններով։ Փակագիծերու մէջ ներկայացուած են գիւղերուն այժմու անունները։

Ապտոտրէք [Kulcak]; Ատա [Adalar]; Ատաքենդ [Adakent]; Ածուխ [Erence]; Աղվերան [Akören]; Ակներ (ներքին) [Aşağıkıcık]; Ակներ (վերին) [Yukarıkıcık]; Ալաճախան [Alacahan]; Ալակոր [Uyanık]; Ալեար [Alyar]; Աշդանախան [Gökçeali]; Ավթընա [Susuz]; Այնախոճա [Aynalıhoca]; Պակրան [Bekirhan]; Պանանիշ [Düzceli]; Պանէ [Muratkolu]; Պանզդէ [Usluca]; Պասթամ [Bademözü]; Պոսդանխաեա [Bostankaya]; Պոյիչափղուն [Boyçapkın]; Չիչ [Çiçek]; Տամիան [Boyundere]; Տերիք/Դերիկ [Çayırdere]; Ճապալվերտի [Bulutpınar]; Տոլաղպաշ [Dolabaş]; Տորախան [İyikomşu]; Տորլի [ներկայ անունը անյայտ]; Տուկնուք [Konakkuran]; Կերանլըղ [Gölağılı]; Ղարապուլաղ [Karabulak]; Ղարաճան [Karacan]; Ղարաղաեա [Karakaya]; Ղարղալըղ (ներքին) [Aşağıkargalık]; Ղարղալըղ (վերին) [Yukarıkargalık]; Ղազկէօլ [Kazgöl]; Ղլըչի [Kılıççı]; Կունտիֆիլան [Ulusu]; Հաճիպօթ [Dikbıyık]; Հաճիխան [Selekutu]; Հաճի Եուսուֆ [Hacıyusuf]; Հասան Փաշա [Hasanpaşa]; Հասունան [Tatlıca]; Հըսէ [Karakoç]; Հէյպորան [Gülkoru]; Ինտրիզիկէղ [Sıradere]; Քամիշլու (ներքին) [Aşağıkamışlı]; Քամիշլու (վերին) [Yukarıkamışlı]; Քանիքոր [Hancağız]; Քարահասան [Karahasan]; Քէօշք [Aşağı Köşk]; Քէսան [Ergeçidi]; Խալխալ [Alikalkan]; Խան [Han]; Խանիկեղ [Hanoğlu]; Խանիկ [Dirimpınar]; Խարապա Ղասմիկ [Beşçatak]; Խարապախանի [Şekerova Mahallesi]; Խարապակորեկ [Yüncüler]; Խարապասոր [Ahmetabat]; Խարապքար [Akyemiş]; Խարաղաճ [Karaağaç]; Խարալի [Karaali]; Խասմիք [Arslankaya]; Խազան [Kazanbey]; Խոշաճին [Üçoymak]; Խոթանլու [Kotanlı]; Գուշթիան [Şehittahir]; Քութքան [Doğantaş]; Կծու [Tur. unknown]; Քուրուճա [Kuruca]; Քզըլեուսուֆ [Kızılyusuf]; Լիասօր [Kuruyaka]; Լիսօր [Suluca]; Մանազկերտ [Malazgirt]; Մանտասօր [Çatmaoluk]; Մարմուս [Koçaklar]; Մեզրէ [Mezraaköy]; Միրզէ [Ocakbaşı]; Մխճին [ներկայ անունը անյայտ]; Մոլլա Ալի [Beşdam]; Մոլլապաղ [Mollabaki]; Մոլլատարման [Molladerman]; Մոլլա Հասան [Mollahasan]; Մոլլա Մուսթաֆա [Gündüzü]; Նատարշէյխ [Atabindi]; Նորատին [Nurettin]; Օղճին [Okçuhan]; Օզօր [Oğuzhan]; Փանէք [Fenek]; Փիշեան [Tıkızlı]; Փրեմասեան [Aradere]; Բուզքոփաք [Kızkapan]; Ռոշքան [Balkaya]; Ռուստամգէտիկ [Rüstemgedik]; Սարդաուդ [Sarıdavut]; Շամէ [Geçimli]; Շէպօ [Adaksu]; Շէյթանովա [ներկայ անունը անյայտ]; Շիրվանշէխ [Oyacık]; Սնճան [ներկայ անունը անյայտ]; Սուլտուզ [ներկայ անունը անյայտ]; Սուլթանլու [Sultanlı]; Սուլթանմուտ [Doğansu]; Սումալանթրաք [Yeni Mahallesi]; Թաթարղազի [Tatargazi]; Թոնդրակ [Hasretpınar]; Դուզիկ [Alınca Mahallesi]; Դուզլա [Aktuzla]; Վարտաւ [Bintosun]; Եարամիշ [Yaramış]; Եքմալ [Odaköy]; Զըրքրաշ [Çiçekveren]; Ժանժալու [Gençali]; Զիրաքլու [Zirekli]