Տերսիմը 20րդ դարու սկզբին իր հայաբնակ գիւղերով եւ քաղաքներով։ Արեւելեան Եփրատ/Մուրատ/Արածանի գետը կ՚երեւի իր ներկայ հունով

Տերսիմի սանճաք - Աշխարհագրութիւն

Չմշկածագի քազա

1. Չմշկածագ
Տարբերակներ՝ Չեմիշկածագ, Չմշկածակ
Այժմու անուն՝ Չեմիշկեզեք
39° 3'45.02"N    38°54'38.42"E

2. Ագրակ
Տարբերակներ՝ Ակրագ, Էգրեգ, Էրգեգ, Ագարակ
Այժմու անուն՝ Կէօզլիւչայըր
39° 7'3.88"N   38°58'34.02"E

3. Արտկա
Տարբերակներ՝ Արթական, Արտեքան, Արտեկան, Էրտիք
39° 5'46.09"N    38°52'52.94"E

4. Աշքունի
Տարբերակներ՝ Աշքանի, Էշկունի, Էշկնզիմեան
38°53'18.61"N   38°54'16.10"E

5. Պարտիզակ
Տարբերակներ՝ Պաղչեճիք, Պաքչեճիք
38°56'40.08"N   38°54'35.51"E

6. Պետրեթիլ
Տարբերակներ՝ Փաթրաթիլ, Պատրաթիլ, Պէյրեթիլ
Այժմու անուն՝ Հարմանլար
38°57'43.12"N  38°52'57.34"E

7. Պրատի
Տարբերակներ՝ Բրաթի, Բարտի, Պրաթի
Այժմու անուն՝ Արբատերեն
39° 1'41.80"N   38°51'40.15"E

8. Պրաստիք
Տարբերակներ՝ Բրաստիք
Այժմու անուն՝ Թաշլըք
39° 3'43.24"N    39° 1'15.17"E

9.Պրեխի
Տարբերակներ՝ Բրեխի, Պերախի
Այժմու անուն՝ Վիշնելի
39° 1'1.71"N   38°53'46.59"E

10. Տեքէ
Տարբերակներ՝ Թակէ, Թեքէ, Տեքքէ, Թեքեա
Այժմու անուն՝ Թորաթլը
39° 3'43.92"N  39° 0'27.28"E

11. Կարմրի
Տարբերակներ՝ Կեմիլի, Քերմիսի
Այժմու անուն՝ Կետիքլեր
39° 5'20.58"N    38°48'26.57"E

12. Յաղթուկ
Տարբերակներ՝ Յաղթուք
Այժմու անուն՝ Թեքելի
39° 3'37.90"N    39° 1'48.86"E

13. Հազարի
Այժմու անուն՝ Անըլ
39° 7'11.20"N    38°53'19.58"E

14. Խաչտուն
Տարբերակներ՝ Խչտուն, Հասդոն, Հաչդն
38°59'3.41"N     38°53'26.42"E

15. Խատիշար
Տարբերակներ՝ Քաղիշար, Հատիշար
39° 4'43.90"N    39° 1'47.57"E

16. Խարասար
Տարբերակներ՝ Ղարասար, Խարասսար
Այժմու անուն՝ Քարասար
38°58'42.29"N    38°48'38.65"E

17. Խնդրկիկ

18. Մամսա
Տարբերակներ՝ Մամուսսա
Այժմու անուն՝ Ալաքուշ
39° 5'15.54"N    38°50'6.03"E

19. Մանկուճակ
Տարբերակներ՝ Մենկճեք
38°53'52.72"N    38°54'6.46"E

20. Միատուն
Տարբերակներ՝ Միատն
Այժմու անուն՝ Կեմիճի
39° 5'26.67"N    38°44'42.12"E

21. Մորշխա
Տարբերակներ՝ Մորշկա, Մուրուշքա
39° 2'29.98"N    38°51'52.79"E

22. Միրնաւ
Այժմու անուն՝ Մուրնայի
39° 3'40.06"N   38°54'14.09"E

23. Օձգիւղ
Այժմու անուն՝ Փաշաճըք

24. Ուլուքալէ
Տարբերակներ՝ Ուլուղալա
Այժմու անուն՝ Ուլուքալէ
39° 2'5.06"N   39° 2'45.01"E

25. Փաշա Մեզրէ
38°54'40.77"N   38°56'21.11"E

26. Բազաբուն
Տարբերակներ՝ Պազապուն, Պազաբոն
Այժմու անուն՝ Ճեպէ
39° 2'31.50"N   38°50'14.20"E

27. Սեդրկա
Տարբերակներ՝ Սադիրկէ, Սադիրկէս, Սադիրքէս, Սեդերքէ
Այժմու անուն՝ Կիւնէյպաշը
39° 6'59.16"N   38°49'21.27"E

28. Սիսնա
Տարբերակներ՝ Սիսնէ
Այժմու անուն՝ Վարլըքոնաք
39° 4'55.00"N   38°50'3.00"E

29. Ցնձոր
Տարբերակներ՝ Սինսոր, Ցունձոր
Այժմու անուն՝ Փայամտիւզիւ
38°58'36.64"N   38°59'14.38"E

30. Թումա Մեզրէ
Տարբերակներ՝ Թոմա Մեզրէ, Սալիմ Պէյ Մեզրէ
38°57'18.06"N   38°49'32.24"E

31. Վասկավան
Տարբերակներ՝ Վասքովան, Վազքվան
Այժմու անուն՝ Աքչափընար
38°56'55.80"N   38°56'42.01"E

32. Երիցագրակ
Տարբերակներ՝ Էրէց Ագրակ, Էրէց Ակրագ, Իս Էկրէկ, Իշ Էգրէգ
39° 2'32.40"N    38°53'12.93"E

Խոզաթի եւ Մազկերտի քազաներ

Խոզաթի քազա

1. Խոզաթ
Այժմու անուն՝ Հոզաթ
39° 6'29.84"N    39°13'7.72"E

2. Աղզունիկ
Տարբերակներ՝ Արսունիք, Աղզունիք
Այժմու անուն՝ Աղզունիք
39° 0'30.39"N    39° 9'11.91"E

3. Հալւորի
Տարբերակներ՝ Հալւորիկ, Ալեւորի
Այժմու անուն՝ Քարշըլար    
39°10'30.05"N    39°26'28.04"E

4. Հալւորիվանք
39°14'18.62"N    39°28'48.53"E

5. Հաւշաքար
Տարբերակներ՝ Հաւլաբար, Աւշաքար, Յուշաքար
Այժմու անուն՝ Աքտեմիր
38°59'10.06"N    39° 8'59.27"E

6. Փեյիկ
Տարբերակներ՝ Փայեկ
Այժմու անուն՝ Չաղլարճա
39° 2'7.01"N    39° 8'31.40"E

7. Սիկետիկ
Տարբերակներ՝ Սաքետիկ, Սակետիք
Այժմու անուն՝ Քալեճիք (գիւղակ)
39° 3'52.31"N    39° 7'0.99"E

8. Սին
Տարբերակներ՝ Շին, Սէն
39°11'8.46"N    39°23'34.58"E

9. Սորփիան
Տարբերակներ՝ Սորփիան
Այժմու անուն՝ Եալքոնաք (գիւղակ)
39° 2'1.48"N    39°11'12.95"E

10. Դաշտակ
Տարբերակներ՝ Թեշթէք, Թեշթէկ
Այժմու անուն՝ Աթատոյտու
39° 9'41.20"N    39°20'39.56"E

11. Ընճղակ
Տարբերակներ՝ Էնճաղկա, Ինճիկա, Էնճեղակ
Այժմու անուն՝ Ալթընչեվրէ
39° 1'40.64"N    39°14'37.17"E

12. Երկան
Տարբերակներ՝ Էրկան, Երկայն, Երկայն-ընկոյզ
Այժմու անուն՝ Կեչիմլի
39° 1'53.64"N    39°15'57.99"E

13. Զեմպեղ Վարին
Տարբերակներ՝ Զմբըղ Վարին, Զամբեղ Վարին, Զմբեղ Վարին
39° 3'18.19"N    39°22'52.29"E

14. Զեմպեղ Վերին
Տարբերակներ՝ Զմբըղ Վերին, Զամբեղ Վերին, Զմբեղ Վերին
Այժմու անուն՝ Չըյըրլը
39° 4'50.69"N    39°21'2.26"E

Մազկերտի քազա

       
1. Մազկերտ
Տարբերակներ՝ Մեծկերտ
Մազկիրթ
39° 1'14.18"N    39°36'21.19"E

2. Չուքուր
Այժմու անուն՝ Չուքուր
39° 6'12.55"N    39°41'51.74"E

3. Տանապուրան
Այժմու անուն՝ Տանապուրան
38°57'41.92"N    39°39'28.38"E

4. Տիլան Օղլու
Տարբերակներ՝ Տիլան Օղլի
Այժմու անուն՝ Քոչքույուսու
38°58'44.19"N    39°35'7.30"E

5. Հազեզ
Տարբերակներ՝ Հասորիք
Այժմու անուն՝ Տազքաեա
39° 0'52.64"N    39°31'16.45"E

6. Քարմսի
Տարբերակներ՝ Կարմսի, Քոմիս
Այժմու անուն՝ Պուլկուրճուլար
38°59'33.26"N    39°41'41.42"E

7. Խոզնգիւղ
Տարբերակներ՝ Քուշտուն
Այժմու անուն՝ Ալանեազը
38°58'53.11"N    39°41'30.53"E

8. Լազվան
Տարբերակներ՝ Օնպաշըլար
Այժմու անուն՝ Ասլանեուրտու
38°58'36.35"N    39°33'31.10"E

9. Մերխօ
Տարբերակներ՝ Մարխօ
Այժմու անուն՝ Տոլուքիւփ
39° 1'44.73"N    39°25'29.76"E

10. Փախ
Այժմու անուն՝ Քոճաքոչ
39° 6'54.13"N    39°39'33.36"E

11. Շորտան
Տարբերակներ՝ Շորտա
Այժմու անուն՝ Այաչարտը
38°58'48.35"N    39°40'33.36"E

12. Թամուրտաղ
Տարբերակներ՝ Թամուտաղ, Թամուրթաղ, Տեմիրթաթ
Այժմու անուն՝ Թեմիւրթաթ
38°58'0.21"N    39°35'50.37"E

13. Թուրուշմեկ
Տարբերակներ՝ Թուրուշմակ, Թիրիշմեկ
Այժմու անուն՝ Աքթուլուք
39° 2'26.51"N    39°30'18.13"E

Չարսանճագի (Բերդակ) քազա

1. Բերի    
Տարբերակներ՝ Չարսանճաք, Բերրի, Բերին    
Այժմու անուն՝ Աքբազար    
38°50'59.40"N    39°40'43.51"E

2. Աղմեզրէ
Տարբերակներ՝ Ախմեզրէ        
38°52'5.85"N    39°28'45.58"E

3.Այվաթլու
Տարբերակներ՝ Հայվաթլի, Այվարլու
Այժմու անուն՝ Այվաթլը
38°54'31.18"N    39°47'44.78"E

4. Պաղին
39° 0'14.34"N    39°53'55.98"E

5. Պալուշեր
Տարբերակներ՝ Պալաշեհր, Պալաշեր
Այժմու անուն՝ Պէյտամը
38°57'6.49"N    39°27'59.71"E

6. Պասու
Տարբերակներ՝ Պասօ, Բասու, Պասու
Այժմու անուն՝ Կիւնեշտերէ
38°53'16.41"N    39°41'1.92"E

7. Պեկլեր Մեզրէ
Այժմու անուն՝ Պեյլերմեզրասը
38°57'42.82"N    39°34'33.50"E

8. Պերոշ
Տարբերակներ՝ Պերոչ, Պերոճ
Այժմու անուն՝ Տալլըպել
39° 2'53.27"N    39°44'56.47"E

9. Տենկ
Տարբերակներ՝ Տենք
38°50'34.63"N    39°44'20.16"E

10. Էսքի Բերդակ
38°51'25.27"N    39°17'27.55"E

11. Կատոսան
Տարբերակներ՝ Քատոսա
Այժմու անուն՝ Քարակիւնէյ
38°53'21.50"N    39°34'38.45"E

12. Կէօքթեփէ
Այժմու անուն՝ Կէօքթեփէ
38°55'48.74"N    39°36'48.42"E

13. Ղայազին
Տարբերակներ՝ Կայաչին, Խայաչի, Խայազի
Այժմու անուն՝ Քայաճը
38°53'24.08"N    39°48'6.85"E

14. Կորճան
Տարբերակներ՝ Քորճան
38°55'4.60"N    39°37'6.92"E

15. Հաւսէկ Վարին
Տարբերակներ՝ Վարի Աւսէկ
Այժմու անուն՝ Աշայը Հաւզիք
38°55'54.54"N    39°35'25.24"E

16. Հաւսէկ Վերին
Տարբերակներ՝ Վերի Աւսէկ, Եուքարի Հաւզիք
Այժմու անուն՝ Պէօյիւրթլէն
38°56'44.56"N    39°34'56.40"E

17. Հոշէ
Այժմու անուն՝ Քարշըքոնաք
38°50'31.09"N    39°41'35.09"E

18. Իսմայէլց
Այժմու անուն՝ Իսմաիլլի
38°53'30.49"N    39°37'24.01"E

19. Իսնիս
38°54'42.48"N    39°51'12.72"E

20. Ճանիկ
Տարբերակներ՝ Ճանիք
Այժմու անուն՝ Այտընլըք
38°55'15.57"N    39°49'55.56"E

21. Քալաճուք
Տարբերակներ՝ Քալաճեք
38°53'44.53"N    39°27'20.27"E

22. Քարափունար
Տարբերակներ՝ Ղարափունար
38°56'17.31"N    39°33'9.68"E

23. Քարնձոր
38°59'13.75"N    39°52'10.10"E

24. Խաճար Վարին
Այժմու անուն՝ Աշայը Քաճարլար
38°56'26.02"N    39°31'34.61"E

25. Խաճար Վերին
Այժմու անուն՝ Եուքարը Քաճարլար
38°56'27.89"N    39°30'32.18"E

26. Խարեսիկ
Խարեսսիկ, Ղարեսիկ, Հաւաշիք, Հարասենք
Այժմու անուն՝ Պիչմեքայա
38°51'15.13"N    39°29'36.66"E

27. Խռնեկ
Այժմու անուն՝ Հրնիք
38°54'49.92"N    39°33'41.76"E

28. Քոտարիճ
Տարբերակներ՝ Քոտարիչ, Կոտարիչ, Քուտարիճ, Քոտերիչ
Այժմու անուն՝ Կիւնէյհարման
38°54'33.31"N    39°44'55.70"E

29. Քուրեքան
Տարբերակներ՝ Քիւրեքէն   
Այժմու անուն՝ Օպուզպաշը
38°52'57.03"N    39°49'34.46"E

30. Քուշին
Տարբերակներ՝ Խուշճի, Քուշճի
Այժմու անուն՝ Քուշչու
38°51'56.76"N    39°43'32.20"E

31. Քուշին Մեզրէ
Տարբերակներ՝ Խուշճի Մեզրէ, Քուշճի Մեզրէ
Այժմու անուն՝ Քուշչու Մեզրասը
38°52'48.03"N    39°44'3.06"E

32. Քուզուլճուք
Տարբերակներ՝ Ղզլճուխ, Ղզլճուղ, Քիւզիլճուխ
Այժմու անուն՝ Քըզըլչըք
38°54'5.71"N    39°38'45.02"E

33. Լամք
Տարբերակներ՝ Լեմք
Այժմու անուն՝ Օպրուքքաշը
38°55'37.13"N    39°45'1.78"E

34. Լուսատարիչ
Տարբերակներ՝ Մըստարիչ
Այժմու անուն՝ Արբալը    
38°54'59.09"N    39°31'38.30"E

35. Լուսատարիչ Մեզրէ
38°54'39.45"N    39°31'46.94"E

36. Մարկիկ
Տարբերակներ՝ Մարկեկ, Մարկիք, Մերկեկ
Այժմու անուն՝ Կիւնպողազը
038°57'39.43"N    39°26'28.51"E

37. Մաստան
Տարբերակներ՝ Մասթան, Մեսթան
Այժմու անուն՝ Օրթահարման
38°55'18.24"N    39°47'38.72"E

38. Մերճումէկ
Տարբերակներ՝ Մերճիմէկ
Այժմու անուն՝ Մերճիմէկ
38°51'43.10"N    39°23'27.63"E

39. Նոր Գիւղ
Այժմու անուն՝ Ենիքէօյ
38°53'51.94"N    39°26'35.60"E

40. Ուռեկ Վարին
Տարբերակներ՝ Ուռիկ
Այժմու անուն՝ Աշայը Եաքապաշը
38°47'27.75"N    39°27'24.34"E

41. Ուռեկ Վերին
Այժմու անուն՝ Եուքարը Եաքապաշը
38°50'48.65"N    39°28'11.14"E

42. Ուրձ
Տարբերակներ՝ Խորս, Հըրս, Հրիս
Այժմու անուն՝ Էօրսքէօյ
38°54'30.70"N    39°43'30.91"E

43. Բաղնիք
Տարբերակներ՝ Բաղնիք
Այժմու անուն՝ Քեփեքթաշ
38°51'31.64"N    39°42'39.19"E

44. Բաշավանք
Տարբերակներ՝ Բաշաղակ, Պաշաղակ
Այժմու անուն՝ Փընարլար
38°52'33.65"N    39°28'39.71"E

45. Բաշավանք Մեզրէ
38°52'23.28"N    39°28'22.85"E

46. Բերդակ
Այժմու անուն՝ Փերթեք
38°52'1.83"N    39°19'27.74"E

47. Բերդակ Թիլ
Տարբերակներ՝ Փոքր Թիլ
Այժմու անուն՝ Քորլուճա
38°49'48.50"N    39°19'12.68"E

48. Սաղման
Տարբերակներ՝ Ցաղման
Այժմու անուն՝ Սայման
38°55'11.96"N    39°17'54.56"E

49. Սեւճող
Տարբերակներ՝ Սվճող, Սողճով, Սեւճուխ, Սղճով
Այժմու անուն՝ Պուրմակեճիթ
38°57'56.76"N    39°32'21.94"E

50. Սեյիտլի
Տարբերակներ՝ Սեյիդլի
Այժմու անուն՝ Էլմալըք
38°52'21.72"N    39°47'3.72"E

51. Շամցիք
Տարբերակներ՝ Շամլի, Շենցիք, Շանցիք
Այժմու անուն՝ Չիմենլի
38°54'26.15"N    39°35'42.27"E

52. Շոհմին
Տարբերակներ՝ Շոմի
Այժմու անուն՝ Կելինփընար
38°54'46.64"N    39°42'12.43"E

53. Սորփիան
Տարբերակներ՝ Սուլփիան
Այժմու անուն՝ Եօլքոնաք
38°58'49.68"N    39°28'58.43"E

54. Սըմախ
Տարբերակներ՝ Սմախ, Սմաղ
Այժմու անուն՝ Սումաք
38°53'12.49"N    39°31'5.07"E

55. Թանց
Տարբերակներ՝ Թանզ, Թանձ, Թանծ
Այժմու անուն՝ Թոզքոփորան
38°55'42.02"N    39°26'19.17"E

56. Թիլ
38°52'2.11"N    39°45'2.59"E

57. Թիլ Վերին
                
58. Ձորակ
Տարբերակներ՝ Սորեկ, Սրեք, Սորեք
Այժմու անուն՝ Քարապուլութ
38°54'26.04"N    39°45'57.31"E

59. Վասկերտ
Տարբերակներ՝ Վազկիրտ
Այժմու անուն՝ Չալիէօզիւ
38°51'46.10"N    39°32'46.99"E

60. Վայնա
Տարբերակներ՝ Վահնայ, Վահնէյ, Ուահնէ
38°56'13.41"N    39°16'16.32"E

61. Ձերի
Տարբերակներ՝ Զիրի, Զերին
Այժմու անուն՝ Շաւքըն
38°50'41.43"N    39°37'22.69"E