Hacınlı Ermeni kadınlar (Kaynak: Huri Ellezyan koleksiyonu, Antranik Dakesyan’a teşekkürlerimizle).

Haçin Diyalekti ve Özellikleri

Yazar: Nora Sarafyan-Taşcıyan, 25/08/20 (son değişiklik: 25/08/20), Çeviren: Sevan Değirmenciyan

Giriş

Harkan, Açe adları verilen ve bugün Haçin adıyla tanınan bölge, içinde Klasik Ermenice ve Kilikya Ermenicesi öğelerini barındıran kendine has bir diyalekte sahipti. Haçin ve komşusu olan Zeytun (Süleymanlı) Kilikya’nın Armenofon bölgeleri olarak bilinir.

Haçin dili ilk önceleri Ermenice idi, fakat zaman içinde halkın doğal göçleri ve çoğu zaman zorla yerinden edilmesinden dolayı diyalektik yeni bir durum ortaya çıktı. Bir çok Ermenice diyalektte olduğu gibi, Haçin diyalekti de Rumca, Farsça, Kürtçe ve Türkçe öğeler barındırmakta.

Bugün halen Haçin Ermenicesi konuşan kişilere rastlamak mümkün. Bu insanların diyalekti bilmeleri çevre şartları, edebi Ermeniceyi bilmeleri ve kullanma seviyesi, aynı zamanda günlük konuşma dili ve asıl diyalekti kullanan nesil ile olan iletişimlerine bağlı. Bu kişilerin kullandıkları dilde saf diyalekt yanında, bir çok değişiklik ve etkileşimlere de rastlarız.

Seçili diyalektin coğrafi yayılma sınırlarını, diyalekti konuşan kişilerin göçlerini ve diğer halk ve dillerle iletişim ve bağlarını ortaya koyduğumuz takdirde dilbilim ve lehçebilim araştırmaları yapmak mümkün olabilir.  Aynı lehçenin farklı bölgelerde kullanılıyor olması muhtemelen bir göç yaşandığının göstergesidir. Lehçelerin araştırılması, ortam etkilerinin araştırılması ve diğer dillerden alınan kelimelerin kaynağını tespit etmek için, dilbilim açısından büyük bir öneme sahip. Dil araştırmaları etnolojik belli sorulara da cevap sağlayabilir.

Ermeni lehçebiliminin gelişmesi açısından yapılan teorik ilk çalışma Hraçya Acaryan’ın “Ermeni lehçebilimi (Ermeni lehçelerinin tanımı ve tasnifi, Moskova, Rostov, 1911)” çalışması. Bu çalışma dilde önemli bir özellik olan fiilerdeki şimdiki zaman ve şimdiki zamanın hikayesi oluşturulma ilkelerini temel alarak Ermenice lehçeleri ilk kez tasnif ediyordu.

Acaryan’ın morfolojik tasnifine göre, Ermenicenin lehçeleri üç ana dala sahipti: GI, UM ve (y)EL. Bu tasnife göre, Haçin diyalekti GI dalına ait.

Tek özellik (lehçeleri (y)el, gı ve um olarak üç dala ayıran morfolojik tasnif) temel alınarak yapılan tasnifler verimli olmalarına karşın, Ermenice lehçelerin çapraşık ve çok özellikli iç ilişkilerini tam olarak açıklamaya, lehçe grupları, lehçeler, ağızlar ayrışmasını yapmaya yeterli olmadı. Tümü hakkında yapılan çalışmaların bir çözümü Kevork Çahukyan tarafından geliştirilmiş ve lehçe tasnifinde kullanılan çok özellikli istatistiksel tasnif ilkesi oldu. Çahukyan, “Ermeni Lehçebilimine Giriş” (Yerevan, 1972) çalışmasında bu konuyu bilim çevreleri ile paylaşmıştır. Çahukyan’ın bu çalışmasına göre ise Haçin lehçesi, Batı Alt Grubunun Güney-Batı (Kilikya) lehçe grubuna dahildir.

Çahukyan’ın tasnifi lehçeleri birbirlerinden ayrıştıran kelime, dilbilgisi ve ses bilgisi özelliklerini ölçü olarak alır ve tüm bu özellikler karşılaştırmalı bir incelme sonucunda ortaya çıkartılır; yani kelime benzeşmeleri, gramer özellikleri ve fonetik benzeşmeler ele alınır.

Bu verileri temel alıp Haçin diyalektini, ya da Haçinlilerin dediği gibi “Haçin Dili”nin belli kelime, gramer ve fonetik özelliklerini incelemeye gayret edeceğiz.

Haçin Diyalektinin Özellikleri

Bu dile aşina olmayanlar veya bu dili iyi bilmeyenler, garip bir dil olarak algılar onu ve Haçin dilini anlamakta zorlanırlar. Fakat seslerine ve dile zamanla alıştıklarında, Haçin diyalektinin gerçek bir Ermenice ve gelişmiş bir dil olduğunu görürler.

Haçin diyalektinin fonetiğinin transkripsiyon çeşitliliği daha çok Zeytun diyalekti ile benzerlikler gösterir.

Bu makale vasıtasıyla Haçin diyalektinin bazı özelliklerini listelemeyi amaçlıyoruz. Fonetik özelliklerinin bilimsel transkripsiyonu bu makalenin amaçları arasında değildir.

Ses Değişimleri (Fonoloji)

Kilikya diyalektinin başlıca özelliği a seslisinin vurgulandığında o’ya dönüşmesidir. Örneğin panal(açmak)>panol (Zeytun), g’ertam (gidiyorum)>gaşdom (Haçin), kağak (şehir)>kağok (Maraş).

Sesliler

Seslilerin Değişimi

Edebi Ermenice

Haçin diyalekti

doğal vurgu alan a sesi o’ya dönüşür

hayr (baba)
amb (bulut)

bob
omb

Tek heceli ve bir buçuk heceli kelimlerde a o’ya dönüşür

a   o

dığa (oğlan)
sandr (tarak)
kağtsır (tatlı)
bardk (borç)

dığo
sor
kotskh
boydk

Iki heceli cins ve özel isimlerde ikinci hecede bulunan a sesi o’ya dönüşürü.

hivant (hasta)
karayr (in)
ganaç (yeşil)
yertal (gitmek)

hivont
kayoy
ganoç
işdol

Çok heceli özel ve cins isimlerde son hecede bulunan a sesi sadece o’ya dönüşür

kavazan (baston)
amıçnal (utanmak)
abarançan (bilezik)
hagarag (ters)

kavazon 
amaşnol
abayançon
hagarog

ile diğer ses değişimleri

⟶ e

‪‪‪

açk (göz)
garç (kısa)
aşagerd (öğrenci)

eçk
geyç
eşgeyd

⟶ (y)e

şahil (kazanmak)

şeyil

⟶ ı

arad (bol)

ırod

⟶ (y)e

kalel (yürümek)

keliel

İlk hecede bulunan a sesi bazen ses değişikliğine maruz kalıp e’ye dönüşebilir

aşagerd (öğrenci)
açk (göz)

eşkeyd
eçk

Kelime içinde bulunan o sesi e’ye dönüşür

 o  e

otz (yılan)
mod (yakın)
or (gün)

etz
med
ey

Çiftsesli ay e’ye dönüşür 
ay  e

aytz (keçi)
ayki (bağ)

edz
eki

ye ⟶ e

yergu (iki)
yeresun (otuz)

eygu
ersun

Sessizler

Haçinliler Klasik Ermenicede kalın r ‘i (ռ) yumuşak r (ր) olarak telaffuz ederler. R (ր) ise yarım ses olan y (յ)’ye dönüşür.

Aşağıdaki durumlar haricinde sessizler genelde ses değişimine uğramazlar:

Sessiz Değişimi

Edebi Ermenice

Haçin Lehçesi

r (ռ) ses değişikliğine uğramaz

Tur (kapı)
Park (ihtişam)

tur
pork

r sesi cins ve özel isimlerde y’e dönüşür 
r ⟶ y

tram (para)
mart (insan)
kar (taş)

tyom
moyt
koy

h sesi bazen f’e veya kh’e dönüşür, bazen de düşer

h (հ)   ➚ f

          ➘ kh                       

hok (dert)
orhnel (kutsamak)
aşkharh (dünya)
bahk (oruç)

fuek
okhniel
aşkhoy
bok

Gh (ղ) sesi sıklıkla kh (խ) olur

yeğçür (boynuz)
ağkat (yoksul)

akhçiy
akhkod

Kelime başında olan y sesi bazen kaybolur

Hisus (İsa)
hısdag (net)

isus
isdug

Birbirini takip eden d ve r (ր) sesleri kalın r(ռ) olarak telaffuz edilir

d + r (ր) ⟶ r (ռ)   

gıdriç (cesur)
ındrel (seçmek)
sandrel (taramak)

gıric
hıriel
sariel

d sesi bazen telaffuz edilmez

asdığ (yıldız)
asdvadz (tanrı)

osğı
asvodz

Kalın r (ռ) sesi istisnasız kendi sesiyle telaffuz edilir

pur (fırın)
park (ihtişam)
dzar (ağaç)

pur
pork
dzor

R (ր) sesinden sonra s gelirse, r ve s birleşip ş ‘e dönüşür 
r + s ⟶ ş

harsanik (düğün)

haşnik

İsmin Halleri

İsimler sonlarına gelen eklerle, düzenli ve dil bilgisi kurallarına göre çekilir.

Örnek; dzar (ağaç), dzari (ağacın, ağaca), dzare (ağaçtan), dzarov (ağaç ile)

hats (ekmek), hatsi (ekmeğin, ekmeğe), hatse (ekmekten), hatsov (ekmek ile)

Tabii ki dzar ve hats yerine dzor, dzori, dzore, dzorov / hots, hotsi, hotse, hotsov.

Fiil Çekimi

Haçin dilinde Ermenicede olduğu gibi başlıca iki çeşit fiil bulunur; düzenli ve düzensiz. Dolayısıyla, bu fiilerin çekimi de edebi Ermenicede olduğu gibi iki çeşittir.

Düzenli fiiler şimdiki zamanda görünen “gı” ekini muhafaza ederken, gelecek zamanda görünen “bidi” “bi’ye, “yete” ise “te”ye dönüşmüştür. Emir kipinin olumsuzunda görünen “mi” ise aynı şekilde kalmıştır. Örnek;

Kalel (yürümek); gı kelem (yürüyorum), keletsi (yürüdüm), te kelem (yürürsem), mi keley (yürüme).

Fiil sesli ile başladığında, g’ -den önce “gı” yazılır. Örnek; an gı g’ınie, yani an g’ıne (o yapıyor).

Udel (yemek), yertal (gitme), uzel (istemek) fiilleri istisnadır ve önlerine gı gelmez.

Düzensiz fiilerin çekimi, diğer dillerde olduğu gibi, daha zor. Udel fiilinin çekimi;

 • Şimdiki Zaman.­ g’avdiem, g’avdies, g’avdie
 • Geçmiş Zaman.­ geyo, geyoy, geyov
 • Gelecek Zaman.­ b’udiem, b’udes, b’ude
 • Emir Kipi Olumsuz.­ m’udey, m’udek
 • Şartlı.­ te udem, te udes, te ude

Üç mastar ekinde çekim örnekleri

 • el mastar; vazel (koşmak - vaziel
 • il mastar eki; haknil (giyinmek) 
 • al mastar eki; hazal (öksürmek) - hazol

Şimdiki Zaman                  

Geçmiş Zaman

Şimdinin Hikayesi

Gelecek Zaman

Gelecekte Geçmiş Zaman

VAZEL

 

 

 

 

yeies gı vaziem

vazitsi

gı vazi

bi vaziem

g’uziem ey vaziem

tun gı vazies

vazitsiiy

gı vaziy

bi vazies

g’uzies ey vazies

an gı vaze

vaziets

gı vazey

bi vaze

g’uze ey vaze

miene gı vazienk

vazitsonk

gı vazonk

bi vazienk

g’uzienk ey vazienk

tuk gı vazek

vazitsik

gı vazik

bi vazek

g’uzek  ey vazek

enuenk gı vazien

vazitsin

gı vazin

bi vazien

g’uzien ey vazein

HAKNİL

 

 

 

 

yeies gı haknim

hako

gı hakni

bi haknim

g’uziem ey haknim

tun gı haknis

hakoy

gı hakniy

bi haknis

g'uzies ey haknis

an gı hakni

hakov

gı hakney

bi hakni

g’uze ey hakni

miene gı haknink

hakonk

gı haknonk

bi haknink

g'uzienk ey haknienk

tuk gı haknik

hakek

gı haknik

bi haknik

g'uzek ey haknek

enuenk gı haknin

hakon

gı haknin

bi haknin

g'uzien ey haknein

HAZAL

 

 

 

 

yeies gı hazom

haztso

gı hazi

bi hazom

g’uziem ey hazom

tun gı hazos

haztsoy

gı haziy

bi hazos

g’uzies ey hazos

an gı hazo

haztov

gı hazey

bi hazo

g’uze ey hazo

miene gı hazonk

haztsonk

gı hazonk

bi hazonk

g’uzienk ey hazonk

tuk gı hazok

haztsek

gı hazik

bi hazek

g’uzek ey hazok

enuenk gı hazon

haztson

gı hazin

bi hazon

g’uzien ey hazon

Emir kipi

Dilek Kipi
Şimdiki Zaman/Hikaye

Mastar

Geçmiş Zaman Ortaçı

Gelecek Zaman Ortaçı

SİREL (sevmek) 
siye- mi siye
siyitsek – mi siyek


siyiem  - siyi         
siyies - siyiy                
siye - siyey
siyenk - siyonk         siyek - siyik            
siyien – siyin

 

siyiel

 

siyodz

 

siyilu

HAKNİL (giyinmek)

hakiy - mi hakni
hakek - mi haknik

 

haknim  hakni
hakoy - hakniy
hakov - hakney
hakonk - haknonk
hakek - haknik
hakon - haknin

 

haknil

 

haknodz

 

haknilu

HAZAL (öksürmek)

hazօ՛- mi hazoy
hazatsek - mi hazok

 

hazom - hazi    
hazos - haziy
hazo - hazey
hazonk - hazonk
hazok - hazik
hazon - hazin

 

hazol

 

hazatsodz

 

hazilu

Kelimelerin Aldığı Eklere Örnekler

Vi.- arçıvi ­ arçevi (öndeki)
Vuey.- halivuey ­ alevor (yaşlı) | dzutsvuey ­ dzotsvor (hamile)
Ued.- yeğued ­ իւղոտ (yağlı) | մազուէտ ­ mazod (kıllı)
Gon.- lalgon ­ լալկան (ağlak) | պայտըկոն ­ bardagan (borçlu)
Von.- iygıvon ­ իրիկուան | շիյվոն ­ kişervan (geceki)
Onk.- meyonk ­ mayrenk (anneler)
Vodzk.- khosvodzk ­ khosvadzk (konuşma) | kilvodzk ­ kalvadzk (yürüme)
Vuts.- idivuts ­ yedeven (arkadan)

İsimlerin Çoğulu

Haçin lehçesinde kelimelerin çoğulu bir çok biçimde oluşturulur;

 • ni.- tıkalni ­ tkalner (kaşıklar) | ırzagni ­ abrankner (mallar) | tzianni ­ tzier (atlar)
 • sdanni.- hikisdanni ­ hokiner (kişiler) | ekisdanni ­ aykiner (bağlar)
 • niey.- lerniey ­ lerner (dağlar) | dzarniey ­ dzaraner (uşaklar) | tırniey ­ trner (kapılar)
 • iey.- kuğiey ­ koğer (hırsızlar) | khudiey ­ khoder (otlar) | gutiey ­ goter (kulplar)
 • dek.- ağpiydek ­ yeğpayrner (kardeşler) | açgındek ­ ağçikner (kızlar) | bılzdek ­ bızdigner (ufaklar) | gındek ­ giner (kadınlar)
 • ik.- osgik­vosginer (altınlar) | moytik ­ marter (insanlar)
 • vıni.- tzervıni ­ tzerker (eller) | kıtvıni ­ kiter (burunlar)
 • vuenk.- tzervuenk ­ tzerkerov (ellerle)

Haçin Ermenicesi ile Haftanın Günleri

Giragi (Pazar) – Giyegi
Yerguşapti (Pazartesi) – Eyguşepti
Yerekşapti (Salı) – İyekşepti
Çorekşapti (Çarşamba) – Bakey
Hinkşapti (Perşembe) – Hinksepti
Urpat (Cuma) – Uypot
Şapat (Cumartesi) - Şapot

Zaman Gösteren Kelimeler

Vargyan (dakika)- vaygyon
Jam (saat)- sahat
Tar (yüzyıl)- dihiy
Meg (bir)- ey
Yergu (iki)- eygey
Amis (ay)- amis
Dari (yıl)- dayi
Ardu ganukh (sabah erken)- şafokh
Gesor (öğlen)- geaey
Irigun (akşam)- iygıvon

Haçin Lehçesi ile İki Sohbet

Haçin lehçesi ile iki kişi arasında geçen sohbet kaydını ve bu sohbetin Türkçe çevirisini dikkatinize sunuyoruz. (Batı Ermenicesi ile bir seçeneği orijinal metinde görebilirsiniz). İlk konuşan Lübnan’da, Yeni Haçin mahallesinde doğmuş olan Boğos Ganaçyan (1929-2017). İkinci konuşan ise Lübnan, Yeni Haçin’de doğan Yeğisapet Tapanyan Oğlukyan (1943-2019).

İki Haçinlinin konuşmaları nesilden nesile aktarılmış bir dilin tarihini göz önüne seriyor. Bu aynı zamanda, bazı değişim ve hareketlere rağmen Haçin dilinin Ermeni dilinin genel kapsamı dahilinde korunduğunun da bir nişanesi. Bu iki kayıt Haçin lehçesinin maruz kaldığı değişiklikleri de gösteren küçük örnekler aynı zamanda.

Boğos Ganaçyan

Haçin lehçesi ile ilk konuşma (Boğos Ganaçyan)

Türkçesi

-İnçots igik Şamen Tamasgosen Hecno

-Şam’a nasıl geldiniz?

Mutasarrıfı eygu askoy gı gı ğıyge, katsek Toyos vaybedı peyek. Gaşdon Toyos vaybedin kev gı g’asen, te mutasarrıfı ke g’avze. Moytı gı g’ene, gaşdo.

Haçin mutasarrıfı iki asker gönderir, gidin Toros ustayı getirin. Giderler Toros ustanın yanına, mutasarrıf seni istiyor derler. Adam kalkıp gider.

-Oh, payev igiy Toyos vaybed.

-Oo, hoş geldin Toros usta.

-Payev disonk.

-Hoş gördük.

-Nisd! Keno eygu hod ğayfe aso te piyen. Neyise, ğayfan gpiyen. İyents gı g’ase, te eskeyneyun,- tuk katsek, pon mı çunik mey hedı.

-Otur. Git iki kahve söyle, getirsinler. Neyse, kahveyi pişirirler. (…) askerlere, gidin, bizle bir şeyiniz yok, der. İşiniz yok.

Gı nısdin, ğonuşmuş g’anun.

Oturup sohbet ederler.

-Tun zis şod gu siyes çe mı?

-Toros, beni çok seviyorsun, değil mi?

Toyosn al, ho g’ase.

Toros da evet der.

-Yes al kiy şod gu siyem. Amma kalik orerı erind çi ko eyveno ermenots. Yete zis deynemmiş ınes ne aylet ar. Or. Esdeğotsı keno.

-Ben de seni çok seviyorum. Fakat gelecek günler Ermeniler için pek iyi değil.. Beni dinleyecek olursan, aileni al, buradan git.

Toyos ğalfan dun gako, gı gençe dığan, açkindekı, hoyseyı. Meselen ındas-ındas e, inç gı gasek, işdonk te minonk?

Toros usta eve gelir, oğullarını, kızlarını, gelinlerini yanına çağırır ve durum böyle-böyledir der. Ne dersiniz, gidelim mi, kalalım mı?

Keris Ğazarya Babahikyan heç mi gaynik, eygu katr araba peyek inç gone litsek, yalla Suria.

Dayım Ğazaria Babayikyan, hiç durmayın, iki araba getirin, neyiniz var yok doldurun, yalla Suriye’ye.

Yev ındats Suria gakon, ur Jaramana [Tamasgosi harav-arevelkı]. Hon dun gı pırnen, gı nısdin. Moytı nacoy e, bzdig arvag mı, bıdig çuyi oçk mı go yeğer, köplü şinel gu dan gor. Moytı şad nazig nalun hivant g’unno, gı meyni.

Suriye’ye gelirler. Nereye? Jarama’ya [Şam’ın güney-doğusu]. Orada ev tutarlar, otururlar. Adam marangoz; küçük bir dere, bir su kaynağı varmış, köprü yaptırırlar. Adam pek nazik olduğundan, hasta olur, ölür.

Amma bobis, keris askoy en yeğer harbi g’aşdon. Harbı lımınnalen yedk g’akon Jaramana, irents gu kıdnon, dayi mı gı nısdin, sarrafutyun gı g’enen. Bobis nacoy e, inç gı şine; kermen, okhlağu, berid. Asang tıyam g’arne gor dacikneren. Conk mı payo g’aynen keriis hed sarrafutyun gı g’enen Jaramayen Şom gı g’içnen yev yed gu kan 1925-in dürzünerun yev suriatsinerun gırivı g’ılla. Kerid gı g’ıse, te menk hos çenk gano menol, yalla Beyrut b’işdonk, Beyrut al kalen yedk, yes hes çim geno, Ameyiga b’işdom. Kerin g’ella gor Arjantin g’erta gor, moys, bobs al yedevnen g’aşdon, açki trikoma [trakoma] ıllalun yed gakon hayrıs, mayrıs, yeğpayrıs, kuyrıs.

Babam ve dayım asker. Savaşa giderler. Savaş bittikten sonra Jarama’ya gelir, onları bulurlar. Bir sene otururlar, sarafflık yaparlar. Babam marangozdu. Ne mi yapardı? İlik, silindir, berid. Müslümanlardan böyle para alırlar, bir avuç para alır dayımla, Şam’a gider ve gelirler. 1925’de dürziler ve Suriyeliler arasında çatışma olur. Dayım, burada kalamayız der, Beyrut’a gideceğiz. Beyrut’a geldikten sonra, ben burada kalmam, Amerika’ya gideceğim, der. Dayı Arjantin’e gider. Annem, babam da peşinden giderler. Trahoma olur ve bu nedenle geri gelirler. Babam, annem, kardeşim, ablam.

Yes ayn aden çi gam. Yes kalen yedk, hes dzner em, 1928.

Ben o zaman yoktum. Ben döndükten sonra, burada doğmuşum, 1928’de.

Yeğisapet Tapanyan Oğlukyan

Haçin lehçesi ile İkinci Konuşma (Yeğisapet Tapanyan Oğlukyan)

Türkçesi

Humo g’asem.

Şimdi söyşerim.

Açkı guyno ındas lisin (…) meh endeğı ındas gucog mı go gu gokhes, tim aşkharhı lis gunno.
Meh endeğı evel menk lamba gu varonk kidi, lamba, eygu meg gu gerenk temizlamiş ıneliken gu gerenk. Esdeğı ındak pon çu go lisı gocagı gu gokhes tim değı lis guno.

Bura ışığının gözü kör olsun, bizim orda bir tane düğme vardı, tüm dünya aydınlanır. 
Bizim orada kandil yakardık bilirim, iki-bir keserdik temizlemek için, burada lamba yok, her yer aydınlık.

Maktubı gu ka hey khıntu
Danı divengı gı tıntu
Aşken uzoğin divek
(…) gu khıntu
Ağçi anunıt İğisa
İs isgizpen pencerein disa
Unçotsıs çunçotsıs gu dzakhem
G’ılnem ku babit pisa.

Mektup gelir, gül oyna
Ev yerinden oynar
Kızı verin isteyene 
(…)
Kız adın Yeğisa
Ben en başta pencerede gördüm
Varımı yoğumu satarım 
Babanın damadı olurum.

Kaynaklar

 • Հայերէնի բարբառագիտական ատլասի նիւթերի հաւաքման ծրագիր [Ermenice Diyalektoloji Atlası Materyallerini Toplama Projesi], ed. H.T. Gosdantyan, A. N. Hanesyan, M. H. Muradyan, A. V. KrikoryanYerevan, 1977.
 • Hagop B. Boğosyan, Հաճընի ընդհանուր պատմութիւնը եւ շրջակայ Գօզան-Տաղի հայ գիւղերը [Genel Haçin Tarihi ve Kozan Dağı çevresi Ermeni Köyleri], II. Baskı, Kilikya Katolikosluğu Yayınları, Antilias, 2014.
 • Hraçya Acaryan, Քննութիւն կիլիկիայի բարբառի [Kilikya Lehçesi İncelemesi], Yerevan Üniversitesi Yayını, Yerevan, 2003.