Sasun - Demografi

Köylerin Nüfus İstatistikleri

Yazar: Tigran Martirosyan, 25/02/21 (son değişiklik: 25/02/21), Çeviren: Arlet İncidüzen, Hayko Kadiyan

Sasun, Dağlık Ermenistan’ın güney sınırlarında Osmanlı dönemi boyunca ve ondan da öncesinde asırlarca yoğun Ermeni nüfusuna sahip dağlık bir bölgedir. [1] 1889 yılında Osmanlı yetkilileri yeni bir vilayet, Ermeniler arasında Pağeş olarak bilinen Bitlis Vilayetini şekillendirdiklerinde bölgede oluşturulan çeşitli sancaklara göre Sasun farklı sancaklar arasında bölünmüştür. Böylece Sasun’un merkezi Şadakh ve Hazo-Khapılcoz Muş’a; Pısank ve Sığert (Siirt), Khiank, Khulp ve Dalvorik Genç’e, Khut Pırnaşen ve Mogdan ise vilayetle aynı isme sahip olan Bitlis sancağına bağlanmıştır.

Sasun’un engebeli dağlık arazisi ve belirsiz bir şekilde ayrılmış idari sınırları içinde yer alan dağınık yerleşim yerleri göz önüne alındığında, bu çalışma için kullanılan veri kaynakları, bölgeyi oluşturan, sayıları beş ile on beş arasında değişen farklı sayıda bölgesel birim önermektedir. Bu çalışma, veri kaynaklarının en sık atıfta bulunduğu aşağıdaki on bir birimdeki köy başına düşen Ermeni nüfusu hakkında veri sağlayacaktır. [2]

1 Şadakh ve Dzovasar,
2 Dalvorik,
3 İşkhantzor,
4 Kavar veya Pun Sasun,
5 Maratuk,
6 Khiank,
7 Khulp,
8 Khut-Pırnaşen,
9 Hazo-Khapılcoz,
10 Psank, ve
11 Mogdan.

Veriler 1878’den 1915 yılına kadar 37 yıllık bir süreci içermektedir. Bu kaynaklar, yayınlanma tarihlerine göre sırayla şöyledir:

 • Arisdages Tevkants, 1878 yılında Sasun’a gitmiş olan Ermeni halkbilimci (Tevkants olarak geçecek); [3]
 • Artzakank’ta yayınlanmış başmakale “Sasun”, 1882, 1894 (Artzakank olarak geçecek); [4]
 • Piskopos Karekin Sırvantsdiants, 1884 (Sırvantsdiants olarak geçecek); [5]
 • Araks’ta yayınlanmış başmakale “Sasun, Bölgesinin, Halkının, Gelenek ve Yaşam Biçiminin Tanımı” (Ermenice), 1894-1895 (Araks olarak geçecek); [6]
 • Murç’ta yayınlanmış 1894 Sasun katliamı sırasında yok edilen köylerin listesi, 1895 (Murç olarak geçecek); [7]
 • Sasun Komisyonu Konsolosluk Delegeleri Ortak Raporunun Eki, 1895 (Ortak Rapor olarak geçecek); [8]
 • İngiltere Dışişleri Bakanlığı Gizli Belgeleri, 1895-1897 (DB olarak geçecek); [9]
 • Keğam Der-Garabedyan tarafından derlenmiş İstanbul Ermeni Patrikhanesi nüfus sayımı verileri, 1902 (Der-Garabedyan olarak geçecek); [10]
 • Rusya Genel Kurmay albayı Vladimir Mayewski, 1904 (Mayewski olarak geçecek); [11]
 • Ermeni istatistikçi A-Do, 1912 (A-Do olarak geçecek); [12]
 • İstanbul Ermeni Patrikanesi 1913-1914 nüfus sayımı, [13], Kévorkian ve Paboudjian’daki Patrikhane nüfus sayımına ek verilerinden rakamlar dahil, 1992 (Patrikhane olarak geçecek); [14]
 • Muş Piskoposluk Sekreteri Nazaret Mardirosyan, 1916 ve 1917 (Mardirosyan olarak geçecek); [15]
 • Ermeni yazar Teotig, 1921 (Teotig olarak geçecek); [16]
 • Etnograf Vardan Petoyan, 1954 (Petoyan olarak geçecek); [17]
 • Ermeni aydın Garo Sasuni, 1957 (Sasuni olarak geçecek); [18]
 • Virabyan içindeki soykırımda hayatta kalanlara ait tanıklıklar, 2012. [19]

Bunlardan Mayewski, Khut-Pırnaşen ve Mogdan hakkında 1899’da Bitlis’e yaptığı bir gezi sırasında topladığı verileri, Sasun’un diğer bölgelerine dair de 1904’te Pro Armenia’dan aldığı rakamlarla destekleyerek sunmaktadır. [20] Der-Garabedyan’ın derlemesinde, orijinal figürlerin çoğu görünüşe göre daha sonra düzeltilmiştir; bu çalışmada, düzeltilmiş rakamlar göz önüne alınmıştır. A-Do, 1909 tarihli Muş Piskoposluk bülteninden çıkardığı ve görünüşte hane halkı ve nüfus sayımını içeren verileri sağlamaktadır. Mardirosyan, 1913 ile 1915 arasında daha önce A-Do’ya sağladığı verileri güncellemiştir. Teotig, Petoyan ve Sasuni tarafından bildirilen veriler, soykırımdan önceki yıllara aittir. Hayatta kalanların ifadeleri, 1915 Nisanında başlayıp sonraki aylara kadar devam eden dönemi işaret etmektedir.

İngiliz Dışişleri Bakanlığı alfasayısal kodları için, “FO” harfleriyle başlayarak, okuyucu, Son Not 9’da atıfta bulunulan Gizli Makalelerin başlıklarına ve yayın tarihlerine başvurmalıdır. 1894 Sasun katliamını soruşturmakla görevlendirilen üç Osmanlı yetkilisi ve İngiltere, Rusya ve Fransa’dan üç delegeden oluşan Sasun Komisyonu Konsolosluk Delegelerinin Ortak Raporunun Ekinden bundan böyle Ortak Rapor olarak bahsedilecektir.

Devlet ve vilayetlerin salnamesi adı verilen hükümet yıllıkları, resmi nüfus sayım raporları ve 1915’te zorunlu tehcire maruz kalan Ermeni nüfusun hükümet kayıtları gibi Osmanlı kaynakları, köy başına nüfus verisi sunmadıkları için bu çalışmadan çıkarılmıştır.

Aşağıda, nüfusları en az bir doğrulanabilir kaynağa göre ya tamamen ya da büyük ölçüde Ermenilerden oluşan ya da yukarıda bahsedilen dönemde Ermeni haneleri ya da sakinleri bulunan, Ermenice tağer veya Türkçe mahalleler olarak bilinen köyler ve köy mahalleleri listelenmiştir. Günümüzdeki Türkçeleştirilmiş isimleri köşeli parantez içinde verilmiştir. Birkaç büyük köyde mahallelere ek olarak veya mahallelerin yerine Ermenice tağ küğagner denen alt mahalleler veya mezralar bulunmaktadır; aşağıdaki köy listelerinde yalnızca veri kaynaklarında doğrulananlar belirtilmiştir.

Ayrıca, 18. yüzyılın sonları ve 19. yüzyılın başlarında Kürt aşiretlerinin Sasun’a akın etmesinden sonra Kürtler tarafından ele geçirilen veya sakinleri mülklerini terk etmeye zorlanan ve Kürt şiddeti patlak vermesinden korkarak kaçan eski Ermeni köyleri de dahildir. Daha 20. yüzyılın başlarında, bu köylerden birkaçı yerli Ermeni sakinleri tarafından terk edilmiş yerleşim yerleri olarak tanımlanmıştır. [21]

Gelyeguzan veya Egutun (Dalvorik olarak da adlandırılır) gibi daha büyük köy grupları için kaynaklar, sağladıkları nüfus verilerinin köy grubuna mı yoksa aynı adı taşıyan ana köye mi ait olduğunu çoğu kez belirtmemektedir; dolayısıyla, hane halkı ve/veya sakinlerinin sayısındaki farklılıklar hemen dikkat çekmektedir. Okuyucular, çoğu Khiank ve Khulp’ta bulunan birkaç düzine yerin adının “kaldırıldı” veya “artık kullanılmayan ad” olarak işaretlendiğini fark edecekler. Bunun nedeni, 2012 yılında Türkiye’nin, bu iki eski Sasun bölgesinin bir kısmını kapsayan Diyarbakır ilinin büyükşehir belediyesine dönüştürülmesi ve tüm köy mahallelerinin muhtarlık olarak adlandırılan kentsel mahallelere dönüştürülmesidir. Sonuç olarak muhtarlıklara yakın mahallelerin isim kayıtlarına son verilmiştir. [22] Kaldırılan isimler yine de mümkün olan yerlerde parantez içinde belirtilecektir.

Kaynakların yalnızca hane halkı sayımlarını sağladığı durumlarda, 1860’lar ve 1870’lerde Patrikhane komisyon üyesi olan Piskopos Vahan Der-Minasyan’ın (Bardizagtsi) önerdiği gibi, okuyucu kırsal alanlar için hane başına ortalama nüfusu sekiz olarak almalıdır. [23] Ancak, Sasun’daki ortalama hane halkı nüfusunun neredeyse kesinlikle sekizden büyük olduğu akılda tutulmalıdır. Mışag dergisinin genel yayın yönetmeni Aleksandır Kalantar, Sasun’da bir hanede “on ila yirmi arasında veya bazı durumlarda kırk kadar” kişi yaşadığını bildirir. [24] Muş Ovası’nın Sasun’a komşu en güney kesimindeki bir köy olan Tahlasev’de soykırımdan sağ kurtulan birinin ifadesine göre, Sasun’da bir evde yaşayanların sayısı yedi ile kırk arasında değişiyordu. [25]

Hemen hemen her bölgesel birimde, tipik olarak daha büyük köylerin yakınında, iki veya daha fazla mezra bulunmaktaydı. Çoğu durumda, bir kaynağın hangi mezraya atıfta bulunduğunu belirlemek mümkün olmadı. Bu nedenle, birkaç istisna dışında, bu isim altındaki yerleşimler veya çeşitleri: mezre, mzre, mazre veya mazra, bu çalışmanın dışında bırakılmıştır.

1915 öncesi köy adlarının bugünkü adlarına uygunluğunun doğrulanmadığı durumlarda, 1920’lerde başlayan Türkçeleştirilmeden önce kullanımda olanlar da dahil olmak üzere bilinen diğer adlar ve bazı Kürtçe isim varyantları mümkün olan her yerde sunulmaktadır. Bir yerleşim yerinden sonraki ilgili alanlar boş bırakıldığında, incelenen dönem boyunca bir noktada köyün bir dizi Ermeni hanesi ve/veya sakinleri barındırdığı, ancak veri kaynaklarının bugünkü adı ve/veya nüfus büyüklüğü hakkında hiçbir bilgi vermediği anlaşılmalıdır. 

Aksi belirtilmedikçe, aşağıdaki köy listesindeki tüm haneler ve/veya sakinler veri kaynakları tarafından Ermeni olarak rapor edilmiştir. İki veya daha fazla kaynağın benzer köy nüfus verilerini sağladığı durumlarda, tekrarı önlemek için yalnızca bir birincil kaynak veya bu kaynağın yokluğunda rastgele seçilen bir ikincil kaynak listelenecektir. Aşağıda belirtilen köy adı varyantlarına ek olarak, listeden çıkarılmış daha az yaygın konuşma dili varyantları da mevcuttur.

Sasun (Sason) ve çevresindeki yerleşim birimleri (günümüzdeki adları parantez içinde), oralarda yaşayan Ermeni nüfusu veya hane sayısı, değişik kaynakların verilerine göre, kaynağı da belirtilerek aşağıda verilmiştir.

Şatakh ve Tzovasar

Ağbi, Akhpi, Ağbik, Ağbink, Ağpi, Agpi, Ağpig, Ağpik, Ağbık, Yerkuağbi (Balcılar)

38°34'18.57 "N, 41°24'7.89"E

Tevkants 315 kişi, Murc: 60 hane, Araks: 35 hane, Ardzagank sayı 150: 95 hane, Büyük Britanya Dışişleri Bakanlığı (BBDB) FO 881-6654: 80 hane, BBDB FO 881-6959: 601 kişi, BBDB FO 424-208: 620 kişi, Ter-Karapetyan: 815 kişi, Mayewski: 60 hane, Ermeni Patrikhanesi (Patrikhane): 548 kişi, Martirosyan: 1.250 kişi, Teodik: 102 hane, Petoyan: 835 kişi, soykırımdan kurtulan Martiros Hamazaspyan-Tumasyan: 200 hane, soykırımdan kurtulan Khazo Grigoryan: 140 hane.

Ağbi'nin mahalleleri:

 • Verin Tağ (Yukarı Mahalle)
 • Nerkin Tağ (Aşağı Mahalle)

Ağbi'nin mezraları:

 • Gelaraş, Gıyalaraş, Kalaraş, Kelaraş, Kıyalaraş, Kelraş, Kelarış, Kıyalaraş (diğer bilinen ad: Geliyeres)
  38°33'40.11"N, 41°23'42.96"E
  Murc: 4 hane, BBDB FO 881-6654: 20 hane, Patrikhane: 87 kişi, Teodik: 16 hane, Petoyan: 11 hane.
 • Tıkhik, Tekhik, Tırkhik (Soğukpınar)
  38°33'16.67"N, 41°24'33.20"E
  Murc: 7 hane, Tevkants: 70 kişi, BBDB FO 881-6654: 10 hane, Petoyan: 4 hane.
 • Khadan, Khatan, Kıhtan, Khırtan, Khidan, Khağan (muhtemelen Konak, diğer bilinen ad: Hican)
  38°34'37.38"N, 41°21'44.32"E
  Murc: 20 hane, Araks: 100 hane, BBDB FO 881-6823: 14 hane, soykırımdan kurtulan Khazo Grigoryan: 15 hane.

Aliyank, Alıyank , Aliyants , Aliyantsik, Alyantsik, Aliyantzik, Aliyantizik (Arıköy)

38°37'54.55"N, 41°20'13.14"E

Murc: 25 hane, Araks: 50 hane, Ardzagank sayı 150: 35 hane, BBDB FO 881-6654: Gelyeguzan ile birlikte 400 hane, BBDB FO 424-208: Gelyeguzan ile birlikte 1.444 kişi, Ter-Karapetyan: 458 kişi, A-Do: 539 kişi, Mayewski: 60 hane, Patrikhane: 566 kişi, Martirosyan: kişi, Teodik: 65 hane, Sassuni: 15 hane, soykırımdan kurtulan Martiros Hamazaspyan-Tumasyan: 75 hane, soykırımdan kurtulan Khazo Grigoryan: 30 hane.

Aliyank'ın mezraları:

 • Gıyarısar, Gerhasar, Kırehisar, Kergosar, Kerehesar, Kırhısar
  Murc: 10 hane, Ter-Karapetyan: 32 kişi
 • Baloyi Arter, Pıloyarter, Bloyi Geğ
  Murc: 10 hane.
 • Bonke Hovit, Ponke, Bun Geğ
  Murc: 20 hane.
 • Aliyantsots Geli, Aliyantsots Gyali

Geğaşen (Gökçeli)

38°7'11.59"N, 41°24'42.70"E

Tevkants: 151 kişi, Araks: 20 hane, BBDB FO 881-6654։ 40 hane, BBDB FO 424-208: 239 kişi, Ter Karapetyan: 285 kişi, Mayewski: 15 hane, Patrikhane: 392 kişi, Martirosyan: 330 kişi, Teodik: 44 hane, Petoyan: 289 kişi, soykırımdan kurtulan Martiros Hamazaspyan-Tumasyan: 40 hane, soykırımdan kurtulan Khazo Grigoryan: 40 hane.

Gelyegenman, Gelyekenman, Gelyeganman, Giyalegiyanman, Giyalegranman, Gelyeganiman, Gelyegenma, Kelikeneman, Kelyekenman, Kelyekeneman, Keley-Kaneman, Klenkiman, Kalekgenma, Kalek-Genma, Kaleykneman, Kalekgenman, Tsornadzor (Buğdaylı)

38°40'33.15"N, 41° 8'37.30"E

Murc: 20 hane, Ortak Rapor: 6-7 hane, BBDB FO 881-6654: 25 hane, BBDB FO 424-208: Gelyemsur’labirlikte 204 kişi, Ter-Karapetyan: 13hane, Mayewski: 15 hane, Patrikhane: 133 kişi, Martirosyan: 210 kişi, Teodik: 12 hane, Petoyan: 10 hane, soykırımdan kurtulan Martiros Hamazaspyan-Tumasyan: 35 hane.

Gelyeguzan, Gale kuzan, Geley-Kuzan, Gelye-Kuzan, Galey Gozan, Galyegozan, Geli, Geligozan, Geliguzan, Gelyegyuzan, Gelyekuzan, Gileguzan, Gelyegozan , Keley-Kuzan, Keley-Kyuzan, Kelyekuzan, Kelikuzan Kellikuzan, Kıleykuzan, Kuyğ Keleykuzan, Inkouzadzor (Cevizlidere)

38°5'20.15"N, 41°20'45.91"E

Murc: 80 hane, BBDB FO 881-6654: Aliyank ile birlikte 400 hane, BBDB FO 881-6959: 

Yeri belirsiz 7 mahalle için 1.320 kişi; BBDB FO 424-208: Aliyank köyü ile birlikte 1.444 kişi, Ter-Karapetyan: 1.500 kişi, Mayewski: 120 hane, A-Do: 1.030 kişi, Patrikhane: 1.025 lişi, Martirosyan: 1.320 kişi, Teodik: 300 hane, Petoyan: 3.500 kişi, soykırımdan kurtulan Martiros Hamazaspyan-Tumasyan: 700 hane, soykırımdan kurtulan Khazo Grigoryan: 300 hane, soykırımdan kurtulan Toros Simonyan: 2.035 kişi.

Gelyeguzan'ın mahalleleri:

 • Yekeğetsvo Tağ, Yekeğetsutagh, Bun Guyğ, Bun Geğ, Guyğ, Geli, Nerkin Gelin
  Ter-Karapetyan: 402 kişi, A-Do։ 20 hane, Sasuni: 40 hane, soykırımdan kurtulan Khazo Grigoryan: 15 hane.
 • Khardzın Gomer, Harsın-Gomer, Khardzıngom, Khardzıngomer
  A-Do։ 2 hane, Sasuni: 3 hane.
 • Dağvınik, Dağvırnik, Dağbırnik, Tağvırni, Taverni, Tağvenik
  A-Do։ 10 hane.
 • Ğaribvan, Ğaripçan, Kharibşan, Kharipşan, Kharıbşan
  Murc: 13 hane, Ter-Karapetyan: 91 hane, A-Do։ 12 hane, Sasuni: 15 hane.
 • Mıkhitar
  Murc: 15 hane, Ter-Karapetyan: 83 kişi, A-Do։ 7 hane, Martirosyan: 250 kişi, Sasuni: 10 hane.
 • Mazresa, Mazresan, Mızresan, Mızersan
  A-Do։ 2 hane, Sasuni: 3 hane.
 • Hosel, Hosılner, Hoselner, Hosilner
  A-Do։ 5 hane, Sasuni: 7 hane.
 • Hüseyintsik, Husentsik
  Murc: 30 hhane, Ter-Karapetyan: 193 kişi, A-Do։ 15 hane, Sasuni: 20 hane.
 • Khasoyimızren, Khasoyi Mızren, Khasoyi Mızre, Khazoyi Mızre, Mzre Khaso
  A-Do։ 8 hane, Sasuni: 12 hane.
 • Dıhol, Dehol, Dıholner, Taholner, Daholner, Deholner, Doholnin
  Ter-Karapetyan: 85 kişi, A-Do։ 12 hane, Sasuni: 17 hane.
 • Kavırdik, Kaverdik, Kavırti, Kavırtik, Gabırdik
  A-Do։ 1 hane.
 • Reşik, Raşık, Raşıkner, Raşokner, Reşeknin, Rışıknin
  A-Do։ 10 ane, Sasuni: 15 hane.
 • Ambar, Ambarner, Ambarnin, Ambırnin (diğer bilinen ad: Ambar)
  A-Do։ 5 hane, Sasuni: 8 hane.
 • Khoşok, Khoşokner (diğer bilinen ad: Hoşik)
  Murc: 12 hane, Ter-Karapetyan: 58 kişi, A-Do։ 11 hane, Sasuni: 15 hane.
 • Merker, Merger, Merkir, Merki, Merci (diğer bilinen adlar: Mergan, Mergani)
  Murc: 8 hane, Ter-Karapetyan: 78 hane, A-Do։ 13 hane, Sasuni: 17 hane.
 • Harmoyi Gomer, Harmoyigom, Harmo Gomer, Hırmoyi Gom, Harmoyi Gom, Gıyalesan, Geliyesan, Kılisan
  Murc: 8 hane, Ter-Karapetyan: 87 kişi.
 • Pali Gomer, Paligom, Palo Gomer, Palo Gomanin, Pali Gomanin
 • Aloçak, Aluçak, Aloçik
  Murc: 7 hane.

Gelyeguzan'ın mezraları:

 • Gerik, Gıyarek
  A-Do։ 1 household.
 • Micelner, Mecelner, Mıcelin, Mıcılnin, Mecelnin
  Martirosyan: 130 kişi․
 • Ispitak Kar (diğer bilinen adlar: Kıyavrespi, Kavraspi, Kevire Sıpi)
 • Lisek (diğer bilinen ad: Liçik)
 • Khadjek (diğer bilinen ad: Kıjık)
 • Veri Geli, Veri Gelin, Veri Gıyalin
 • Racalner, Racalnin
 • Aviya Khani, Aviyakhani
 • Bayarner, Bayarnin
 • Majdık
 • Mırdavur, Mirdavur
 • Şirnik

Gelyemsur, Galyemsur, Gelimnsur, Gelimansur, Geley-Mısur, Gelye Mısur, Geley-Mısur, Gelyegemsur, Giyalemsur, Keyiemsur, Keley-Mısur, Keleymesur, Kelye Mısur, Şeylyemınsur, Nerkin Geli, Mısradzor (diğer bilinen ad: Gelimansur)

Yaklaşık kod konumu: 38°8'22.63"N, 41°17'2.76"E

Sırvandztıyants: 21 hane, BBDB FO 881-6654: 24 hane, BBDB FO 881-6695: 30 hane, BBDB FO 424-208: Gelyegenman ile birlikte 204 kişi, Ter-Karapetyan: 110 kişi, Mayewski: 20 hane, Patrikhane: 198 kişi, Martirosyan: 280 kişi, Petoyan: 40 hane, soykırımdan kurtulan Martiros Hamazaspyan-Tumasyan: 50 hane.

Germar, Germav, Garmav, Avgerm, Avagarm, Avgarm, Avekeyarm, Karmar, Karmav, Keyarmav, Cermuk, Cermacur (Ilıca)

38°5'25.61"N, 41°29'23.44"E

Tevkants: 19 sakin, Arax ։ 40 hane, FO 881-6823: 25 hane, FO 881-6654: 50 hane, FO 424-208: 331 kişi, Ter Karapetyan: 210 kişi, Mayewski: 30 hane, Patrikhane: 395 kişi, Martirosyan: 580 kişi, Teodik: 46 hane, Petoyan: 460 kişi, soykırımdan kurtulan Martiros Hamazaspyan-Tumasyan: 55 hane, soykırımdan kurtulan Khazo Grigoryan: 40 hane.

Hetink, Yetink, Hetin, Hertink, Hitın, Hitınk, Hitink, Hitenk, Heteng, Hetenk, Tetuvik, Tetunk, Gerink (İnardı)

38°1'47.27"N, 41°23'31.59"E

Tevkants: 150 kişi, Araks։ 50 hane, Ortak Rapor: 40 hane, BBDB FO 881-6823 30: hane, BBDB FO 881-6654: 100 hane, BBDB FO 881-6959: 328 kişi, BBDB FO 424-208: 380 kişi, Ter-Karapetyan: 485 kişi, Mayewski: 35 hane, Patrikhane: 429 kişi, Martirosyan: 920 kişi, Teodik: 60 hane, Petoyan: 456 kişi, soykırımdan kurtulan Rostom Kameyan: 800 kişi, soykırımdan kurtulan Martiros Hamazaspyan-Tumasyan: 100 hane, soykırımdan kurtulan Khazo Grigoryan: 100 hane.

Hetink'in mahalleleri:

 • Verin Tağ
 • Nerkin Tağ
 • Nırna, Nırnan, Nırnencik, Nırnots, Nırna Verin (Danacık)
  38°33'17.62"N, 41°24'32.26"E 
 • Nırna, Nırna Nerkin (Kırık)
  38°32'59.23"N, 41°23'52.66"E
  Murc: büyük ihtimalle yukarı ve aşağıdaki her iki yerleşim birimleri için ve Verin Tağ ve Nerkin Tağ’la birlikte 70 hane.

Hetink’in mezraları:

 • Avaraks, Avaras
  38°31'45.91"N, 41°22'32.24"E
 • Lerıngomer
 • Çorut
 • Kanaç Kıtor, Kanaç Gıdor
 • Kokvıtik, Kozvıtik, Gogıvıtik, Kokvıtik, Koglovit
 • Hagırvank, Hagırvuk, Hakervunk

Kop, Gob, Kob (İncesu)

38°35'46.79 "N, 41°28'14.43"E

Tevkants: 245 kişi, Araks։ 30 hane, BBDB FO 881-6823: 28 hane, BBDB FO 881-6654: 50 hane, BBDB FO 424-208: Zeynıktsik köyü ile birlikte 416 kişi, Ter-Karapetyan: 425 kişi, Mayewski: 45 hane, Patrikhane: 429 kişi, Martirosyan: Zeynıktsik köyü ile birlikte 725 kişi, Teodik: 52 hane, Petoyan: 196 kişi, soykırımdan kurtulan Martiros Hamazaspyan-Tumasyan: 75 hane, soykırımdan kurtulan Khazo Grigoryan: 60 hane.

Semal, Sema Guyğ, Semol, Sima, Simal (Üçevler)

38°38'25.05"N, 41°22'33.41"E

Murc: 50 hane, Araks: 60 hane, Ardzagank sayı 150: 70 hane, BBDB FO 881-6695: 50-60 hane, BBDB FO 881-6654: 60 hane, BBDB FO 881-6959: 643 kişi, BBDB FO 424-208: Daştak ile birlikte 711 kişi, Ter-Karapetyan: 1.116 kişi, A-Do: 798 kişi, Mayewski: 65 hane, Patrikhane: 889 kişi, Martirosyan: 1.380 kişi, Teodik: 120 hane,Petoyan: 602 kişi, soykırımdan kurtulan Martiros Hamazaspyan-Tumasyan: 100 hane, soykırımdan kurtulan Khazo Grigoryan: 80 hane.

Semal'in mahalleleri:

 • Daştok Verin, Daştak
  Murc: 12 hane.
 • Daştok Nerkin, Daştak
  Mourc: 8 hane, Ter-Karapetyan: yukarı ve aşağıdaki her ikiyerleşim birimi için 161 kişi.
 • Bılurik, Pılurik, Bılur
 • Bışaratkan, Bışaretkan

Şenik, Şenık, Şenig, Şınık (Alaniçi)

38°39'28.82"N, 41°0'0.05"E

Murc: 40 hane, Araks: 80 hane, A-Do: 654 kişi, BBDB FO 881-6654: 110 hane, BBDB FO 881-6959: 540 kişi, BBDB FO 424-208: 557 kişi, Ter-Karapetyan: 817 kişi, Mayewski: 55 hane, Patrikhane: 690 kişi, Martirosyan: 810 kişi, Teodik: 80 hane, Petoyan: 635 kişi, soykırımdan kurtulan Martiros Hamazaspyan-Toumasyan: 105 hane, soykırımdan kurtulan Khazo Grigoryan: 70 hane.

Şenik'in mezraları:

 • Mızresork, Mızre-Sork, Mızresorp, Mıziyesorp, Mızbesori, Mızre, Mızrek
  Murc: 15 hane.
 • Tape, Tabi, Tabe, Dape
  Murc: 10 hane.
 • Bun Şenik
 • Gurçok, Gurçoknin

Şuşnamerk, Şuşmamerk, Şuşnamarg, Şuşiyamarg, Şuşnamırg (Ekindüzü)

38°36'38.94"N, 41°24'43.91"E

Tevkants: 133 kişi, Araks։ 30 hane, Ardzagank Sayı 151: 32 hane, BBDB FO 881-6654: 80 hane, BBDB FO 424-208: 221 kişi, Ter-Karapetyan: 263 kişi, Mayewski: 25 hane, Patrikhane: 286 kişi, Martirosyan: 310 kişi, Petoyan: 245 kişi, soykırımdan kurtulan Istepan Harutyunyan: 350 kişi, soykırımdan kurtulan Martiros Hamazaspyan-Tumasyan: 42 hane, soykırımdan kurtulan Khazo Grigoryan: 35 hane.

Tape, Tap, Çılhavrun (diğer bilinen ad: Çilhavruni)

Yaklaşık kod konumu: 38°35'15.80"N, 41°30'37.66" E

Tapık, Tapeg, Tapek, Tapik, Tapka, Tapk, Dapik (Ağıllı)

38°6'15.78"N, 41°26'24.38"E

Tevkants: 144 kişi, Araks ։ 26 hane, BBDB FO 881-6823: 30 hane, BBDB FO 881-6654: 20 hane, BBDB FO 424-208: 205 kişi, Ter-Karapetyan: 195 kişi, Mayewski: 17 hane, Patrikhane: 244 kişi, Martirosyan: 290 kişi, Teodik: 34 hane, Petoyan: 200 kişi, Sasuni: 240 kişi, soykırımdan kurtulan Martiros Hamazaspyan-Tumasyan: 30 hane, soykırımdan kurtulan Khazo Grigoryan: 20 hane.

Yeritsank, İritsank, Iritzank, İritsunk, İrtsank (bilinen diğer ad: İrsank)

38°36'12.17 "N, 41°26'52.64"E

Tevkants: 140 kişi, Araks։ 15 hane, BBDB FO 881-6823: 12 hane, BBDB FO 424-208: 106 kişi, Ter-Karapetyan: 134 kişi, Mayewski: 10 hane, Patrikhane: 134 kişi, Martirosyan: 180 kişi, Teodik: 17 hane, Petoyan: 95 kişi, soykırımdan kurtulan Martiros Hamazaspyan-Tumasyan: 30 hane, soykırımdan kurtulan Khazo Grigoryan: 15 hane.

Zeynıktsik, Zeynık, Zaynıktsik, Zaynıkner, Zaynknin (Ekinci)

38°36'48.68"N, 41°28'54.55"E

BBDB FO 424-208: Kop Köyü ile birlikte 416 kişi, Martirosyan: Kop Köyü ile birlikte 725 kişi, Petoyan: 210 kişi.

Talvorik

Artkhonk, Artkho, Artkhou, Ardkhu, Hartkho, Hertkho, Artkhunk, Ardkhunk, Artonk, Artıvenk (Hertehu)

38°27'1.66"N, 41°18'16.00"E

Tevkants: 48 kişi, Araks: 25 hane, Ortak Rapor: 35 hane, BBDB FO 881-6654: 12 hane, BBDB FO 424-208: Korakhu ile birlikte 65 kişi, Ter-Karapetyan: 131 kişi, Mayewski: 15 hane, A-Do։ 30 hane, Teodik: Artkhonk ve Korakhu birlikte 10 hane, Petoyan: Artkhonk ve Korakhu birlikte 9 hane, soykırımdan kurtulan Martiros Hamazaspyan-Tumasyan: 20 hane.

Artkhonk'un mahallesi:

 • Korakhu, Korakho, Korekhu, Khorakhu (Elmapınar)
  38°27'20.60"N, 41°18'18.60"E
  Murc: 40 hhane,  BBDBFO 881-6654: 12 hahe, Ter-Karapetyan: 103 kişi, BBDB FO 424-208: Artkhonik ile birlikte 65 kişi, Teodik: Korakhu ve Artkhonk ile birlikte 10 hane, soykırımdan kurtulan Martiros Hamazaspyan-Tumasyan: 30 hane.

Bırdank (diğer bilinen ad: Pertank)

Yaklaşık kod konumu: 38°29'4.25"N, 41°22'32.35"E

Ardzagank Sayı147: 10 hane, Patrikhane: 26 kişi, Petoyan: 5 hane․

Duvalenk, Duvalin, Duvalink, Dıvalink, Duvalink, Tıvalink, Tıvalınk, Tıvalink, Tıvaling, Tuvalınk, Tuvalink (Tufalink)

38°7'53.25"N, 41°19'35.47"E

Sırvandztıyants: 10 hane, Araks։ 35 hane, Ortak Rapor: 40 hane, BBDB FO 881-6823: 22 hane, BBDB FO 881-6654: 30 hane, BBDB FO 881-6959: 89 kişi, FO 424-208: 65 kişi, Ter-Karapetian: 191 kişi, Ma ewski: 15 hane, A-Do։ 13 hane, Patrikhane: 85 kişi, Martirosyan: 250 kişi, Teodik: 11 hane, soykırım kurtulan Martiros Hamazaspyan-Tumasyan: 40 hane.

Dzorer, Zorer, Talvoriki Dzorer Tzorir, Tsorer (bilinen diğer adlar: muhtemelen Sorir, Navale)

38°30'40.35"N, 41°21'7.66" E

Murc: 15 hane, Araks: 25 hane, Ter-Karapetyan: 89 kişi, BBDB FO 424-208: 22 kişi, A-Do: 3 hane, Patrikhane: 20 kişi, Martirosyan: 250 kişi, soykırımdan kurtulan Khazo Grigoryan: 15 hane․

Egutun, Bun Talvorik, Eğutun, Egetun, Ekudun, Egu-Tun, Egu tun, Egetun, Aygetun, Aygutun, Talvorik, Taluvorik, Dalvorik, Talhorik, Talor, Talori, Talvori, Tolori, Heki (Gidonk veya Ekedun)

38°28'50.13"N, 41°19'36.68"E

Murc: 60 hane, Araks։ 30 hane, BBDB FO 881-6654: Egutun ve Talvorik için 60 hane, BBDB FO 881-6695: Talvorik için 300-400 hane, BBDB FO 881-6654: Talvorik için 3.000 kişi, BBDB FO 424-208: 152 kişi, Ter-Karapetyan: 586 kişi, Mayewski: 25 hane, A-Do։ 35 hane, Patrikhane: 228 kişi, Martirosyan: 450 kişi, Teodik: 20 hane, soykırımdan kurtulan Martiros Hamazaspyan-Tumasyan: 80 hane, soykırımdan kurtulan Khazo Grigoryan: belirtilmemiş 7 mahalle için 500 hane․

Egutun'un mahalleleri:

 • Eratz
 • Kotratz

Egutun'un mezraları:

 • Merger, Merkir (diğer bilinen ad: Mirgâh)
  38°30'4.04"N, 41°19'26.55"E
  Ortak Rapor: 25 hane.
 • Verin Guyğ, Veringeğ, Verin Geğ
  Sırvandztıyants: 12 hane.
 • Kıtank (diğer bilinen adlar: Gidank, Gidonk)

Erots (diğer bilinen ad: Ekras)

38°31'6.87"N, 41°19'36.01"E

Hagmank, Hakmank, Khakmank, Hagmag, Hıkmank, Humank, Hagmag [diğer bilinen adlar: Hakmak, Hakmank]

38°28'28.05"N, 41°19'19.24"E

Sırvandztıyants: 15 hane, Araks։ 40 hane, BBDB FO 881-6823: 20 hane, BBDB FO 881-6959: 63 kişi, BBDB FO 424-208: 56 kişi, Ter-Karapetyan: 82 kişi, Mayewski: 10 hane, Patrikhane: 97 kişi, Martirosyan: 365 kişi, soykırımdan kurtulan Martiros Hamazaspyan-Tumasyan: 60 hane, soykırımdan kurtulan Khazo Grigoryan: 50 hane․

Hartık, Hartik, Hartuk, Hardık, Khartık, Khardık (diğer bilinen ad: Hartik)

38°29'9.21"N, 41°21'30.12"E

Sırvandztıyants: 5 hane, Araks: 60 hane, Ortak Rapor: 45 hane, BBDB FO 881-6823: 21 hane, BBDB FO 881-6959: 10 hane, BBDB FO 424-208: Hosnut ile birlikte 118 kişi, Mayewski: 10 hane, A-Do: 11 hane, Patrikhane: 71 kişi, Teodik: Hosnut ile birlikte 20 hane, soykırımdan kurtulan Martiros Hamazaspyan-Tumasyan: 50 hane.

Hıloğink, Hıloğenk, Haloğenk, Heloğink, Halodenk, Helohink, Hılohink, Holornik, Hıloşenk (diğer bilinen ad: Helurink)

38°29'21.36 "N, 41°18'50.62"E

Sırvandztıyants: 5 hane, Murc: 50 hane, BBDB FO 881-6823: 30 hane, BBDB FO 881-6959: 167 kişi, BBDB FO 424-208: 148 kişi, Ter-Karapetyan: 163 kişi, Mayewski: 25 hane, A-Do։ 40 hane, Patrikhane: 260 kişi, Martirosyan: 350 kişi, soykırımdan kurtulan Martiros Hamazaspyan-Tumasyan: 70 hane, soykırımdan kurtulan Khazo Grigoryan: 20 hane․

Hosnut, Khosnut, Khosnud, Dzıkıngol (diğer bilinen ad: Hosnut)

38°28'35.93 "N, 41°21'20.35"E

Sırvandztıyants: 5 hane, BBDB FO 881-6823: 15 hane, BBDB BBDB FO 424-208: Hartık ile birlikte 118 kişi, Mayewski: 4 hane, Ter-Karapetyan: 6 hane, Patrikhane: 39 kişi, Teodik: Hartık ile birlikte 20 hane, Petoyan: 9 hane, Sasuni: 8 hane, soykırımdan kurtulan Martiros Hamazaspyan-Tumasyan: 20 hane.

Khılhovit, Khılhovik, Khelhovit, Khılovik, Khılovit, Kholovik, Khelovit, Khelhovik (muhtemelen Tatlıca)

38°27'34.44"N, 41°20'2.85"E

Sırvandztıyants: 10 hane, Araks։ 17 hane, Ortak Rapor: 40 hane, BBDB FO 881-6823: 16 hane, BBDB FO 881-6959: 69 kişi, BBDB FO 424-208: Hosner ve Karavank ile birlikte 80 kişi, Ter-Karapetyan: 63 kişi, Mayewski: 8 hane, Patrikhane: 65 kişi, Martirosyan: 170 kişi, Teodik: 15 hane, Petoyan: 9 hane.

Kıtotni, Kıtorni, Gidorni, Gidornik (Kaşyayla)

38°26'8.44 "N, 41°17'29.23"E

Mezre, Mezren (diğer bilinen ad; muhtemelen Kaleşik)

Yaklaşık kod konumu: 38°27'31.78 "N, 41°17'20.26"E

Sırvandztıyants: 15 hane, BBDB FO 881-6823: 12 hane, BBDB FO 424-208: 100 kişi, Ter-Karapetyan: 58 kişi, Patrikhane: 97 kişi, Martirosyan: 95 kişi, Petoyan: 20 hane.

Purkh, Porg, Porkh (muhtemelen Purg, diğer bilinen ad: Purh)

38°28'8.73"N, 41°20'6.56"E

Sırvandztıyants: 7 hane, Araks։ 25 hane, Ortak Rapor: 50 hane, BBDB FO 881-6823: 20 hane, BBDB FO 881-6959: 83 kişi, BBDB FO 424-208: 71 kişi, Ter-Karapetyan: 172 kişi, Mayewski: 15 hane, A-Do։ 16 hane, Patrikhane: 105 kişi, Martirosyan: 280 kişi. Petoyan: 17 hane, soykırımdan kurtulan Martiros Hamazaspyan-Tumasyan: 50 hane․

Sıpğank, Ispğank, Sıbağank, Sıpğank, Sıpagank, Sıpakan, Sıpahank, Sıpağank, Sıpğank, Sıbğank, Sağank (Konak)

38°30'7.28"N, 41°21'39.70"E

Ortak Rapor: 50 hane, BBDB FO 881-6823: 16 hane, BBDB FO 881-6654: 45 hane, BBDB FO 881-6959: 198 kişi, BBDB FO 424-208: 70 kişi, Ter-Karapetian: 381 kişi, Mayewski: 25 hane, A-Do։ 11 hane, Patrikhane: 72 kişi, Teodik: Eğkart ile beraber 35 hane, soykırımdan kurtulan Martiros Hamazaspyan-Tumasyan: 40 hane, soykırımdan kurtulan Khazo Grigoryan: 30 hane․

Yeğgard, Yeğgart, Yeğgarn, Yeğkat, Yeğkart, Eğgard, EğkardYezgard, Yeğkhgard (Ergat)

38°31'7.87"N, 41°21'20.52"E

Araks: 15 hane, Ortak Rapor: 30 hane, BBDB FO 881-6823: 20 hane, BBDB FO 881-6654: 25 hane, BBDB FO 424-208: 60 kişi, Ter-Karapetyan: 126 kişi, Mayewski: 12 hane, A-Do։ 10 hane, Patrikhane: 65 kişi, Martirosyan: 280 kişi, Teodik: Sıpğank ile birlikte 35 hane, soykırımdan kurtulan Martiros Hamazaspyan-Tumasyan: 30 hane, soykırımdan kurtulan Khazo Grigoryan: 15 hane.

İşkhandzor

Artkunk, Artkhonk, Artgunk, Artkonk, Artonk, Ardigunk (diğer bilinen ad: Ardingök)

38°30'2.68 "N, 41°11'36.37"E

Sırvandztıyants: 20 hane, Murc: 40 hane, Araks։ 50 hane, Ardzagank Sayı 151: 28 hane, BBDB FO 881-6959: 324 kişi, BBDB FO 424-208: 220 kişi, Ter-Karapetyan: 209 kişi, Mayewski: 30 hane, Patrikhane: 368 kişi, Martirosyan: 260 kişi, Petoyan: 70 hane, soykırımdan kurtulan Harutyun Sargisyan: 300-380 kişi.

Artkunk'un mahalleleri:

 • Dzorer
  Yaklaşık kod konumu: 38°29'47.52"N, 41°12'21.90"E
 • Koup, Goub (diğer bilinen ad: Küp)
 • Yaklaşık kod konumu: 38°29'59.04"N, 41°11'36.87"E 
 • Miranger, Mirangin, Mirandir (diğer bilinen ad: Mirangir)
  Yaklaşık kod konumu: 38°28'37.21"N, 41°11'1.67"E
 • Kpovit, Goubovit (diğer bilinen ad: Kipovit)
  Yaklaşık kod konumu: 38°28'15.11"N, 41°11'44.90"E
 • Daghbener, Daghbernir (diğer bilinen ad: Dağbinir)
 • Tzmakdzor [other known name Simaksur]
 • Heghin kpag, Heghinkpag (diğer bilinen ad: muhtemelen Hiltapa)
 • Midjin tagh, Boun Artkounk

Inkuznak, Inkuzak (diğer bilinen ad: Güznak, günümüzde yıkılmıştır.)

38°31'59.82"N, 41°12'0.11"E

Sırvandztıyants: 60 hane, Ortak Rapor: 20 hane, BBDB FO 881-6654: 300 kişi, BBDB FO 881-6959: 291 kişi, BBDB FO 424-208: 200 kişi, Ter-Karapetyan: 240 kişi, A-Do։ 50 hane, Mayewski: 40 hane, Patrikhane: 324 kişi, Martirosyan: 400 kişi, Petoyan: 35 hane, soykırımdan kurtulan Hovhannes Mıkırtıçyan: 580 kişi.

Heğin, Yeğin, Yeği, Khegin (Yuvacık)

38°28'59.98"N, 41°8'20.94"E

Sırvandztıyants: 76 hane, Araks։ 60 hane, BBDB FO 881-6654: 45 hane, FO 424-208: 120 kişi, Ter-Karapetyan: 180 kişi, Mayewski: 15 hane, A-Do։ 20 hane, Patrikhane: 416 kişi, Martirosyan: 540 kişi, Petoyan: 70 hane.

İşkhanadzor, İşkhandzor, İşkhındzor, İşkhentsor, İşkhanur, İşkhendzor, İşkhınkor, İşkintzor veya (Akçasır)

Yaklaşık kod konumu: 38°31'29.93"N, 41°14'47.99"E

Sırvandztıyants: 70 hane, Araks։ 80 hane, Ardzagank sayı 151: 70 hane, Ortak Rapor: 40 hane, BBDBFO 881-6654: 480 kişi, BBDB FO 881-6959: 454 kişi, BBDB FO 424-208: 350 kişi, Ter-Karapetyan: 218 kişi, Mayewski։ 50 hane, A-Do։ 100 hane, Patrikhane: 495 kişi, Martirosyan: 1.320 kişi, Petoyan: 90 hane, soykırımdan kurtulan Martiros Hamazaspyan-Tumasyan: 100 hane, soykırımdan kurtulan Khazo Grigoryan: 100 hane.

İşkhandzor'un mezraları

 • Khuzeku Arter, Khızırku Arter
  Murc: 45 kişi.
 • Kalik, Galink, Kalateğ
 • Norhan, Norhand
 • Bun Guyğh, Bungeğ, Miçin Tağ
 • Khırvard, Kıhlvard

Mala Mılke, Mala-Melko (Saltukköy)

38°29'14.98"N, 41°15'43.41"E

Sevid, Sevit, Sevint, Sevik, Sivit, Sefit (Ortaköy, günümüzde yıkılmıştır.)

38°32'41.45"N, 41°13'11.41"E

Sırvandztıyants: 12 hane, Murc:  Kıranos ile birlikte 65 hane, Araks: 25 hane, Ardzagank sayı 151: 20 hane, BBDB FO 881-6959: 83 kişi, BBDB FO 424-208: 70 kişi, Ter-Karapetyan: 52 kişi, A-Do։ 6 hane, Mayewski: 30 hane, Patrikhane: 100 kişi, Martirosyan: 75 kişi, Petoyan: 11 hane․

Sevid’in mezraları:

 • Kıranos, Kıronos
  38°32'33.95"N, 41°13'23.61"E
  Murc: Sevid’le birlikte 65 kişi.

Sivsor, Sev Dzor (diğer bilinen ad: Zevyasor)

Yaklaşık kod konumu: 38°34'37.64"N, 41°11'49.08"E

Vasilnin, Vasılni, Vaselni, Geliyevaselni, Geliyevaselnin, Geliyevasilnin (diğer bilinen ad: Geliyevasila)

Yaklaşık kod konumu: 38°34'8.31"N, 41°13'29.75"E

Gavar veya Bun Sasun

Andzğank, Antzğank, Ağdznank, Ağdznik, Anzğhank, Husenk (Özlüce)

38°27'27.79"N, 41°29'6.11"E

Ardzagank Sayı 147: 10 hane.

Arçonk, Arçnots, Harçonk, Haçink (diğer bilinen ad: Harçık)

Yaklaşık konum: 38°27'35.69"N, 41°29'40.43"E

Ardzagank Sayı 147: 17 hane, Ter-Karapetyan: 36 kişi, Sasuni: 5 hane․

Argik, Arkik, Arkek, Arkig, Mezre, Mızre, Mazre (diğer bilinen adlar: Arkik, Mezraa)

38°29'1.82"N, 41°23'41.56"E

Tevkants: 140 kişi, BBDB FO 881-6654: 15 hane, Ter-Karapetyan: 10 6 kişi, Mayewski: 10 hane, Martirosyan: 110 kişi, Petoyan: 80 kişi, soykırımdan kurtulan Martiros Hamazaspyan-Tumasyan: 30 hane.

Bozıkan, Bozkan, Bozkank, Bozıkank, Pozıkan, Pozkan, Sanasana, Sanasun, Sasun, Sassun, Sasun Hin, Kağkik, Kıyağkik (Kaleyolu)]

38°28'30.23"N, 41°7'28.26"E

Ter-Karapetyan: 93 kişi, Patrikhane: 12 kişi, Martirosyan: 25 kişi, Teodik: 15 hane.

Çakhırkank, Çakhrak, Çakhırakan, Çakhırkan, Cakhırgan, Cakhrag (diğer bilinen ad: muhtemelen Cemregan)

38°28'19.13"N, 41°27'44.44"E

Ter-Karapetyan: 38 kişi, Patrikhane: 10 kişi, Martirosyan: 12 kişi, Petoyan: 7 hane, Sasuni: 40 kişi.

Darbnank, Darbınkak, Darbınkank, Tarpıngank (Arpacık)

38°27'55.47"N, 41°29'46.22"E

BBDB FO 881-6654: 15 hane.

Harkork, Harkonk, Harkurk, Harkorg, Harkur, Khargork (Yakabağ)

38°28'39.61"N, 41°23'21.84"E

Tevkants: 70 kişi, Ardzagank Sayı 147: 20 Ermeni ve Kürt hane, BBDB FO 881-6654: 20 hane, BBDB FO 881-6654: 40 hane, Ter-Karapetyan: 131 kişi, Mayewski: 15 hane, Patrikhane: 125 kişi, Martirosyan: 215 kişi, Petoyan: 120 kişi, Sasuni: 15 kişi, soykırımdan kurtulan Martiros Hamazaspyan-Tumasyan: 35 hane.

Kağkik, Kağakik, Kağkek, Kıyağkik, Kağkığik, Sanasana, Sanasun, Sasun, Sasun, Sasun Hin, Kıyagkikh, Kazkik, Boskan, Bozkan (Derince)

38°27'2.06"N, 41°28'21.70"E

BBDB FO 881-6654: 12 hane, Patrikhane: 15 kişi, Martirosyan: 30 kişi, Petoyan: 12 kişi․

Kapatzget, Kapasget, Kevaşdik (Dikbayır)

38°27'46.92"N, 41°26'1.20"E

Kaşkışenk, Gaşkişink (diğer bilinen adlar: Kakşin, Kakşenk)

38°28'51.93"N, 41°31'55.16"E

BBDB FO 881-6654: 18 hane, Ter-Karapetyan: 108 kişi, Patrikhane: 83 kişi, Martirosyan: 70 kişi, Teodik: 15 hane, Sasuni: 93 kişi.

Kele Isağ, Geliyesan (diğer bilinen ad: Geliyesan)

38°31'47.37"N, 41°19'48.85"E

Tevkants: 82 kişi․

Khan, Khanı (Konaklı)

38°0'29.88"N, 41°2'17.18"E

Ardzagank Sayı 147: 13 hane, Ter-Karapetyan: 89 kişi, Patrikhane: 114 kişi, Martirosyan: 120 kişi, Petoyan: 11 hane.

Khots, Khozoz Vank, Khotzatz Vank, Khotyas Vank, Khotzotzvank, Khotzotzvanki Guyğ, Khotsk, Khoğt,s Khotsavants, Khotsevants, Khotsots Vank (Güvendik)

38°0'38.31"N, 41°24'16.08"E

Tevkants: 175 kişi, Araks։ 30 hane, BBDBFO 881-6654: 35 hane, Ter-Karapetyan: 89 kişi, Mayewski: 8 hane, Martirosyan: 110 nkişi, Teodik: 20 hane, Petoyan: 6 hane, Sasuni: 40 kişi, soykırımdan kutulan Martiros Hamazaspyan-Tumasyan: 35 hane, soykırımdan kurtulan Khazo Grigoryan: 50 hane.

Mağenk, Mağink, Mığenk, Maği, Magi, Mağenk Verin, Mağenk Nerkin, Osımkeyi Dun (Çatmalı)

38°28'35.44"N, 41°31'19.65"E

Ardzagank Sayı 147: 14 hane, BBDB FO 881-6654: 18 hane, Ter-Karapetyan: 43 kişi, Patrikhane: 58 kişi, Martirosyan: 85 kişi, Petoyan: 5 hane, Sasuni: 15 hane.

Mıtırpank, Mırdırabank, Mırdırbank, Mıtırpan, Mıtırban, Mıtırbank, Mırtıpan, Mırtıban, Mıtırpank (Yamanlar)

38°28'20.32"N, 41°9'18.71"E

Ardzagank Sayı 147: 20 Ermeni ve Kürt hane, Ter-Karapetyan: 31 kişi, Patrikhane: 16 kişi, Martirosyan: 40 kişi, Petoyan: 12 hane․

Şınkheğd, Şınkheğd (diğer bilinen adlar: Şigeğt, Sittinik)

38°29'9.09"N, 41°32'27.24"E

Tzarkank, Sarekan (Sarıgan)

38°8'50.24"N, 41°28'0.34"E

Ardzagank Sayı 147: 15 hane, Ter-Karapetyan: 58 kişi, Petoyan: 6 hane.

Maratuk

Ağvo, Ağva, Ağvi, Ağo (Keçiler)

38°26'18.96"N, 41°30'28.69"E

Ter-Karapetyan: 10 hane․

Aregdem, Arigdem (muhtemelen Meşeli)

38°4'56.47"N, 41°29'34.64"E

Tevkants: 40 kişi, Ter-Karapetyan: 10 hane, Patrikhane: 21 kişi, Martirosyan: 45 kişi.

Artzvik, Artzvi (Dikmetaş)

38°28'53.67"N, 41° 6'28.91"E

BBDB FO 881-6654: 15 hane, FO 881-6654: 5 hane, Ter-Karapetyan: 10 hane, Patrikhane: 325 kişi, Martirosyan: 360 kişi, Sasuni: 30 hane.

Arvıtots, Arvots, Arvıtnots, Arvıtuts, Arvtnats Guyğ, Arvoitnots, Arvututs (Sarıyayla)

38°25'16.37"N, 41°35'15.29"E

Tevkants: 40 kişi, Araks: 22 hane, Ter-Karapetyan: 10 hane, Patrikhane: 42 kişi, Martirosyan: 85 kişi, soykırımdan kurtulan Mıkırtiç Torosyan: 5 hane․

Dalardzor, Dalırdzor, Daldzor, Dalıdzor, Dalaradzor, Talıdzor (Çakırpınar)

38°27'21.45"N, 41°31'23.72"E

Araks: 22 Ermeni ve Kürt hane, BBDB FO 881-6654: 22 hane, Ter-Karapetyan: 6 hane, Patrikhane: 35 kişi, Martirosyan: 115 kişi, Petoyan: 15 kişi, soykırımdan kurtulan Mıkırtiç Torosyan: 5 hane․

Calalik Verin, Çalalek Verin (diğer bilinen ad: Celali)

Yaklaşık kod konumu: 38° 4'19.65"N, 41°29'36.35"E 

Araks: 25 Ermeni ve Kürt hane, BBDB FO 881-6654: 25 hane.

Calalik Storin, Calalek Nerkin (diğer bilinen ad: Celali)

Yaklaşık kod konumu: 38°24'14.05"N, 41°29'37.63"E

Araks: 24 Ermeni ve Kürt hane, BBDB FO 881-6654: 25 hane.

Dzorağbi, Crağbi, Tsorakhpi (Yuvalar)

38°25'34.07"N, 41°31'21.87"E

Tevkants: 370 kişi, BBDB FO 881-6654: 16 hane, Ter-Karapetyan: 5 hane, Patrikhane: 70 kişi, Martirosyan: 9 kişi, soykırımdan kurtulan Mıkırtiç Torosyan: 4 hane․

Gomek, Gomk, Gomer (muhtemelen Ekinlik, diğer bilinen ad: Kömek)

38°3'44.51"N, 41°29'33.58"E

Ter-Karapetyan: 34 kişi, Martirosyan: 46 kişi, soykırımdan kurtulan Martiros Hamazaspyan-Tumasyan: 30 hane.

Gomırter, Gomarter, Gomırder (diğer bilinen adlar: Kümürdir, Kömürdür)

38°5'53.12"N, 41° 0'32.14"E

Ter-Karapetyan: 4 hane, Patrikhane: 16 kişi, Martirosyan: 35 hane․

Hağt, Hağ (Kınalı)

38°24'47.05"N, 41°28'19.62"E

BBDB FO 881-6654: 23 hane, Ter-Karapetyan: 41 kişi, Patrikhane: 22 kişi, Martirosyan: 75 kişi․

Hırekonk, Hırikonk, Hırkonk, Hırekank, Hırekunk (Karaağaç)

38°24'49.27"N, 41°34'22.88"E

BBDB FO 881-6654: 18 hane, Ter-Karapetyan: 4 hane, Patrikhane: 23 kişi, soykırımdan kurtulan Mıkırtiç Torosyan: 5 hane․

İritsank, İritsunk, İrtsank (Örenağıl)

38°5'6.64 N, 41°30'39.97"E

Ter-Karapetyan: 2 hane, Patrikhane: 18 kişi, Martirosyan: 60 kişi, Teodik: 17 hane.

Kareyerman

Konumu bilinmiyor.

Martirosyan: 75 kişi.

Karkits (Deliktaş)

38°7'45.33"N, 41°32'17.50"E

Der-Karapetyan: 4 hane, Martirosyan: 31 kişi․

Khasobi, Khasopi, Khasubi, Khasınpi, Khasori (Dağlıca)

38°29'8.96 "K, 41°33'32.05"E

Araks: 20 Ermeni ve Kürt hane, BBDB FO 881-6654: 20 hane, Ter-Karapetyan: 3 hane, Patrikhane: 42 kişi, Martirosyan: 70 kişi, Teodik: 10 hane.

Khındzorta, Khıntzorta, Khındzortun, Khıtzortun (Yıldızkaya)

38°26'28.74"N, 41°34'54.09"E

Khocarink, Khocarenk, Khozarenk, Khucarink, Khucayink, Khuçarink, Khuçarenk, Khoçarenk (Yolaç)

38°27'17.11"N, 41°34'17.29"E

Tevkants: 161 kişi, BBDB FO 881-6654: 10 hane, Mayewski: 15 hane, Ter-Karapetyan: 14 hane, Patrikhane: 54 kişi, Martirosyan: 130 kişi․

Korder, Korter, Kurter (muhtemelen Yukarıbalcılar ve Aşağıbalcılar, diğer bilinen ad: Korteylan)

38°28'38.59"N, 41° 4'10.10"E ve 38°28'27.65"N, 41°33'31.32"E

BBDB FO 881-6654: 15 hane, Ter-Karapetyan: 8 hane, Patrikhane: 45 kişi, Martirosyan: 110 kişi.

Koşak, Goşak (muhtemelen Taşlıca)

38°24'45.87"N, 41° 0'24.24"E

Ter-Karapetyan: 6 hane, Patrikhane: 30 kişi, Martirosyan: 210 kişi, soykırımdan kurtulan Mıkırtiç Torosyan: 5 hane․

Manışkut, Manızkut (Bayramlar)

38° 9'42.52"N, 41°35'24.45" E

Tevkants: 160 kişi․

Pirşenk  Pişenk (Kayadibi)

38°24'26.03"N, 41°31'20.18"E

Tevkants: 160 kişi, BBDB 881-6654 FO: 27 hane, Ter-Karapetian: 160 kişi, Patrikhane: 155 kişi, Martirosyan: 150 kişi, soykırımdan kurtulan Mıkırtiç Torosyan: 400 kişi.

Rışnik, Irışnik, Raşnik, Rişnik (Alagöz)

38°26'39.72"N, 41°33'14.80"E

BBDB FO 881-6654: 15 hane.

Şikalink, Şekalenk, Şikalenk (Aykonak)

38°29'36.01"N, 41°7'0.65"E

BBDB FO 881-6654: 15 hane, Ter-Karapetyan: 18 hane.

Tınget, Tinkert, Tıngetk, Tınket, Tıngıt, Tınkid, Tangert, Tingert, Tınker, Tıngitk, Hırkanu (Karayün)

38°23'51.44"N, 41°35'2.46"E

Tevkants: 240 kişi, BBDB FO 881-6654: 22 hane, Ter-Karapetyan: 17 hane, Patrikhane: 200 kişi, Martirosyan: 22 kişi, soykırımdan kurtulan Mıkırtiç Torosyan: 10 hane․

Tızi, Tazank (Altıdere)

38°24'58.32"N, 41°31'23.30"E

Tevkants: 16 kişi, Araks: 11 hane, soykırımdan kurtulan Mıkırtiç Torosyan: 5 hane.

Vardnots, Vardinos, Vardenots, Vardanants, Vardinants (diğer bilinen ad: Vartinang)

38°29'30.35 "N, 41°33'48.78"E

Araks: 7 hane, Ter-Karapetyan: 6 hane, Patrikhane: 35 kişi, Martirosyan: 90 kişi, Teodik: 20 hane, Sasuni: 26 hane.

Vijnank, Vijank, Vijnak (Çukurca)

38°27'0.00 "N, 41°30'37.53"E

Khiyank

Arkhonk, Arkhon, Arkhong, Arkhond, Arkhont, Arkhund, Arkhunt, Arkot, Herent, Hırent (Acar)

38°17'32.70 "N, 41°15'0.84"E

Sırvandztıyants: 20 hane, Ardzagank Sayı 151: 25 hane, Ter-Karapetyan: 180 kişi, Mayewski: 20 hane, A-Do: 50 hane, Patrikhane: 438 kişi, Martirosyan: 360 kişi.

Ars, Arıs, Arsan, Arsıg, Arsık, Harsıg, Kharsıkh, Khırzı (Turucu)

38°22'56.37"N, 41°11'7.46"E

Sırvandztıyants: 10 hane, Araks: 20 hane, Ter-Karapetyan: 95 kişi, Mayewski: 15 hane, A-Do։ 16 hane, Patrikhane: 118 kişi, Martirosyan: 238 kişi․

Asptun

Konumu bilinmiyor.

Petoyan: 43 hane.

Astğanberd, Astğan Berd, Astığyan Berd

Konumu bilinmiyor.

Batsi, Bats, Batsu, Bakıs, Badi (Şahinli)

38°21'47.31"N, 41°21'41.17"E

Sırvandztıyants: 30 hane, Ardzagank Sayı 151: 40 hane, Ter-Karapetyan: 181 kişi, A-Do։ 5 hane, Patrikhane: 195 kişi, Martirosyan: 215 kişi, Teodik: 25 hane, soykırımdan kurtulan Istepan Harutyunyan: 150 kişi, soykırımdan kurtulan Martiros Hamazaspyan-Tumasyan: 50 hane.

Bahmeda, Bahmıda, Bahmıta, Bahmita, Bahmta, Bahemda, Pahmıta, Pahmeta, Pıhamta, Pıhampa, Bıhamba, Bahmıdank, Bahımdank, Pahımtank (Ayhanköy)

38°18'40.52"N, 41°9'40.32"E

Srvandztıyants: 30 hane, Araks: 100 hane, Ter-Karapetyan: 180 kişi, Mayewski: 20 hane, A-Do: 25 hane, Patrikhane: 200 kişi, Martirosyan: 254 kişi, Petoyan: 28 hane․

Baloronk, Parka Balurka, Bahluluk, Balilok (Dutlu)

38°26'22.90"N, 41°10'9.98"E

Patrikhane: 350 kişi․

Berm, Bermi, Perm, Berım, Barmız, Parmız (Yeniçakmak, bu ad artık kullanılmıyor.)

38°21'51.30"N, 41°18'43.69"E

Srvandztıyants: 96 hane, Araks: 200 hane, Ardzagank Sayı 151: 180 hane, Ter-Karapetyan: 615 kişi, Mayewski: 80 hane, A-Do։ 100 hane, Patrikhane: 1.025 kişi, Martirosyan: 1.120 kişi, Teodik: 40 hane, Petoyan: 798 kişi, Petoyan: 110 hane, soykırımdan kurtulan Berbuş Latoyan: 1.000 kişi, soykırımdan kurtulan Martiros Hamazaspyan-Tumasyan: 180 hane.

Daraş Verin, Tarash Verin (Umurlu)

38° 8'50.98"N, 41°18'16.55"E

Daraş Miçin, Tarash Miçin (diğer bilinen ad: Şeyhbalziyareti)

38°17'39.13"N, 41°18'20.98"E

Daraş Nerkin, Taraş Nerkin (Yeniköy)

38°17'28.04"N, 41°17'5.93"E

Cacas, Çaçank, Çaçants, Çahas (Yücebağ)

38° 3'38.80"N, 41°15'50.34"E

Çılkants (Yuvalıçay)

38° 1'58.11"N, 41°19'25.90"E

Durer (diğer bilinen ad: Dürer)

38°24'43.69"N, 41°18'31.82"E

Geğani (Günlüce)

38°24'17.10"N, 41°17'39.99"E

Harat, Hırda, Hırta, Hdan, Arta (Güneşli)

38°17'11.34"N, 41°12'49.55"E

A-Do։ 7 hane, Martirosyan: 31 kişi, Petoyan: 8 hane.

Harents, Harents Gomer (Ordu)

38°22'8.72"N, 41°14'6.02"E

Harip, Harib, Hırip, Herip, Gharib, Sırepa (Balbaşı)

38°19'0.92"N, 41°12'20.95"E

Hasamonk, Hasankan (Sudöndü)

38°25'31.92"N, 41°12'37.87"E

Heşter, Vank (Koçkaya, bu ad artık kullanılmıyor.)

38° 4'2.48"N, 41° 7'27.88"E

Hılis, Helis, Hıris, Hrik (Çağlı)

38°21'59.57"N, 41°16'46.12"E

Hoper, Khoper (Yayarlı)

38°25'8.33"N, 41°18'5.97"E

Kamurçi Glukh (Köprübaşı)

38°17'9.58"N, 41°18'4.15"E 

Bazı kaynaklar Motkan’ın içinde bu adla bir köy veya onun varyasyonuna yer verirler.  

Kaniyapamu, Kaniya Pamu, Kanipambu, Kaniyapambu, Kaniyebamu, Gyance Bamiya, Bambakağbuyr (Kuzguncuk)

38°22'27.82"N, 41°16'22.78"E

Petoyan: 1 ev.

Karik, Karık, Kharzeka (Tuzlaköy)

38°24'23.59"N, 41°10'59.20"E

A-Do։ 2 hane, Martirosyan: 22 kişi.

Khayser, Gayser, Ğayser (Sarıçoban, günümüzde yıkılmıştır.)

38°24'51.40"N, 41°14'43.51"E

Kırekhokh, Gırekhokh, Kırekhokhi, Gırekhokhi, Gırekhokhen (Güngeçti, günümüzde yıkılmıştır.)

38°21'18.84"N, 41°8'32.16"E

Ter-Karapetyan: 106 kişi, A-Do։ 3 hane, Patrikhane: 27 kişi, Martirosyan: 46 kişi․

Mamıka, Mamıkan (Yeniyurt)

38°18'49.58"N, 41°16'52.71"E

Navro (Sarıtaş, günümüzde yıkılmıştır.)

38°24'58.57"N, 41°13'59.41"E

Nerkitağ (Yürüklü, bu ad artık kullanılmıyor.)

38°24'55.77"N, 41° 7'50.82"E

Parka, Mets Parka, Parka Metz, Pargah, Parga, Patka, Brukan, Prugan, Fark, Fırke (Salkımlı)

38°23'41.01"N, 41°9'28.10"E

Srvandztıyants: 105 hane, Araks: 400 hane, Ter-Karapetyan: 248 kişi, Mayewski: 40 hane, A-Do: 350 kişi, Patrikhane: 482 kişi, Martirosyan: 520 kişi, Petoyan: 100 hane.

Pora, Poran (Yolçatı)

38°21'3.34"N, 41°11'27.57"E

Sağtun, Sağdun, Sağtu, Saztun, Sıltun, Sıltın (Çiftlik, günümüzde yıkılmıştır.)

38° 7'0.14"N, 41°8'0.03"E

Srvandztıyants: 38 hane, Araks: 100 hane, Ardzagank sayı 151: 80 hane, Ter-Karapetyan: 216 kişi, Mayewski: 30 hane, A-Do։ 50 hane, Patrikhane: 369 kişi, Martirosyan: 580 kişi, Teodik: 40 hane, Petoyan: 110 hane, soykırımdan kurtulan Grigor Sarkisyan: 600 kişi.

Şekhıkan, Şeykhkan, Şeykhekan, Şeykhıka, Şeykhıkank, Şekhkonk, Şekhgomk (Aydınlık, bu ad artık kullanılmıyor.)

38°22'14.33"N, 41°17'42.12"E

Şeyhhamza, Şeyh-Hamza (Hamzalı)

38°20'49.03"N, 41°10'7.44"E

Şımanank, Şımanak, Şımunak, Şırmanank, Şımana, Çımar, Cımar, Cumar, Cumara (Uzunova)

38°22'29.55"N, 41°7'15.41"E

Sırvandztıyants: 4 hane, A-Do։ 5 hane, Patrikhane: 50 kişi, Martirosyan: 58 kişi․

Sinos, Sinor (Binekli)

38°24'11.41"N, 41°18'11.73"E

Sılok, Sılokh, Sılok, Sıluk (Göçbeyli veya Güçbeyli, bu ad artık kullanılmıyor.)

38°20'27.48"N, 41°20'11.74"E

A-Do։ 5 hane, Patrikhane: 50 kişi, Martirosyan: 42 kişi.

Sında (diğer bilinen ad: Sındı, günümüzde yıkılmıştır.)

38°21'55.04"N, 41°13'8.66"E

Tandzi, Tandz, Dants, Danzeli (Heybeli)

38°20'36.62"N, 41°15'11.39"E

A-Do։ 2 hane, Patrikhane: 19 kişi, Petoyan: 4 hane.

Khulp

Aharonk, Aharon, Ahronk, Handze (Karlık)

38°31'58.82"N, 41°4'20.49"E

Sırvandztıyants: 60 hane, Araks: 200 hane, BBDB FO 881-6654: 360 kişi, Ter-Karapetyan: 405 kişi, A-Do։ 397 kişi, Patrikhane: 500 kişi, Martirosyan: 520 kişi, Teodik: 30-80 kişi, Sasuni: 470 kişi.

Argu (muhtemel ad) (Argunköy, diğer bilinen ad: Kale-i Ulya)

38°29'13.26"N, 41°4'40.17"E

Arkhadin (Dolun)

38°33'11.17"N, 40°59'21.65"E

Artzıvik, Ardzıvig

Konumu bilinmiyor.

Patrikhane: 123 kişi.

Banok, Panok, Banak (Buğulu, günümüzde yıkılmıştır.)

38°36'22.42"N, 41°8'13.55"E

Bırnin, Bernin, Barene (Barın)

38°20'10.47"N, 41°0'47.00"E

Berdan (diğer bilinen adı Galiye Aliyan, muhtemelen Tavaleali)

Yaklaşık kod konumu: 38°29'5.30"N, 40°59'38.80"E

Çırsik, Cısık, Çırısk (Çukurca)

38°24'24.18"N, 40°56'38.77" E

Delet Verin, Delit Verin (Aşağıpolat, günümüzde yıkılmıştır.)

38°22'59.56"N, 40°57'47.65"E

Delet Nerkin, Delit Nerkin (Yukarıpolat, günümüzde yıkılmıştır.)

38°23'39.99"N, 40°57'33.73"E

Dımılker, Dımılger, Dımbulyan (Baloğlu)

38°28'7.39"N, 41°6'57.92"E

Duderik, Duderan, Dudiran, Duderyan, Dudarian, Dudervan, Tatervan (Konuklu)

38°24'2.32"N, 41°5'41.11"E

Dzortağ, Takhanauval, Takhanaval, Takhanavale (diğer bilinen adlar: Takvali, Taknaval, Tağa Nâwâle)

Yaklaşık kod konumu: 38°29'33.08"N, 41°5'16.53"E

Ehub, Ehup, Ehob, Ihup, Eyub, Erub, Ehur, Eub (diğer bilinen adlar: Ihup, muhtemelen Hop)

38° 2'40.20"N, 41°3'11.26"E

Sırvandztıyants: 20 hane, Araks: 35 hane, Ter-Karapetyan: 218 kişi, Mayewski: 30 hane, A-Do: 2 04 kişi, Patrikhane: 316 kişi, Martirosyan: 340 kişi, Teodik: 30-80 kişi.

Indzkar, Intzkar, Intskar, Hındzkar, Indzakar (diğer bilinen ad: Askar)

38°36'16.89"N, 41°5'8.43"E

Sırvandztıyants: 55 hane, Ter-Karapetyan: 485 kişi, Mayewski: 80 hane, A-Do։ 1.015 kişi, Patrikhane: 1.012 kişi, Martirosyan: 1.180 kişi, Teodik: 30-80 kişi, Sasuni: 1.200 kişi.

Indzkar'ın mezraları:

 • Kheçer, Khaçukner (diğer bilinen ad: Haçuka, Hoca)
  Murc: 20 kişi.
 • Vank (diğer bilinen ad: Derik)
  38°36'28.89"N, 41° 7'31.05"E
 • Dzımatağ
  38°36'34.47"N, 41° 4'12.32"E
 • Dzoravank (diğer bilinen ad: Sorevank)
 • Tsurtınak diğer bilinen ad: muhtemelen Seyrek)
 • Mazrek (Mezraa)
 • Rımbik

Garıkan, Garegan, Gerıgan, Kırınkan, Gıyarınkan (Kurudere, günümüzde yıkılmıştır.)

38°5'6.83"N, 40° 5'38.71"E

Gazke, Gaske, Gasge, Kaske, Kasge, Gasku, Gark, Ciksi (Ağaçlı)

38°30'55.37"N, 40°54'44.49"E

Ter-Karapetyan: 332 kişi, Mayewski: 50 hane, A-Do։ 360 kişi, Patrikhane: 476 kişi, Martirosyan: 764 kişi, Teodik: 30-80 kişi.

Gazke'nin mahallesi:

 •  Apizoğe, Avizoğe

Geğırvan, Geğırvank, Geghervank, Keğervan, Geğarvan, Geğirvank, Kegervank, Kegirvan, Kegırvan (Yüklüce, günümüzde yıkılmıştır.)

38°33'25.70"N, 41°6'11.07"E

Sırvandztıyants: 58 hane, Araks: 100 hane, BBDB FO 881-6959: 530 kişi, Ter-Karapetyan: 540 kişi, Mayewski: 80 hane, A-Do։ 383 kişi, Patrikhane: 472 kişi, Martirosyan: 394 kişi.

Gıremori, Gremore, Kıremori (Sivrice, günümüzde yıkılmıştır.)

38°22'17.13"N, 41°6'4.75"E

Sırvandztıyants: 10 hane, Araks: 30 hane, Ardzagank Sayı 151: 35 hane, Ter-Karapetyan: 58 kişi, A-Do։ 43 kişi, Martirosyan: 63 kişi․

Gırındis, Girindis, Gerendis, Kildiz, Gindis (Oymak, günümüzde yıkılmıştır.)

38°31'9.44"N, 41°4'8.57"E

BBDB FO 881-6654: 10 hane.

Hatskot (diğer bilinen ad: Haskot)

Yaklaşık kod konumu: 38° 9'3.12"N, 41°7'18.26"E

Hacana, Hacanan (Bağcılar)

38° 5'19.90"N, 40°57'50.06"E

Harbat, Garbat, Harvito, Rabat (Yeşilköy)

38°30'28.57"N, 41°0'55.24"E

Havetek, Havetan (Körükçüi, günümüzde yıkılmıştır.)

38°20'50.50"N, 40°59'22.48"E

Havrık, Havrik, Havırk, Havruk, Havlık, Hanırk (Yeşilce, günümüzde yıkılmıştır.)

38° 6'5.97"N, 40°54'35.33"E

Ter-Karapetyan: 88 kişi, Patrikhane: 136 kişi, Martirosyan: 120 kişi, Petoyan: 138 kişi.

Innakınyan (Kayacık)

38°32'57.03"N, 41°10'20.31"E

Kakuvas, Kakvas, Gagvas, Kağvas (Akdoruk)

38°33'53.61"N, 40°55'58.87"E

Kapırnin, Gabırnin, Kıyaperner, Gabovart, Gabov Art (diğer bilinen ad: Kepir)

Yaklaşık kod konumu: 38°39'12.52"N, 41°12'25.01"E

Sırvandztıyants: 5 hane, Ardzagank Sayı 151: 40 hane, Ter-Karapetyan: 121 kişi, Petoyan: 3 hane.

Keve, Kuye, Kevak (diğer bilinen ad: Kifak)

38°35'25.89"N, 41°3'47.48"E

Sırvandztıyants: 12 hane, Petoyan: 3 hane.

Khıcığ, Khıçığ, Khıçık, Khırçık, Kıçık, Kıjik (Sivriyayla, günümüzde yıkılmıştır.)

Yaklaşık kod konumu: 38°37'10.94"N, 41°10'59.39"E

Ter-Karapetyan: Eskiden Ermeniler ikamet etmişler, ama 1902'de terk edilmiştir, Mayewski: 15 hane, Sasuni: 65 kişi.

Khındzorak (diğer bilinen ad: Hınzırak)

Yaklaşık kod konumu: 38°28'47.72"N, 41°4'45.54"E

Khokhan, Kokan (Güllük, günümüzde yıkılmıştır.)

38° 8'9.74"N, 40°54'5.91"E

Khıroç, Khıruç, Khıruc, Khօroç (Kaynak)

38°31'10.80"N, 40°55'54.91"E

Sırvandztıyants: 5 hane, Ter-Karapetyan: 3 hane, Patrikhane: 32 kişi, Martirosyan: 30 kişi.

Kits (diğer bilinen ad: Kiz)

38°34'34.21"N, 41°4'27.78"E

Kıntik

Konumu bilinmiyor.

Koçıka, Khoşıkan, Khoşkan, Khoşırkan, Khoşikan, Koçıkan, Kuçıkan (Kepezkaya)

38°30'35.54"N, 41°4'56.74"E

Koknadzor, Kaynadzor, Koynadzor

Yaklaşık kod konumu: 38°36'37.96"N, 41°3'17.55"E

Sasuni: 110 kişi.

Kırman, Goman (Çömlekçi, günümüzde yıkılmıştır.)

38° 7'49.16"N, 41°7'28.03"E

Mala Avto, Mala Avdo (Aktulum, günümüzde yıkılmıştır.)

38°37'49.66"N, 41°9'31.58"E

Sasuni: 30 kişi.

Mala Gırko, Mala Gırke

Konumu bilinmiyor.

Mala Mılke, Male-Mılko

38°21'18.24"N, 40°58'58.13"E

Maştak, Maşdak (Çotuk, günümüzde yıkılmıştır.)

38°34'19.93"N, 40°50'49.34"E

Ter-Karapetyan: 58 kişi, A-Do։ 47 kişi, Patrikhane: 72 kişi, Martirosyan: 74 kişi.

Melikan, Melikhan, Milegan, Milıkan, Miligan (Düzce)

38° 2'43.99"N, 40°58'19.55"E

Tevkants: 200 kişi․

Mosırto, Masırdo, Masırto, Mısırto (diğer bilinen ad: Macota)

38 ° 30'15.17 "K, 4 ° '28.42"E

Msrdzor, Mıserdzor, Mordzor (diğer bilinen ad: Mezraaysur)

38°36'33.25"N, 41°3'32.37"E

Sasuni: 120 kişi.

Nadaran (Alaca)

Yaklaşık kod konumu: 38°36'31.53"N, 41°10'37.37"E

Nekhik (diğer bilinen ad: Nihik)

Yaklaşık kod konumu: 38°27'55.61"N, 41°4'14.37"E

Nercik, Nerçik, Nerçig, Nırcık, Nercig, Nerhig, Nerhik, Nercık, Nercıki, Nerk (Karabulak, günümüzde yıkılmıştır.)

38°30'17.65"N, 41°3'35.20"E

Papecanis, Papacanis, Babacanis, Babırcan, Babırcants, Babcen, Babıcan, Papcans, Babacaneka (Savaş, günümüzde yıkılmıştır.)

38°22'47.36"N, 41°4'54.65"E

Murc: 8 hane.

Pasur, Pasor, Basur, Basor, Pısur, Khulp, Khulb, Kulb, Kulp, Ğulp, Koğb (Kulp)

38°29'59.94"N, 41°0'35.31"E

Sırvandztıyants: 15 hane, BBDB FO 881-6959: 216 kişi, Ter-Karapetyan: 286 kişi, Mayewski: 40 hane, A-Do։ 296 kişi, Patrikhane: 382 kişi, Martirosyan: 215 kişi, Teodik: 30-80 kişi, Petoyan: 200 hane.

Perok, Berok, Peyrok (Ağaçkorur)

Yaklaşık kod konumu: 38°35'3.36"N, 41 ° 6'36.41"E

Sasuni: 30 kişi.

Pıhnin, Bıhnin (Karaağaç)

38°25'54.51"N, 40°51'47.53"E

Poşkandzik, Poşkantsik, Gıyalepoşkants, Geliyeposşkants (diğer bilinen ad: muhtemelen Keliboçkan Ormanı)

Yaklaşık kod konumu: 38°39'19.68"N, 41°16'30.68"E

Sadıkan (Arık, günümüzde yıkılmıştır.)

38°21'40.78"N, 41°5'25.56"E

Sazırkan, Nazırkan (Cebeci, günümüzde yıkılmıştır.)

38°20'25.97"N, 41°5'45.08"E

Şamşan, Şenşan, Şaveşan, Savuşan, Şemşem (Güleç)

38°1'34.87 "N, 41°1'4.84"E

Petoyan: 350 hane.

Şen, Şin, Şenik (Şenyayla, günümüzde yıkılmıştır.)

38°40'31.85"N, 41° 1'52.36"E

Şen'in mahalleleri:

 • Dalava kaje, Talave Gaje, Talavakeaje, Tılavakaje, Dalavakaje, Kalavagıyaje, Talavegom (diğer bilinen ad:Diyagiviji)
  Yaklaşık kod konumu: 38°41'6.44"N, 41°13'42.27"E
  Patrikhane: 58 kişi, Teodik: 10 kişi, Petoyan: 7 kişi, Sasuni: 60 kişi.
 • Kelavoşk (muhtemel ad) (diğer bilinen adlar: Kilihisk, Kale Hosik)
  Yaklaşık kod konumu: 38°40'50.07"N, 41°12'53.39"E

Şuğek, Şavulek, Şıruğek, Şuğeg, Şoğek, Şuğik, Şoğk (diğer bilinen adlar: Şenoba, Şinas, günümüzde yıkılmıştır.)

38°28'52.65"N, 41°5'25.67"E

Sırvandztıyants: 15 hane, Araks: 70 hane, Ter-Karapetyan: 180 kişi, A-Do: 217 kişi, Patrikhane: 214 kişi, Martirosyan: 160 kişi, Teodik: 30-80 kişi, Petoyan: 120 hane.

Telid, Delit (diğer bilinen ad: Dalit)

Yaklaşık kod konumu: 38°32'22.10"N, 40°59'39.00"E

Tiyakhs, Tiyakha, Tıyakhs, Tiyas (Narlıca)

38°31'35.52"N, 40°56'54.92"E

Ter-Karapetyan: 45 kişi, Elsewhere: 131 kişi, Patrikhane: 77 kişi, Martirosyan: 96 kişi.

Tıltır, Tıltav, Tılıtı, Tıltav, Tıltıf, Tıltıv, Tıltan (Zümrütlü, günümüzde yıkılmıştır.)

38°24'0.50"N, 40°56'33.60"E

Ter-Karapetyan: 85 kişi, Patrikhane: 94 kişi, Martirosyan: 95 kişi.

Tzımak (Bahçebaşı)

38°34'55.14"K, 41°4'17.25"E

Pısank

Arıktenk (diğer bilinen ad: Aruktem)

38°26'51.39"N, 41°19'45.67"E

Bıloyenk, Pıloyenk, Peloyenk, Paloyenk (Yorganlı)

38°24'27.96"N, 41°25'35.43"E

Tevkants: 120 kişi, Ardzagank sayı 147: 20 hane, BBDB FO 881-6654: 25 hane, Ter- Karapetian: 91 kişi, Patrikhane: 52 kişi, Martirosyan: 96 kişi, Teodik: 13 hane, Sasuni: 100 kişi, soykırımdan kurtulan Tigran Amirkhanyan: 86 kişi, soykırımdan kurtulan Istepan Harutyunyan: 80 kişi.

Bıvi, Pıvi, Bıvin (Gençler)

38°26'59.10"N, 41 ° 26'55.70"E

Tevkants: 70 kişi, Ardzagank sayı 147: 12 Ermeni ve Kürt hane, BBDB FO 881-6654: 12 hane, BBDB FO 881-6695: 30 hane, Ter-Karapetian: 65 kişi, Patrikhane: 10 kişi, Martirosyan: 20 kişi, Teodik: 6 hane, Sasuni: 100 kişi.

Çam, Çem, Çim, muhtemelen Dzorıntap, Dzorıntan (diğer bilinen ad: Cem)

38°24'31.48"N, 41°27'49.07"E

Martirosyan: 32 kişi, Sasuni: Dzorıntap için 20 kişi (Çam-Dzorıntap olarak belirtilmiş), soykırımdan kurtulan Istepan Harutyunyan: 40 kişi․

Dalhor, Talhor, Talğur, Talhor (Gümeçli)

38°23'47.15"N, 41°25'55.83"E

Tevkants: 123 kişi, Ardzagank Sayı 147: 15 hane, Ter-Karapetian: 87 kişi, Mayewski: 3 hane, Patrikhane: 75 kişi, Martirosyan: 250 kişi, Teodik: 11 hane, Petoyan: 350 kişi, Sasuni: 360 kişi, soykırımdan kurtulan Istepan Harutyunyan: 200 kişi, soykırımdan kurtulan Martiros Hamazaspyan-Tumasyan: 40 hane.

Dajbatrik, Dajbetrik, Dajpetrik, Dajpatrek, Daştpatrik, Tajpatrik, Taşpatrik, Taşbadrik, Tajedrik, Taçpatrik (Oyaca, bu ad artık kullanılmızor.)

38°20'31.23"N, 41°24'22.56"E. (Muhtemelen Sason Belediyesi’yle birleştirilmiştir).

Tevkants: 56 kişi, Ter-Karapetyan: 81 kişi, Mayewski: 4 hane, Patrikhane: 45 kişi, Martirosyan: 98 kişi, Teodik: 17 hane, Petoyan: 7 kişi, Sasuni: 200 kişi, soykırımdan kurtulan Istepan Harutyunyan: 80 kişi.

Dajbatrik'in mahallesi:

 •  Tsitsınkar, Tsıntsıkar, Tsıtsınkar, Tsitsinkar, Sisenkar, Siskar (Çayırlı, diğer bilinen ad: Sisinkar)
  38°20'41.03"N, 41°24'32.44"E
  Ter-Karapetyan: 57 kişi, Patrikhane: 22 kişi, Martirosyan: 20 kişi, Petoyan: 3 kişi, soykırımdan kurtulan Istepan Harutyunyan: 30 kişi․

Cımalenk, Camalenk, Cemalan, Damlenk (Dörtbölük)

38°27'10.05"N, 41°24'28.60"E

Petoyan: 20 Ermeni ve Kürt hane, Sasuni: 24 hane.

Cocenk, Hacenk (diğer bilinen ad: muhtemelen Kijigan)

38°24'16.84"N, 41°25'26.68"E

Ardzagank sayı 147: 16 hane, Martirosyan: 38 kişi, Sasuni: 20 sakin.

Cırkits (Bozdoğan Mezra)

38° 6'1.73"N, 41°22'13.03"E

Cırtnik, Cıtnik, Cırdnik, Cırtınk, Cırtnits, Çırtnik, Çıritnk, Tsırdnik, Dzırtnik, Şırtnik (Dağçatı)

38°25'7.50"N, 41°24'59.67"E

Tevkants: 110 kişi, Ardzagank sayı 147: 20 hane, BBDB FO 881-6654: 150 hane, Ter- Karapetian: 145 kişi, Patrikhane: 180 kişi, Martirosyan: 350 kişi, Teodik: 21 hane, Petoyan: 210 kişi, Sasuni: 390 kişi, soykırımdan kurtulan Istepan Harutyunyan: 450 kişi, soykırımdan kurtulan Martiros Hamazaspyan-Tumasyan: 70 hane.

Gomats Vank, Gomots Vank, Gomuts Vank, Çıkuti Surb Petros, Çıkut Vank, Çıkuyit Vank, Matin Arakyal Vank, Matın Arakelo Vank, Matin Arakelo Vank, Matni Arakelo Vank, Petros Arakelo Vank, Surb Petros Arakyal, Surb Petrosi Çıkuti Vank, Puke Cennete (Komik Kilisesi)

38°24'45.35"N, 41°27'42.71"E

Ter-Karapetian: Mezre’de (Vanits Tağ), Vank (Manastır)’a bağlı 3 hane, Çam’da 2 hane, Kredyor’da 3 hane vardı, Teodik: Vank (Manastır) 30 haneye sahipti (yakınlardaki belirlenemeyen köylerde).

Gomk, Gom, Goma Guyğ, Komk, Kom, Konk (Turnalı)

38°25'34.00"N, 41°7'9.77"E

Tevkants: 210 kişi, BBDB FO 881-6654: 25 hane, Ter Karapetian: 158 kişi, Mayewski: 18 hane, Patrikhane: 160 kişi, Martirosyan: 300 kişi, Sasuni: 250 kişi, soykırımdan kurtulan Istepan Harutyunyan: 400 kişi.

Havkunk, Havkonk, Havgonk (diğer bilinen ad: Havingok)

38°26'45.03"N, 41°18'56.83"E

Sırvandztıyants: 8 hane, Ardzagank sayı 147: 18 hane, Ter-Karapetyan: 113 kişi, BBDB FO: 424-208: 45 kişi, Mayewski: 6 hane, Teodik: 15 hane, Petoyan: 5 hane, Sasuni: 10 hane, soykırımdan kurtulan Istepan Harutyunyan: 200 kişi, soykırımdan kurtulan Martiros Hamazaspyan-Tumasyan: 35 hane.

Holo (İncesu)

38°25'13.14"N, 41°22'20.18"E

Hosner, Khosner (Uluağaç)

38°25'53.96"N, 41°20'0.11"E

Tevkants: 105 kişi, Sırvandztıyants: 8 hane, BBDB FO 881-6695։ 20 hane, BBDB FO 424-208: Khılhovit ve Karavank ile birlikte 80 kişi, Mayewski: 1 hane, Martirosyan: 360 kişi, Petoyan: 4 hane, soykırımdan kurtulan Martiros Hamazaspyan-Tumasyan: 25 hane.

Kacarink, Kacarenk, Kacırink, Kacırenk, Kaçrenk, Kaşrenk (Gürgenli)

38°22'38.85"N, 41°23'27.05"E

Ter-Karapetian: 148 kişi, Patrikhane: 162 kişi, Martirosyan: 400 kişi, Teodik: 21 hane, Sasuni: 260 kişi, soykırımdan kurtulan Istepan Harutyunyan: 350 kişi.

Karavank (Yumruca)

38° 5'31.95"N, 41°20'46.92"E

Mayewski: 3 hane, BBDB FO 424-208: Khılhovit ve Hosner ile birlikte 80 kişi.

Khındzorik, Khindzor, Khındzor, Khıntzorik, Khındzorek, Khındzorenk, Khındzorents (Soğanlı)

38°24'14.87"N, 41°24'55.46"E

Tevkants: 136 kişi, Ardzagank sayı 147: 24 hane, BBD FO 881-6654: 75 hane, Ter-Karapetyan: 217 kişi, Patrikhane: 242 kişi, Martirosyan: 430 kişi, Teodik: 31 hane, Sasuni: 240 kişi, soykırım kurtulan Istepan Harutyunyan: 500 kişi, soykırım kurtulan Martiros Hamazaspyan-Tumasyan: 50 han ․

Kistağ, Kistakh (Yağcılı)

38°26'42.84"N, 41° 3'44.10"E

Ortak Rapor: 4 hane, Ter-Karapetyan: 45 kişi, Patrikhane: 20 kişi, Martirosyan: 28 kişi, Teodik: 5 hane, Petoyan: 8 hanei, soykırım kurtulan Martiros Hamazaspyan-Tumasyan: 30 hane.

Korınkez, Korınkes, Korınges, Gorıngez (Güvercinlik)

38°21'49.80"K, 41°24'56.56"E

Tevkants: 30 kişi, Ardzagank sayı 147: 16 hane, Ter-Karapetyan: 98 kişi, Mayewski: 7 hane, Patrikhane: 35 kişi, Martirosyan: 200 kişi, Sasuni: 100 kişi, soykırımdan kurtulan Istepan Harutyunyan: 100 kişi, soykırımdan kurtulan Martiros Hamazaspyan-Tumasyan: 25 hane.

Kırdamank, Kırtamank, Kırdaman, Krtaman (Ambarlı)

38°26'50.35"N, 41°21'34.51"E

BBD FO 881-6823: 20 hane, Ter-Karapetyan: 152 kişi, Mayewski: 15 hane, A-Do։ 11 hane, Patrikhane: 45 kişi, Martirosyan: 145 kişi, Petoyan: 9 hane, soykırımdan kurtulan Martiros Hamazaspyan-Tumasyan: 25 hane․

Kıredzor, Kridzor, Mızren-Kredzor, Mızre-Kredzor, Keridzor, Mızre yev Kredzor, Giritsor (muhtemelen Güleç, diğer bilinen adlar: Girisur, Giresun)

38°24'34.53"N, 41°26'50.05"E

Tevkants: 32 kişi, BBDB FO 881-6654: 23 hane, Mayewski: 12 hane, Martirosyan: 34 kişi, Sasuni: 180 kişi.

Kısronk

Konumu bilinmiyor

Martirosyan: 30 kişi.

Lısonk

Konumu bilinmiyor.

Martirosyan: 84 kişi.

Marısto, Marsta, Maristo, Marızdo, Marıstu (Dereköy)

38°21'14.65"N, 41°23'28.39"E

Tevkants: 40 kişi, Ter-Karapetian: 93 kişi, Mayewski: 10 hane, Patrikhane: 102 kişi, Martirosyan: 180 kişi, Teodik: 13 hane, Petoyan: 20 hane, soykırımdan kurtulan Istepan Harutyunyan: 250 kişi.

Mıcgeğ, Micgeğ, Mışgeğ, Mışkeğ, Mışkeğ, Mışguyğ (Kulaksız)

38°24'37.46"N, 41°25'3.80"E

Tevkants: 210 kişi, BBDB FO 881-6654: 25 hane, BBDB FO 881-6654: 119 hane, Ter-Karapetyan: 276 kişi, Patrikhane: 430 kişi, Martirosyan: 520 kişi, Teodik: 38 hane, Petoyan: 409 kişi, Sasuni: 500 kişi, soykırımdan kurtulan Istepan Harutyunyan: 900 kişi, soykırımdan kurtulan Martiros Hamazaspyan-Tumasyan: 100 hane․

Mezre, Mızren, Vanits Tağ, Vanki Mızren (Kilis, Çayırlıkilis)

38°24'45.47"K, 41°27'42.73"E

Tevkants: 56 kişi, BBDB FO 881-6654: 15 hane, Patrikhane: 95 kişi, Martirosyan: 42 kişi, Sasuni: 20 kişi, soykırımdan kurtulan Istepan Harutyunyan: 60 kişi.

Mıktenk, Mıkdenk, Mıktink, Mıktınk, Mgdenk, Mıgtenk, Mikteng (Topluca)

38°23'3.89"N, 41°22'59.85"E

Ardzagank sayı 151: 30 hane, Ter-Karapetyan: 241 kişi, Mayewski: 22 hane, Patrikhane: 276 kişi, Martirosyan: 480 kişi, Teodik: 35 hane, Petoyan: 277 kişi, soykırımdan kurtulan Istepan Harutyunyan: 500 kişi, soykırımdan kurtulan Martiros Hamazaspyan -Tumasyan: 110 hane, soykırımdan kurtulan Khazo Grigoryan: 300 hane.

Pısank, Bısank (diğer bilinen ad: muhtemelen Pısank)

38°24'10.95"N, 41° 7'52.49"E

Tevkants: 161 kişi, BBDB FO 881-6654: 15 hane, Ter-Karapetyan: 62 kişi, Mayewski ։ 9 hane, Patrikhane: 112 kişi, Martirosyan: 170 kişi, Teodik: 20 hane, Sasuni: 150 kişi, soykırımdan kurtulan Istepan Harutyunyan: 200 kişi, soykırımdan kurtulan Martiros Hamazaspyan-Tumasyan: 30 hane.

Pısetun, Pısetu, Pazeyi Tun, Pazeyitun, Pıse Tu

Konumu bilinmiyor.

Tevkants: 40 kişi.

Pışut, Pırşut (Erikli)

38°23'57.73"N, 41°27'35.53"E

BBDB FO 881-6654: 14 hane, Ter-Karapetian: 73 kişi, Patrikhane: 65 kişi, Martirosyan: 110 kişi, Teodik: 10 hane, Sasuni: 150 kişi, soykırımdan kurtulan Istepan Harutyunyan: 150 kişi.

Sisronk, Sisrong (Karşıyaka)

38°21'8.98"N, 41°24'53.84"E

Martirosyan: 50 kişi․

Tatank, Tatan, Tatunk, Tapunk (Dibek)

38°26'3.05"N, 41°24'6.97"E

Ortak Rapor: 8 hane, BBD FO 881-6654: 22 hane, Ter-Karapetian: 121 kişi, Mayewski: 6 hane, Patrikhane: 60 kişi, Martirosyan: 170 kişi, Teodik: 16 hane, soykırımdan kurtulan Martiros Hamazaspyan-Tumasyan: 40 hane.

Tatuk, Tarok, Tarok, Daruk, Taruk-Pısank (Geçitli)

38°23'6.80"N, 41°25'36.16"E

Tevkants: 161 kişi, BBDB FO 881-6654: 12 hane, Ter-Karapetyan: 136 kişi, Mayewski: 14 hane, Patrikhane: 175 kişi, Martirosyan: 450 kişi, Teodik: 18 hane, Petoyan: 145 kişi, Sasuni: 210 kişi, soykırımdan kurtulan Istepan Harutyunyan: 400 kişi, soykırımdan kurtulan Martiros Hamazaspyan-Tumasyan: 70 hane.

Zandus, Zantus, Zendos (Bozdoğan)

38°26'16.36"N, 41°22'46.39"E

Khut-Bırnaşen

Agarak, Agrak, Akrak, Ağbak (muhtemelen Bulgurlu)

38°28'52.22"N, 41°49'31.95"E

Tevkants: 140 kişi, Ter-Karapetyan: 185 kişi, Mayewski: 210 hane, Patrikhane: 168 kişi, Martirosyan: 235 kişi, Teodik: 16 hane, soykırımdan kurtulan Mıkhitar Hazroyan: 20 hane.

Agrakamezre, Agraka mezre (Mezraa)

38° 9'6.72"N, 41°49'26.58"E

Akner

Konumu bilinmiyor.

Ter-Karapetyan: Eskiden Ermeniler ikamet etmişler, ama 1902'de terk edilmiştir․

Alahk, Alakh, Alakhk, Halakh (diğer bilinen ad: Alahik)

38°29'11.59"N, 41°47'39.42"E

Ter-Karapetyan: 52 kişi.

Arinok, Arinog, Arenok, Arigonk (Uğur)

38°33'58.48"N, 41° 8'9.06"E

Ter-Karapetyan: 94 kişi, Martirosyan: 69 kişi, Teodik: 12 hane, Petoyan: 15 hane, Sasuni: 47 kişi.

Aruk, Arug, Arunk (Onbaşı)

38°32'7.65"N, 41°37'11.05"E

Ter-Karapetyan: 96 kişi, Mayewski: 14 hane, A-Do։ 47 kişi, Teodik: 13 hane, Sasuni: 48 kişi, soykırımdan kurtulan Mıkhitar Hazroyan: 5 hane.

Artzvik, Kırpnik-Artzvik, Artzvik-Kırpnik (Esen)

Yaklaşık kod konumu: 38°34'57.73"N, 41° 2'42.22"E

Ter-Karapetyan: Eskiden Ermeniler ikamet etmişler, ama 1902'de terk edilmiştir․

Avark, Havırk, Havak, Havarg, Khınergs (Erler, diğer bilinen ad: Erler Havarik)

38°28'47.46"N, 41°43'56.08"E

Ter-Karapetyan: 45 kişi, Patrikhane: 48 kişi․

Babintağ, Babındağ, Babtağ, Paptağ, Babıtagh, Papetagh (Kuşdili)

38°29'11.37"N, 41°43'23.89"E

Tevkants: 21 kişi, Ter-Karapetyan: 68 kişi, Martirosyan: 154 kişi, Teodik: 7 hane, Sasuni: 60 kişi.

Bardzan, Parizan (diğer bilinen ad: Parizan)

 38°34'16.88"N, 41°47'24.69"E

Ter-Karapetyan: Eskiden Ermeniler ikamet etmişler, ama 1902'de terk edilmiştir․ 

Bılokank, Bılokan, Bılogank, Bılıkan, Bılkan, Bilokan, Pılokank, Pılhokank, Bılıgan, Pılıgan (Bozburun)

38°32'23.24"N, 41°39'39.70"E

Ter-Karapetyan: 168 kişi, A-Do։ 78 kişi, Patrikhane: 47 kişi, Martirosyan: 245 kişi, Teodik: 20 hane, Petoyan: 178 kişi, soykırımdan kurtulan Mıkhitar Hazroyan: 15 hane.

Bılrik, Blurek, Blurik, Baroj (Göztepe)

 38°33'12.14"N, 41°36'21.68"E

Tevkants: 29 kişi, Ter-Karapetyan: 40 kişi, Teodik: 6 hane, Petoyan: 10 hane.

Bırnaşen (Ocaklı)

 38°28'16.67"N, 41°52'56.45"E

Tsığors, Tsıgors, Tzığors, Sığors, Sıkhurs (Kayabaşı)

 38°30'16.55"N, 41°48'49.63"E

Ter-Karapetyan: Eskiden Ermeniler ikamet etmişler, ama 1902'de terk edilmiştir․ 

Çem, Şabeçem (diğer bilinen ad: Çem)

38°32'40.95"N, 41°39'0.78"E

Darnıci Khor, Darnıçi Khor

Konumu bilinmiyor.

Ter-Karapetyan: Eskiden Ermeniler ikamet etmişler, ama 1902'de terk edilmiştir․ 

Daştadem, Taştadem (Çukurca)

38°33'30.07"N, 41°38'33.96"E

Tevkants ։ 40 kişi, Ter-Karapetyan: 154 kişi, Mayewski: 27 hane, Patrikhane: 137 kişi, Martirosyan: 174 kişi, Teodik: 21 hane, soykırımdan kurtulan Mıkhitar Hazroyan: 15 hane.

Daştamiran, Daştamir, İşkhanats Berd, Mezre (Akçaağaç)

38°32'50.21"N, 41°40'16.50"E

Petoyan: 10 hane․

Inkuzek, Inkuzak, Inkuzik, Inkuznak, Inkezek, Yenkezik, Inguzink, Inguznak, Hinguzak, Havatus (Kocainiş)

38°32'39.69"N, 41°36'26.78"E

Tevkants ։ 84 kişi, Mayewski: 10 hane, Ter-Karapetyan: 140 kişi, Patrikhane: 138 kişi, Martirosyan: 84 kişi, Teodik: 18 hane, Sasuni: 238 kişi, soykırımdan kurtulan Mıkhitar Hazroyan: 5 hane.

Gilonk, Kilonk, Gelonk, Geğonk, Gığon, Gilani, Kirond (Akpınar)

38°30'24.84"N, 41°43'9.30"E

Tevkants: 42 kişi, Ter-Karapetyan: 61 kişi, Mayewski: 8 hane, Martirosyan: 148 kişi, Patrikhane: 68 kişi, soykırımdan kurtulan Mıkhitar Hazroyan: 10 hane.

Gomıkan, Gomıkank, Gomkank, Gomikan, Komikan (diğer bilinen ad: Komik)

38°33'46.86"N, 41°42'19.46"E

Ter-Karapetyan: Eskiden Ermeniler ikamet etmişler, ama 1902'de terk edilmiştir․ 

Gortzvar, Gortzıvar, Gortzva, Gortzvark, Gordzavra, Gordzvar, Gortzvank (Yenidoğan)

 38°29'20.27"N, 41°46'24.32"E

Ter-Karapetyan:  Eskiden Ermeniler ikamet etmişler, ama 1902'de terk edilmiştir, Martirosyan: 172 kişi․

Havastik

Konumu bilinmiyor.

Ter-Karapetyan: Eskiden Ermeniler ikamet etmişler, ama 1902'de terk edilmiştir․

Hındunik, Hındıkan, Hındıkank (diğer bilinen ad: Hindanik)

38°35'13.26"N, 41°42'29.35"E

Hındzor, Hındkdzor, Hındıkdzor, Hıntsor, Hndkedzor, Hindzor, Hındzo (muhtemelen Çatalmeşe, diğer bilinen ad: Hindiksor)

38°32'46.89"N, 41°38'27.22"E

Tevkants: 21 kişi, Ter-Karapetyan: 41 kişi, Patrikhane: 12 kişi, soykırımdan kurtulan Mıkhitar Hazroyan: 6 hane․

İşk, Hişk, Khisk, Khişk (diğer bilinen ad: Hisk)

Yaklaşık kod konumu: 38°31'6.91"N, 41°49'57.73"E

Kervu, Kerva, Karvu, Keyvu (muhtemelen Gözelik)

38°27'21.87"N, 41°47'25.45"E

Tevkants: 28 kişi, Ter-Karapetyan: Nüfusu verilmemiş Ermeni yerleşim yeri, Teodik: 7 hane.

Khaçdağ, Khaşdağ, Haştağ, Khaçtağ, Khaştağ, Khaşa (Çatalsöğüt)

38°26'33.83"N, 41°54'15.16"E

Ter-Karapetyan: Eskiden Ermeniler ikamet etmişler, ama 1902'de terk edilmiştir․ 

Khiverk, Khivergs (muhtemelen Kuyucak, diğer bilinen ad: Hirvik)

38°28'38.71"N, 41°50'11.56"E

Ter-Karapetyan: Eskiden Ermeniler ikamet etmişler, ama 1902'de terk edilmiştir, Mayewski: 20 hane․

Kınot, Gınot, Kirtnot (Serince)

38°34'11.06"N, 41°41'27.32"E

Petoyan: 7 hane.

Kost, Gost (Yiğitler)

38°32'0.83"N, 41°37'52.20"E

Tevkants ։ 60 kişi, Ter-Karapetyan: 62 kişi, Teodik: 8 hane, Petoyan: 5 hane, soykırımdan kurtulan Mıkhitar Hazroyan: 3 hane.

Kork, Kor, Kord, Gort (diğer bilinen adlar: Aşağıkörik ve Yukarıkörik)

38°27'53.80"N, 41°49'49.43"E. Günümüzde ayrı bir yerleşim birimi değil, Çığır’a katılmıştır.

Tevkants: 28 kişi, Ter-Karapetyan: 41 kişi, Mayewski: 74 hane, Patrikhane: 48 kişi, Teodik: 5 hane.

Kotışkan, Kotışkank (Alıcık)

38°31'31.24"N, 41°47'21.74"E

Ter-Karapetyan: Eskiden Ermeniler ikamet etmişler, ama 1902'de terk edilmiştir․

Kıtzank, Kidzank, Gıtzank (İkizler)

38°33'52.70"N, 41°36'33.60"E

Tevkants։ 95 kişi, Ter-Karapetyan: 158 kişi, Mayewski: 21 hane, Patrikhane: 101 kişi, Martirosyan: 172 kişi, Teodik: 18 hane, soykırımdan kurtulan Mıkhitar Hazroyan: 10 hane․

Lortındzor, Lordındzor, Loradzor, Lortundzor, Lodıdzor, Lernadzor (Beşevler)

38°31'14.31"N, 41°43'11.28"E

Tevkants: 132 kişi, Ter-Karapetyan: 84 kişi, Mayewski: 16 hane, Teodik: 14 hane, Petoyan: 25 hane, soykırımdan kurtulan Mıkhitar Hazroyan:10 hane.

Mahbubank, Makhbubank, Mahbıbank, Mahbuban, Mahpapank, Mahpupank, Mahırbank, Mahruban, Mapupenk, Maçpupan (Özenli)

38°33'37.45"N, 41°34'57.11"E

Ter-Karapetyan: 35 kişi, Teodik: 5 hane, Petoyan: 60 hane.

Maratok Vank, Muratok Vank

Yaklaşık kod konumu: 38°28'44.95"N, 41°49'44.10"E

Teodik: 13 hane.

Mızre-Şilg, Mızre-Şılig, Mezre (diğer bilinen adlar: Mezraa, Mızre Şılig)

38°34'1.09"N, 41°35'58.53"E

Petoyan: 60 hane.

Okhna, Okhin, Hokhin, Hakhin (Koyunlu)

38°29'50.50"N, 41°51'23.04"E

Ter-Karapetyan: 71 kişi, Teodik: 9 hane.

Oşut, Huşut, Hoşut, Uşut, Aşut, Oğut, Yuşut (Balkaya)

38°33'54.40"N, 41°36'20.12"E

Tevkants ։ 140 kişi, Ter-Karapetyan: 218 kişi, Mayewski: 37 hane, Patrikhane: 211 kişi, Teodik: 32 hane, soykırımdan kurtulan Mıkhitar Hazroyan: 30 hane.

Uşatap, Uştap (diğer bilinen ad: Uştap)

38°32'1.36"N, 41°37'52.60"E

Petoyan: 20 hane.

Partzğenk, Bardzğenk, Parzğenk, Parzğink (Boğazönü)

38°27'43.03"N, 41°46'22.90"E

Ter-Karapetyan: Eskiden Ermeniler ikamet etmişler, ama 1902'de terk edilmiştir, Mayewski: 30 hane․

Pığonk, Bığonk, Piğonk, Pihonk (Arpalıseki)

38°29'50.94"N, 41°47'55.28"E

Tevkants: 21 kişi, Ter-Karapetyan: 40 kişi, Patrikhane: 120 kişi, Teodik: 10 hane.

Piconk, Piçonk (Ozanlı)

38°29'50.55"N, 41°46'58.37"E

Tevkants: 98 kişi, Ter-Karapetyan: 152 kişi, Mayewski: 21 hane, Martirosyan: 260 kişi, Teodik: 21 hane, soykırımdan kurtulan Mıkhitar Hazroyan:15 hane.

Pirivank, Pirhıvank, Pırevank, Pırivank, Pirikan (diğer bilinen ad: Pirigan)

38°30'49.68"N, 41°48'8.00"E

Ter-Karapetyan: Eskiden Ermeniler ikamet etmişler, ama 1902'de terk edilmiştir. Patrikhane: 8 kişi․

Rabat, Rapat, Rapet, Khut, Khutadatvan, Khuta Datvan (Rabat)

38°31'17.67"N, 41°45'4.30"E

Ter-Karapetyan: Eskiden Ermeniler ikamet etmişler, ama 1902'de terk edilmiştir. Patrikhane: 101 kişi, Martirosyan: 72 kişi.

Salabos, Salaboz, Salabost, Salapost, Salabuz, Salapar (Dağarcık)

38°29'45.10"N, 41°43'14.70"E

Der-Karapetyan: 38 kişi, Teodik: 5 hane.

Sarıngolı, Sarıngol, Sarıgolı, Sarı Kıyolı, Salaconk, Sarenk (Sarıçiçek)

38°27'4.54"N, 41°47'48.31"E

Patrikhane: 136 kişi․

Şahvert, Şahverdi, Şahverti (Şahverdi)

38°33'31.72"N, 41°35'38.01"E

Ter-Karapetyan: 36 kişi, Patrikhane: 192 kişi, Teodik: 10 hane, soykırımdan kurtulan Mıkhitar Hazroyan: 5 hane.

Şamyank, Şamiyank, Şamiyan, Şamıyan, Şamıyank (Güvenli)

38°32'56.73"N, 41°41'4.21"E

Ter-Karapetyan: 40 kişi, Martirosyan: 38 kişi, Petoyan: 30 hane.

Şamiyanamezre, Şamiyana Mezre (diğer bilinen ad: Şamiyan Mezrası)

38°32'36.22"N, 41°40'19.16"E

Martirosyan: 25 kişi․

Şen (Ulaş)

38°29'8.33"N, 41°47'7.42"E

Tevkants: 96 kişi, Mayewski: 20 hane, Ter-Karapetyan: 252 kişi, Martirosyan: 280 kişi, Teodik: 35 hane, soykırımdan kurtulan Mıkhitar Hazroyan: 40 hane.

Şiromızra, Şiromgıra, Şiro Mezre, Mezra- Şir (diğer bilinen adlar: Mezra Şiro, Mezreaşiro)

38°31'36.28"N, 41°40'0.90"E

Ter-Karapetyan: Eskiden Ermeniler ikamet etmişler, ama 1902'de terk edilmiştir, Teodik: 8 hane.

Şınist Verin, Şınisd, Verin Şinist, Shınist, Shinist Verin, Shınist Veri (Dağlık, diğer bilinen ad: Şinistislam)

38°31'46.52"N, 41°38'52.62"E

Ter-Karapetyan: 114 kişi, Patrikhane: 24 kişi, Martirosyan: 108 kişi, Teodik: 15 hane, soykırımdan kurtulan Mıkhitar Hazroyan: 3 hane.

Şınist Nerkin, Nerkin Şinist, Şinist Nerkin, Şınist Vari (Erler, diğer bilinen ad: Şinisthiristiyan)

38°30'29.96"N, 41°44'6.83"E

Tevkants: 145 kişi, Ter-Karapetyan: 180 kişi, Patrikhane: 301 kişi, Martirosyan: 310 kişi, Teodik: 25 hane, soykırımdan kurtulan Mıkhitar Hazroyan: 40 hane, soykırımdan kurtulan Vardan Mıkhitaryan: 50 hane.

Tağ (Yumrumeşe)

38°26'51.37"N, 41°51'58.83"E

Ter-Karapetyan: Eskiden Ermeniler ikamet etmişler, ama 1902'de terk edilmiştir․

Tağvank, Tağavank, Tağavan (Uran)

38°31'0.58"N, 41°41'50.08"E

Tevkants: 224 kişi, Ter-Karapetyan: 186 kişi, Mayewski: 48 hane, Patrikhane: 269 kişi, Martirosyan: 649 kişi, Teodik: 25 hane, soykırımdan kurtulan Mıkhitar Hazroyan: 40 hane.

Tağvıdzor, Tağıvıdzor, Takhidzor, Tağidzor, Tağvadzor, Taği Dzor, Tağvu, Taghvoun, Toğu, Tağudzor, Tağupdzor, Tağuva Dzor (Çıtlıyol)

38°30'8.87"N, 41°45'28.85"E

Tevkants: 105 kişi, Ter-Karapetyan: 45 kişi, Mayewski: 28 hane, Patrikhane: 47 kişi, Martirosyan: 121 kişi, Teodik: 6 hane, Petoyan: 18 hane, soykırımdan kurtulan Mıkhitar Hazroyan: 15 hane.

Tağvik, Tıkhpik (muhtemelen Küllüce)

38°25'54.95"N, 41°53'5.44"E

Tağvu, Tağu, Tağlu, Toğu (Ekizler)

38°31'17.33"N, 41°41'11.31"E

Tevkants: 175 kişi, Ter-Karapetyan: 130 kişi, Mayewski: 20 hane, Martirosyan: 84 kişi, Teodik: 18 hane, Petoyan: 25 hane, soykırımdan kurtulan Toros Mırtoyan: 400 kişi (Eğer yerlisi olduğu Tağvu-Andi Tağ’ın teşhisi doğruysa), soykırımdan kurtulan Mıkhitar Hazroyan: 20 hane (Eğer Tağvu-Andi Tağ’ın teşhisi doğruysa).

Tap, Tape, Khut (Kavakbaşı)

38°28'52.13"N, 41°48'49.42"E

Tevkants: 140 kişi, Ter-Karapetyan: Eskiden Ermeniler ikamet etmişler, ama 1902'de terk edilmiştir, Mayewski: 180 hane․

Yeğyank, Yeğyan, Yeğan, Yedyank, Yezyank, Yezyan (Oluklu)

38°31'36.92"N, 41°40'41.64"E

Martirosyan: 76 kişi, Petoyan: 60 hane.

Zoravig, Zoravik, Zorava, Zorova, Zoravar (Yalıntaş)

38°32'49.55"N, 41°39'36.06"E

Tevkants ։ 45 kişi, Ter-Karapetyan: 55 kişi, Teodik: 7 hane, Petoyan: 30 hane, soykırımdan kurtulan Mıkhitar Hazroyan: 2 hane.

Hazzo-Khablıcoz

Assu, Asu, Asi, Assi, Asiberd, Asi Berd (Yenidağan)

38°16'31.69"N, 41°34'16.76"E

Ter-Karapetyan: 20 hane, Patrikhane: 24 kişi, Martirosyan: 1.150 kişi․

Aymerk, Aymaro, Aymor, Ayınmar, Ayın Mar, Amerik, Amerig, Aymerik (Pınarbaşı)

38°10'43.32"N, 41°27'48.37"E

Tevkants: 41 kişi, Sasuni: 35 kişi.

Aynaras, Aynras (Tosunpınar)

38°13'14.10"N, 41°29'14.64"E

Badırmut, Badramut, Bağırmut, Patırmut, Bardırnut (Çınarlı-Taşyuva)

38°21'51.46"N, 41°28'37.54"E

Tevkants: 96 kişi, Araks: 23 Ermeni ve Kürt hane, BBDB FO 881-6654: 23 hane, Ter-Karapetyan: 158 kişi, Patrikhane: 175 kişi, Martirosyan: 200 kişi Teodik: 24 hane, Petoyan: 75 kişi, soykırımdan kurtulan Mıkırtich Torosyan: 30 hane.

Bakhırnas, Bakhırnas (Danagöze)

38°14'14.66"N, 41°19'9.74"E

Baştırum, Baştıram, Baştıram Verin, Paştıram Verin (Yukarıkıratlı)

38°13'5.21"N, 41°22'52.34"E

Tevkants: Yukarıdaki ve aşağıdaki yerleşim birimleri için 160 kişi.

Baştırum, Baştıram, Baştıram Nerkin, Paştıram Istorin, Paştıram Vari (Aşağıkıratlı)

38°11'42.18"N, 41°22'46.17"E

Beninu, Binuni, Binunik, Bınunik, Pınunik (Okçular)

38°13'45.61"N, 41°20'58.07"E

Dammokh, Damokh, Tammokh, Tamokh, Tımokh, Timok (Gümüşörgü)

38°15'53.07"N, 41°23'27.33"E

Darakuze, Daraguze (Yolaltı)

38°11'39.20"N, 41°26'31.59"E

Delpi, Delbi, Dılpi (Keseli)

38°15'32.06"N, 41°34'18.30"E

Dera, Tera, Derav (Dereköy)

38°13'25.08"N, 41°22'18.59"E

Tevkants: 70 kişi․

Cakur, Çakut, Cakut, Coğut (Kayadüzü)

38°21'19.81"N, 41°27'56.26"E

Tevkants: 18 kişi, Araks: 20 Ermeni ve Kürt hane, Ter-Karapetyan: 5 hane, Teodik: 15 hane, Sassni: 15 kişi.

Cavzik, Çavzik (Cevizli)

38°16'50.27"N, 41°16'20.07"E

Dodnuk, Totnuk (diğer bilinen ad: muhtemelen Dodinik)

Yaklaşık kod konumu: 38°11'34.19"N, 41°29'37.31"E. Muhtemelen Kozluk Belediyesi’yle birleşmiştir. Ter-Karapetyan: 3 hane.

Dzıman, Dzıman, Tzıman (Atalar)

38°15'35.48"N, 41°34'59.29"E

Teodik: 5 hane.

Dzoğut, Dzorut, Zoğut (diğer bilinen ad: Sihot)

38°18'41.18"N, 41°33'32.51"E

Martirosyan: 15 hane.

Dzork, Zork, Tzork, Dzorik, Zorik (Ergünü)

38°21'33.42"N, 41°27'34.23"E

Teodik: 10 hane.

Inkuzenk, Inkuzek (diğer bilinen ad: Ayınkozik)

38°15'41.87"N, 41°32'18.17"E

Ter-Karapetyan: Eskiden Ermeniler ikamet etmişler, ama 1902'de terk edilmiştir.

Gelhasanan, Gelhasan, Kelhasan, Kelhasanan (Kelhasan)

38°18'24.75"N, 41°22'56.93"E

Tevkants: 20 kişi, Martirosyan: 22 kişi․

Gelye Sındus, Gelyesındus, Kelye Sındus

Konumu bilinmiyor.

Petoyan: 22 kişi.

Geter, Getkits (Yolüstü)

38°23'3.90"N, 41°28'8.42"E

Tevkants: 16 kişi, Ter-Karapetyan: 37 kişi, Martirosyan: 27 kişi.

Ğırnadr, Dzırnakhet, Zırnakhet, Zıkırnaket, Zanakert (Kalkancık) 

38°12'31.61"N, 41°24'18.70"E

Tevkants: 18 kişi.

Gomek, Gomıkan (Kumlupınar)

38° 8'4.05"N, 41°30'10.32"E

Petoyan: 36 kişi.

Hağorda, Hağorta, Hazorta, Hazorda (diğer bilinen ad: Hazorta)

38°19'56.67"N, 41°26'22.83"E

Hapıştuğ, Hapıştap

Konumu bilinmiyor.

Petoyan: 15 kişi, Martirosyan: 15 kişi.

Hargamo Verin (Bölükkonak)

38°13'38.67"N, 41°25'18.63"E

Hargamo Nerkin (Bölükkonak)

38°13'38.67"N, 41°25'18.63"E

Harnuvank, Harnıvank

Konumu bilinmiyor.

Hatni, Harni, Hartni (Çalışırlar)

38°22'30.73"N, 41°29'35.90"E

Tevkants: 48 kişi, Ter-Karapetyan: 9 hane, Martirosyan: 30 kişi, Petoyan: 70 kişi, soykırımdan kurtulan Mıkırtiç Torosyan: 60 hane․

Hazzo, Khazo, Kharzo, Hazo, Hazro, Hazzoyi Kağak, Hızu (Kozluk)

38°11'38.82"N, 41°29'18.65"E

Ter-Karapetyan: 856 kişi, Patrikhane: 742 kişi, Martirosyan: 1.180 kişi, Petoyan: 3.000 kişi, Sasuni: 1.000 kişi․

Heğin (Ziyaret)

38°14'24.10"N, 41°15'7.26"E

Hov, Hovgeğ (diğer bilinen ad: Hov)

38°18'1.11"N, 41°28'23.73"E

Tevkants: 48 kişi, Ter-Karapetyan: 16 hane, Patrikhane: 72 kişi, Martirosyan: 200 kişi, Sasuni: 75 kişi, soykırımdan kurtulan Mıkırtiç Torosyan: 10 hane.

Hırut, Hırutvank, Arutenk, Arotim (Yürekli)

38°23'50.93"N, 41°29'57.82"E

Tevkants: 120 kişi, Ter-Karapetyan: 86 kişi, Patrikhane: 60 kişi, Martirosyan: 50 kişi, soykırımdan kurtulan Mıkırtiç Torosyan: 20 hane.

Kanılmank, Kanılman (muhtemelen Ekinlik)

Konumu bilinmiyor.

Khabılcoz, Khabılçoz, Khabilçoz, Khabılşoz, Khabyelçoz, Khapilcoz, Gabılcoz, Ğabılcoz, Gabılçoz, Gapılçoz, Kapılçoz, Kabilcoz, Gapılçoz-Kentron , Sasun , Inkuzagom (Sason)

38°20'1.50"N, 41°25'13.00"E

Tevkants: 160 kişi, Ter-Karapetyan: 251 kişi, A-Do։ 198 kişi, Patrikhane: 364 kişi, Martirosyan: 410 kişi, Teodik: 35 hane.

Khalilan (Tunçbilek)

38°13'48.73"N, 41°29'50.01"E

Teodik: 9 hane.

Khalilenk, Khalilan, Pısank

38°22'27.52"N, 41°25'23.53"E

Kharver, Khalver, Kharvink (diğer bilinen ad: Harvink)

38°21'21.93"N, 41°27'45.05"E

Martirosyan: 90 kişi, Petoyan: 52 kişi.

Khızıkhtan (diğer bilinen ad: Kızıkda)

38°19'35.05"N, 41°34'46.26"E

Khoper, Erur (muhtemelen Yelek)

38°21'56.70"N, 41°27'9.70"E

Araks: 23 Ermeni ve Kürt hane, Petoyan: 30 kişi.

Khoran, Horank, Koronk (diğer bilinen ad: muhtemelen Havri)

38°18'56.66"N, 41°20'48.45"E

Petoyan: 41 kişi, Sasuni: 10 kişi․

Koğ, Goğ (Geçitaltı)

38°16'57.56"N, 41°28'53.11"E

Tevkants: 220 kişi, Ter-Karapetyan: 20 hane, Patrikhane: 200 kişi, Martirosyan: 260 kişi․

Korov, Gorov (Akyemiş)

38°23'24.69"N, 41°29'56.76"E

Ter-Karapetyan: 52 kişi, Patrikhane: 34 kişi, Martirosyan: 70 kişi․

Kusget, Kutsget, Gusket (Akçalı)

38°19'13.88"N, 41°34'25.84"E

Ter-Karapetyan: 30 hane, Patrikhane: 610 kişi, Martirosyan: 1.580 kişi, Petoyan: 50 hane.

Kusget'in mezraları:

 • Gomk
  Ter-Karapetyan: 8 hane, soykırımdan kurtulan Mıkırtiç Torosyan: 5 hane․
 • Kotırtser
  Ter-Karapetyan: 12 hane, soykırımdan kurtulan Mıkırtiç Torosyan: 10 hane․
 • Oğıngec, Oğınkeş
  Ter-Karapetyan: 12 hane, soykırımdan kurtulan Mıkırtiç Torosyan: 4 hane․
 • Nerkitağ, Nerkin Tağ
  Ter-Karapetyan: 7 hane, soykırımdan kurtulan Mıkırtiç Torosyan: 7 hane.
 • Kartzer
  Ter-Karapetyan: 10 hane, soykırımdan kurtulan Mıkırtiç Torosyan: 20 hane․
 • Gomk Kusgeti
  Ter-Karapetyan: 15 hane․
 • Veritağ, Veren Tağ, Verın Tağ, Verin Tağ
 • Arevkonk
 • Armoknin

Lırpnek, Lıhnek, Lıpnek, Binik (Yazılı)

38°14'57.12"N, 41°32'42.64"E

Ter-Karapetyan: Eskiden Ermeniler ikamet etmişler, ama 1902'de terk edilmiştir.

Manera, Maneran (diğer bilinen ad: Maneyran)

38°14'59.13"N, 41°25'49.73"E

Manera Nerkin, Maneran Nerkin (diğer bilinen ad: Maneyran)

38°14'45.47"N, 41°25'58.85"E

Mankik, Mangik (Geyikli)

38°13'0.90"N, 41°26'0.74"E

Patrikhane: 40 kişi, Sasuni: 42 kişi.

Mazrakhalk, Mızrekhalk, Mezrekhalk (Gündüzlü)

38°11'46.96"N, 41°24'45.52"E

Mergan, Merka (Çayırlı)

38°13'30.63"N, 41°33'40.85"E

Mergi, Marci, Merka, Marğe (Değirmendere)

38°12'8.21"N, 41°28'40.27"E

Patrikhane: 12 kişi ․

Mışkatar, Mışkadar (Budak)

38°19'45.94"N, 41°32'36.39"E

Ter-Karapetyan: 10 hane, Patrikhane: 65 kişi, soykırımdan kurtulan Mıkırtiç Torosyan: 15 hane․

Mışrida, Mışrita, Mışriğa (Yedibölük)

38°14'8.56"N, 41°23'28.94"E

Mıtği, Mırtği, Matği, Metği (Arslanlı)

38°12'28.51"N, 41°18'19.27"E

Nadoban, Nadopa, Natopa, Nadopan, Natopan, Nodoban, Natoban (Kayabaşı)

38°19'29.38"N, 41°26'39.49"E

Tevkants: 80 kişi, Ter-Karapetyan: 15 hane, Patrikhane: 70 kişi, Martirosyan: 270 kişi, Sasuni: 10 hane, soykırımdan kurtulan Mıkırtiç Torosyan: 10 hane.

Nerkitağ (Aşağı mahalle)

Yaklaşık kod konumu: 38°19'41.89"N, 41°24'49.34"E. Muhtemelen Sason Belediyesi’yle birleşmiştir.

Norgeğ, Norguyğ, Nor Guyğh, Norgeğ, Gundenu, Gondenu, Yeniköy (Tekevler)

38°18'46.27"N, 41°23'13.05"E

Tevkants: 120 kişi, Ter-Karapetyan: 151 kişi, Patrikhane: 139 kişi, Teodik: 22 hane.

Norşen, Noraşen (Alıçlı)

38°12'36.57"N, 41°31'4.57"E

Patrikhane: 15 kişi, Teodik: 5 hane․

Palo, Balu, Palu (İnişli)

38°14'17.54"N, 41°29'53.01"E

Tevkants: 160 kişi․

Papur, Papura (Kayadibi)

38°15'43.98"N, 41°26'0.74"E

Pelav Verin, Belav Verin, Bilav Verin, Pelav (Kilimli)

38°18'16.67"N, 41°21'20.79"E

Ter-Karapetiyen: Yukarıdaki ve aşağıdaki yerleşim birimleri için 90 kişi.

Pelav Nerkin, Pelav Vari, Belav Nerkin, Bilav Nerkin, Pelav (Kilimli)

38°17'33.07"N, 41°22'55.86"E

Pısyar, Pesyar (diğer bilinen ad: Pisyar)

38°11'6.24"N, 41°31'8.65"E

Rabat, Rabad, Rapat, Rubat, Rubbat, Raba (Yanıkkaya)

38°14'52.55"N, 41°18'15.88"E

Sırvandztıyants: 5 hane, Patrikhane: 112 kişi․

Rabi (Arkbaşı, Yukarırabiye ve Aşağırabiye)

38°14'10.58"N, 41°32'20.23"E ve 38°14'28.45"N, 41°32'9.92"E

Ter-Karapetyan: Eskiden Ermeniler ikamet etmişler, ama 1902'de terk edilmiştir.

Raşik, Raşedara, Raşe Dara, Rashedaran, Raşek, Rashıkner, Reşik (Çayönü)

38° 7'33.33"N, 41°30'43.93"E

Rımkhank, Rımkank, Rımgank

Konumu bilinmiyor.

Araks: 8 hane.

Şat (Kumrular)

38°14'47.41"N, 41°28'7.59"E

Şat Nerkin (Derincik)

38°12'28.70"N, 41°28'51.61"E

Şavelkan (diğer bilinen ad: Şevlikan)

38°17'6.92"N, 41°16'55.20"E

Sempan (Karameşe)

38°17'29.00"N, 41°19'59.63"E

Şekhan, Şeykhan, Şekhank, Şekher (Erdemli)

38°19'38.36"N, 41°23'51.84"E

Tevkants: 38 kişi, Sasuni: 11 hane.

Şelma, Şelmo, Şalmo (Ulaşlı)

38°10'30.62"N, 41°19'15.97"E

Tevkants: 170 kişi.

Şuvarink, Şavurank (diğer bilinen ad: Şevorik)

38°18'1.14"N, 41°28'23.65"E

Tağaner, Tağıener, Dağıner, Tazaner (Boğazkapı)

38°21'27.04"N, 41°26'38.74"E

Teodik: 14 hane․

Terçoç, Dercoc, Teçuç (Dutluca)

38°14'33.32"N, 41°34'57.73"E

Til, Tılı, Tıla, Tul, Tılli

Konumu bilinmiyor.

Teodik: 2 hane.

Zangovik, Zıngovi, Zıngovik, Zınkovik (Kocabey)

38° 8'10.53"N, 41°29'3.95"E

Jırents, Jıretsvank

Yaklaşık kod konumu: 38°23'38.69"N, 41°28'10.65"E

Motkan

Alıntsop

Konumu bilinmiyor.

Arpi, Arbi, Harpi (Ballı)

38°22'50.84"N, 41°38'55.80"E

Tevkants: 217 kişi, Ardzagank Sayı18: 99 kişi, Mayewski։ 10 hane, Patrikhane: 400 kişi, Martirosyan: 137 kişi, Teodik: 30 hane, Petoyan: 100 hane, Sasuni: 15 hane.

Artzvik, Artziv (diğer bilinen ad: Arziv)

Yaklaşık kod konumu: 38°16'34.09"N, 41°36'55.81"E

Der-Karapetyan: 10 hane, Teodik: 30 hane, Sasuni: 335 kişi.

Artrer, Ardrer, Hardrer (diğer bilinen ad: Ertli)

38°18'21.15"N, 41°37'26.99"E

Ter-Karapetyan: 20 hane, Patrikhane: 39 kişi, Martirosyan: 64 kişi, Sasuni: 35 kişi.

Aspıncer Verin, Asbiçer Verin, Aspıncir Verin, Aşıbner Verin, Aşbıner Verin, Ağbıner Verin, Ağbıjner Verin (Üstyayla)

38°23'55.00"N, 41°53'33.61"E

Tevkants: 14 2 kişi, Mayewski: 30 hane, Ardzagank Sayı 18: 100 kişi, Patrikhane: Üst ve alt yerleşim birimleri için 516 kişi, Martirosyan: Her iki yerleşim birimi için 316 kişi, Teodik: 15 hane, Petoyan: Her iki yerleşim birimi için 80 hane, Sasuni: Her iki yerleşim birimi için 50 hane. 

Aspıncer Nerkin, Asbiçer Nerkin, Aspıncir Nerkin, Aşıbner Istorin, Aşbıner Storin, Ağbıner Nerkin, Ağbıjner Nerkin (İnişli)

38°23'57.70"N, 41°52'49.16"E

Tevkants: 150 kişi, Ardzagank Sayı 18: 91 kişi, Mayewski: 20 hane, Teodik: 15 hane․

Batılmez (Akıncı)

38°25'20.26"N, 41°54'3.20"E

Bınavok (diğer bilinen ad: Banavoç)

38°16'33.75"N, 41°40'58.39"E

Buynut, Boknot, Poknut, Boknot, Boğnut, Boznut, Buknot, Boğnard, Pugnot (Punut)

38°23'28.34"N, 41°43'18.35"E

Tevkants: 108 kişi, Ardzagank sayı 18: 97 kişi, Patrikhane: 300 kişi, Martirosyan: 78 kişi, Teodik: 11 hane, Petoyan: 30 hane, Sasuni: 10 hane.

Brudk, Brutk (Yeniköy)

38°23'12.60"N, 41°58'46.66"E

Tevkants: 149 kişi, Ardzagank sayı 18: 84 kişi Ter-Karapetyan: 15 hane, Mayewski: 20 hane, Patrikhane: 155 kişi, Martirosyan: 138 kişi, Teodik: 27 hane, Petoyan: 25 hane, Sasuni: 8 hane.

Çaman, Çeman, Çımi (Çaygeçit) 

38°24'40.58"N, 41°50'20.88"E

Teodik: 3 hane.

Çoman Verin (Yanıkçakır)

38°16'37.44"N, 41°45'57.96"E

Çoman Nerkin (Yanıkçakır)

38°16'4.74"N, 41°45'59.23"E

Datvan, Bakhşan (Sekiliyazı)

38°25'30.91"N, 41°53'20.58"E

Petoyan: 60 hane.

Cırdo, Cırto, Cırtu, Çırtu, Çırto Artre (Seyrantepe)

38°18'0.60"N, 41°38'14.11"E

Martirosyan: 108 kişi Teodik: 15 hane, Petoyan: 30 hane.

Dolak, Dolg (Esenyurt)

38°18'11.89"N, 41°46'1.78"E

Tevkants: 49 kişi.

Dolan, Dolank (Yağlıca)

38°23'57.80"N, 41°45'0.98"E

Tevkants: 180 kişi.

Dzork (diğer bilinen ad: Sork)

38°16'54.49"N, 41°34'48.96"E

Ter-Karapetyan: 2 hane.

Eğgik, Edgik, Eğig, Yeğik, Yeğegik (Çiğdemalan)

38°16'30.93"N, 41°47'16.14"E

Ardzagank Sayı 18: 96 kişi Heğ için (Eğer Eğgik-Heğ tespitii doğruysa)

Erakh, Yerakh (diğer bilinen ad: İrak, muhtemelen Uzunyol)

38°22'44.16"N, 41°47'41.64"E

Gelhok, Gelhog, Gılhuk, Gıyalhok, Galhok, Kalhok, Kıyalhok, Kalhokyan, Kalahok, Kelhok (Başçavuş)

38°25'38.47"N, 41°44'45.80"E

Gızekh, Gızeğ, Gızeğkh, Nizen, Nezen (Yenibağ)

38°24'16.04"N, 41°55'39.49"E

Tevkants: 140 kişi, Ardzagank Sayı 18: 106 kişi, Ter-Karapetyan: 15 hane, Mayewski: 26 hane, Patrikhane: 130 kişi, Martirosyan: 142 kişi, Petoyan: 60 hane, Sasuni: 14 hane.

Haşkadaran, Haşkataran, Işkıdara (diğer bilinen adlar: Hişketvan, Hişkederan, muhtemelen Damlacık)

38°14'50.90"N, 41°39'30.62"E

Teodik: 6 hane, Petoyan: 7 hane, Sasuni: 5 hane.

Havutağ, Khavutağ, Abutağ, Havtagh (Taşlıpınar)

38°24'35.51"N, 41°55'11.15"E

Tevkants: 105 kişi, Ardzagank Sayı 18: 70 kişi, Ter-Karapetyan: 8 hane, Mayewski: 13 hane, Patrikhane: 55 kişi, Martirosyan: 90 sakin, Petoyan: 15 hane, Sasuni: 10 hane.

Hersan, Hersank, Ersank (Kayran)

38°16'8.14"N, 41°43'34.62"E

Hormiz, Hormez, Hormets, Khormiz, Khormuz, Humız, Hormyuz, Hormuz, Hurmu z, Harpus, Arbus (Taşboğaz)

38°24'11.91"N, 41°46'21.02"E

Tevkants: 120 kişi, Martirosyan 132 kişi, Petoyan: 60 hane.

Hırork (Damarlı)

38°15'52.74"N, 41°36'38.37"E

Teodik: 15 hane, Petoyan: 40 hane.

Karaboy Verin (Karaboy, Yukarıkaraboy)

38°27'50.09"N, 41°58'57.84"E

Karaboy Nerkin (Karaboy, Aşağıkaraboy)

38°28'7.25"N, 41°58'8.30"E

Karp, Karbk, Karb, Kerb (Konuksayar)

38°24'24.43"N, 42° 0'59.87"E

Ardzagank Sayı 18: 42 kişi, Patrikhane: 82 kişi, Martirosyan: 88 kişi, Petoyan: 10 hane, Sasuni: 6 hane.

Kaşakh, Kaşağ, Koşakh (Kaşak)

38°19'51.33"N, 41°54'30.20"E

Tevkants: 175 kişi, Ardzagank Sayı 18: 146 kişi, Mayewski: 35 hane, Patrikhane: 500 kişi, Martirosyan: 354 kişi, Teodik: 27 hane, Petoyan: 200 hane, Sasuni: 30 hane, soykırımdan kurtulan Avet Gasparyan: 30 hane.

Kıçotan, Gıçotan, Khıçitan (diğer bilinen ad: Keçutan)

Yaklaşık kod konumu: 38°30'35.71"N, 41°52'16.43"E

Keburtsik, Keyburan, Kervu, Korvu (Gümüşkanat)

38°24'21.10"N, 41°43'59.92"E

Petoyan: 20 hane.

Kesk, Kisk (Yuvalı)

38°23'37.24"N, 41°45'35.90"E

Khatk (diğer bilinen ad: Hatik)

38°23'23.15"N, 41°49'3.80"E

Khılorik, Khılurik, Hılorink (Kömüryakan)

38°25'57.65"N, 41°58'56.71"E

Khur (Aydın)

38°25'14.39"N, 41°54'43.11"E

Ardzagank Sayı 18: 97 kişi, Mayewski: 20 hane, Patrikhane: 105 kişi, Martirosyan: 127 kişi, Teodik: 13 hane, Sasuni: 10 hane.

Khur, Khurtyank, Gurtyan (Kapıkaya)

38°16'36.00"N, 41°48'9.89"E

Petoyan: 30 hane․

Kıntzu, Kıntsu, Kındzu, Gintzu, Gındzu, Gıntzu, Kıtzu, Kısu, Kıntsav (Salman)

38°21'27.25"N, 41°51'12.45"E

Tevkants: 315 kişi, Ardzagank sayı 18: 173 kişi, Mayewski: 30 hane, Patrikhane: 500 kişi, Martirosyan: 530 kişi, Teodik: 49 hane, Petoyan: 50 hane, Sasuni: 40 hane.

Kor (Ünlü)

38°22'11.61"N, 41°46'14.22"E

Patrikhane: 30 kişi, Martirosyan: 27 kişi.

Kotzonk, Kusenk (diğer bilinen ad: Kosunk, Kosunk Köy)

38°23'1.94"N, 41°48'12.07"E

Koyans, Kolans, Golants, Kolanis (Geyikpınar)

38°19'8.53"N, 41°48'6.81"E

Kırkhu, Kırkho, Gırkhu (Taşyol)

38°18'35.19"N, 41°40'0.98"E

Tevkants: 460 kişi, Ardzagank Sayı 18: 310 kişi, Patrikhane: 400 kişi, Martirosyan: 68 kişi, Teodik: 40 hane, Petoyan: 100 hane, Sasuni: 10 hane.

Kukhek, Korkhink (muhtemelen Cevizli)

38°24'54.46"N, 41°45'6.64"E

Marmand, Marmant, Marman, Marmandu Guyğ, Marmanta Guyğ, Narmand, Narmant (Bağarası)

38°21'25.50"N, 41°44'34.36"E

Patrikhane: 11 sakin, Teodik: 3 hane, Sasuni: 15 hane.

Mıtsu, Mıtsi, Mtsı, Mıdzi, Mıtzi (Açıkalın)

38°20'32.57"N, 41°49'53.45"E

Tevkants: 148 kişi, Ardzagank Sayı 18: 109 kişi, Mayewski։ 30 hane, Patrikhane: 300 kişi, Martirosyan: 223 kişi, Petoyan: 120 hane, Sasuni: 25 hane.

Meğkar, Meğvakar (Mikar)

38°24'16.83"N, 41°50'12.21"E

Meretağ, Mere-Tağ, Miri Tağ, Mirtağ, Veringeğ (Mutki)

38°24'30.86"N, 41°55'20.37"E

Tevkants: 41 kişi, Ardzagank Sayı 18: 26 kişi, Ter-Karapetyan: 7 hane, Mayewski: 17 hane, Patrikhane: 73 kişi, Martirosyan: 96 kişi, Petoyan: 10 hane.

Merkokh, Verkokh (Çanaklı)

38°24'39.01"N, 41°48'51.52"E

Metz Dzor, Metzdzor (Alkoyun)

38°27'32.49"N, 41°42'17.91"E

Tevkants: 35 kişi, Ardzagank Sayı 18: 21 kişi, Martirosyan: 22 kişi, Teodik: 10 hane, Sasuni: 3 hane.

Meydan, Meytan (Meydan)

38°21'39.54"N, 41°46'19.56"E

Mezremiran (muhtemelen Kayadağ, diğer bilinen adlar: Mezre Miran, Mızremiran)

38°16'11.52"N, 41°49'54.03"E

Mırtsank, Mırdzank (muhtemelen Örencik)

38°25'36.73"N, 41°41'54.04"E

Tevkants: 105 kişi, Ardzagank Sayı 18: 35 kişi, Patrikhane: 50 kişi, Martirosyan: 74 kişi, Teodik: 5 hane, Petoyan: 25 hane.

Mızuk, Mızruk, Mızunk, Mızonk, Mızren (Dereyolu)

38°23'23.95"N, 41°57'59.24"E

Tevkants: 75 kişi, Ardzagank Sayı 18: 84 kişi, Ter-Karapetyan: 13 hane, Mayewski: 21 hane, Patrikhane: 188 kişi, Martirosyan: 135 kişi, Teodik: 16 hane, Petoyan: 30 hane, Sasuni: 20 hane.

Niç, Nic, Nin, Niş, Nıçe, Neyck, Neck, Niz (Çatalerik)

38°22'3.40"N, 41°42'38.17"E

Patrikhane: 200 kişi, Martirosyan: 218 kişi, Teodik: 25 hane, Petoyan: 40 hane, Sasuni: 15 hane.

Urus (Ocaklı)

Yaklaşık kod konumu: 38°20'9.25"N, 41°50'4.30"E

Patrikhane: 100 kişi, Martirosyan: 49 kişi, Petoyan: 10 hane.

Uskho, Uskha, Okhsa (Tosunlar)

38°23'12.58"N, 41°52'19.97"E

Salnadzor, Salanadzor, Salnodzor, Salındzor (Alatoprak)

38°25'22.09"N, 41°49'12.34"E

Sambu, Sampu (Yaygın)

38°26'48.44"N, 41°57'5.42"E

Sığund, Sığunt, Sılnd, Selent (Yazıcık)

38°16'24.72"N, 41°40'58.60"E

Patrikhane: 400 kişi, Mardirosyan: 328 kişi, Teodik: 23 hane, Petoyan: 70 hane, Sasuni: 70 hane.

Şen, Şenık (Karabudak)

38°25'56.39"N, 41°39'39.17"E

Tevkants: 176 kişi, Patrikhane: 650 kişi, Martirosyan: 242 kişi.

Şen, Şin (Kaşıklı)

38°22'41.84"N, 41°49'38.19"E

Ardzagank Sayı 18: 292 kişi, Patrikhane: 280 kişi, Teodik: 50 hane, Petoyan: 60 hane.

Sisar, Sesor (Sivrice)

Yaklaşık kod konumu: 38°20'5.76"N, 41°51'10.47"E

Spitak Cur, Spitak Cur, Avsıpi (diğer bilinen adlar: Avesipi Ava Sıpi)

38°15'23.48"N, 41°41'57.01"E. Bu köy günümüzde mevcut değildir.

Tandzi, Tandzik (Yıldız)

38°25'42.07"N, 41°42'39.27"E

Tapler, Habler (Bekçiler)

38°21'57.00"N, 41°43'34.02"E

Tarekavan, Daregavan (Üçadım)

38°21'27.87"N, 41°47'25.43"E

Tevkants: 9 kişi.

Taterk (diğer bilinen ad: Talirk)

38°22'30.22"N, 41°47'4.78"E

Tığtek (Aydınlık)

38°26'30.04"N, 41°38'46.96"E

Torkh, Korkh (Yuvalıdam)

38°15'11.27"N, 41°44'15.29"E

Vordzenk, Ordzenk, Ordzank, Urdzenk, Horsenk (Aydemir)

38°23'42.87"N, 41°56'35.18"E

Tevkants: 71 kişi, Ardzagank Sayı 18: 60 kişi, Ter-Karapetyan: 10 hane, Mayewski: 20 hane, Patrikhane: 90 kişi, Martirosyan: 115 kişi, Petoyan: 15 hane.

Yerkangoti, Yerkayngoti (Kovanlı)

38°23'7.65"N, 41°41'41.87"E

Zander, Zandar, Ğantar (muhtemelen Esen, diğer bilinen ad: Zinder)

38°17'43.38"N, 41°52'19.85"E

Tevkants: 84 kişi.

Ziyaret (Ziyaret)

38°17'8.21"N, 41°51'15.78"E

Tevkants: 902 kişi.

 • [1] Lynch, Henry Finnis Blosse. Armenia: Travels and Studies, Cilt 2: The Turkish Provinces (Londra; New York: Longmans, Green, & Co., 1901), s. 429.
 • [2] Sasun’un Sığerd [Siirt] ilçesinde bulunan Kharzan’daki Ermeni nüfusu bu çalışmanın dışında tutulmuştur.
 • [3] Der-Sargsents, Arisdages (Tevkants), Aytselutyun i Hayastan, (Ermenistan’a ziyaret), 1878, Erivan, Armenian SSR Academy of Sciences Press, 1985. (Ermenice).
 • [4] Artzakank, Sayı 18 (Tiflis, 1882), 147 (1894), 150 (1894) ve 151 (1894).
 • [5] Sırvantsdiants, Karekin, Toros Ağpar, İstanbul, G. Bağdatlıyan (Aramyan), 1884.
 • [6] Araks, Cilt 1 (Saint-Petersburg, 1894-1895), s. 65-95.
 • [7] Murç, Sayı 8 (Tiflis, 1895), s. 1154-1155.
 • [8] Konsolosluk Delegelerinin Sasun Komisyonu Ortak Raporu, 20 Temmuz 1895, 16 Ekim 1895’te Lord Salisbury'ye iletilmiş, Türkiye Parlamento Belgeleri 1895 içindeSayı 1.
 • [9] FO 881-6654 Further Correspondence respecting Asiatic Turkey [Asya Türkiye'sine ilişkin diğer Yazışmalar], Ocak-Mart 1895. Londra, Temmuz 1895; FO 881-6695 Further Correspondence respecting Asiatic Turkey. Nisan-Haziran 1895, Londra, Eylül 1895; FO 881-6823 Further Correspondence respecting Asiatic Turkey. Ocak-Mart 1896, Londra, Mart 1897; FO 881-6959 Further Correspondence respecting Asiatic Turkey. Temmuz-Aralık 1897, Londra, Nisan 1899; FO 424-208 Further Correspondence respecting Asiatic Turkey. Londra, 1905.
 • [10] Ermeni Patrikhanesi Muş Ovası ve çevresi kasaba ve köyleri 1902 nüfus sayımı, derleyen Keğam Der-Garabedyan.
 • [11] Mayewski, Vladimir, The Military Statistics of the Van and Bitlis Provinces [Van ve Bitlis İllerinin Askeri İstatistikleri], Tiflis, Caucasus Military District Headquarters, 1904.
 • [12] Der-Mardirosyan, Hovhannes (A-Do), Van, Erzurum ve Bitlis Vilayetleri (Ermenice), Erivan, Dıbaran Kultura, 1912.
 • [13] İstanbul Ermeni Patrikhanesi 1913-1914 nüfus sayımı, Paris, Bibliothèque Nubar de l’UGAB.
 • [14] Kévorkian, Raymond ve Paul Paboudjian, Les Arméniens dans l’Empire Ottoman à la veille du genocide. Paris, ARHIS, 1992.
 • [15] Mardirosyan, Nazaret, “Birinci Dünya Savaşı Sırasında Çökmüş Doğu Ermeni Valiliklerinin İstatistikleri” (Ermenice), Van-Dosp, Sayı 13, 14, 15 (1916) ve 7 (1917).
 • [16] Lapçinçiyan, Teotoros (Teotig), Osmanlı Ermeni Ruhban Sınıfının Golgotası ve Sürüsünün 1915 Felaket Yılı(Ermenice), Tahran, S.N., 2014.
 • [17] Petoyan, Vardan, Sasun Lehçesi (Ermenice), Erivan, Ermenistan Sovyet Bilimler Akademisi, 1954.
 • [18] Sasuni, Garo, Daron Ülkesinin Hikayesi (Ermenice), Antilyas, Kilikya Ermeni Katolikosluğu, 2013 [1957].
 • [19] Virabyan, Amaduni, Der., Hayots tseğasbanutyunı Osmanyan Turqiayum. Verabratsneri vgayutyunner[Osmanlı Türkiyesi’nde Ermeni Soykırımı: Hayatta Kalanların Tanıklığı], Cilt 2: Bitlis Vilayeti, Erivan: Zangak-97, 2012.
 • [20] Pro Armenia, Sayı 82 (Paris, 1904), s. 472-474. Bu süreli yayındaki rakamlar ise Hayrenik’ten alınmıştır, Sayı 244 (Boston, 1904), s. 3-4.
 • [21] Bkz., örneğin, İstanbul Ermeni Patrikhanesi 1902 nüfus sayımı, s. 153.
 • [22] Bu bilgi, İngiliz Dışişleri Bakanlığı materyalleri ve Sasun’daki günümüz köy adlarının doğrulanması konusundaki yardımları için teşekkür borçlu olduğum Amsterdam Üniversitesi’nden Jelle Verheij tarafından sağlanmıştır.
 • [23] Masis, 5 Şubat (17), İstanbul, 1881.
 • [24] Mışag, Sayı 28, Tiflis, 1895, s. 1.
 • [25] Peder Krikor Der-Krikoryan’ın 25 Ocak 1917 tarihli Muş ve Sasun köylerindeki Türk ve Kürt vahşetlerine ilişkin özet raporu, Virabyan, Der.,  Father Grigor Ter-Grigoryan’s summary report of January 25, 1917 on Turkish and Kurdish atrocities in the villages of Moush and Sassoun, in Virabyan, ed., Hayots tseğasbanutyunı…içinde, s. 26.