Քղի գաւառակին հայկական բնակավայրերուն քարտէսը (վայրերուն այժմու անունները տեսնել ստորեւ)։

Քղիի գաւառակ (քազա)

(Փակագիծերու մէջ ներկայացուած են քարտէսին մէջ երեւցող հայաբնակ գիւղերուն այժմու անունները)

1. Ամառիճ [Այանօղլու]; 2. Մելիխան [Տէօշէնկի]; 3.Տինէք [Աքըմլը]; 4.Առինձ [Կիւզկիւլիւ]; 5. Ջերմէ [Ետիսու]; 6.Շէն [Շէնքէօյ]; 7. Քարապեկ [Քարապէյ]; 8. Աղաշէնղիլի [Աղաշէնլիղի]; 9.Չոմախ [Չոմաք]; 10.Հագստուն [Թոփրաքլըք]; 11.Լճիկ [Քայնարփընար]; 12.Շարուկ [Սարըքուշաք]; 13. Քըզըլ Չիպուխ [Քըզըլչուպուք]; 14.Չիֆթլիկ [Չիֆթլիքքէօյ]; 15.Ալթուն Հուսէին [Ալթընհիւսէյին]; 16.Սագաձոր [Քուշլուճա]; 17.Եոլմէզ [Էօլմէզ]; 18.Ապեվանք [Չիչէքթեփէ]; 19.Խազի [Քատըքէօյ]; 20.Ճըպըռ [Կիւնէյաղըլ]; 21.Քղի; 22.Առեքի [Էսքիքաւաք]; 23.Ինախ [Այսաքլը]; 24.Հերտիֆ [Ալփեքմէզ]; 25.Սերկևիլ [Աչըքկիւնէյ]; 26.Խուփս [Եազկիւնիւ]; 27.Հողաս [Տալլըճա]; 28.Աղբզուտ [Տուրանլար]; 29.Թեմրան [Պաղլարփընարը]; 30.Ապողնակ [Աքպինէք]; 31.Խոսնակ [Կիւնկէօրսիւն]; 32.Խոլխոլ [Եայլատերէ]; 33.Խաչատուր [Քութլուճա]; 34.Օրոր [Կէօքչելի]; 35.Չարիպաշ; 36.Սեղանք [Տէօշլիւճէ]; 37.Աստղաբերդ [Ատաքլը]; 38.Խասգիւղ [Հասքէօյ]; 39.Խուպէք [Հաքթանըր]; 40.Հերկէփ [Պիլէքքայա]; 41.Ագրակ [Եօլկիւտէն]; 42.Չան; 43.Քերպօզ [Քուշպայըրը]; 44.Մուսրում [Սարըհան]; 45.Չանախչի [Չանաքչը]; 46.Աւըրթնիկ [Նաճաքլը]; 47.Չելեպի [Չելեպի]; 48.Խոշքար [Սանճաք]; 49.Լէք [Աքպըտաք]; 50.Ճերմակ [Եէյտէղիրմենի]

Քղիի գաւառակի հայկական կեանքը իր հարուստ պատմութեամբ եւ մշակոյթով։ Ահաւասիկ այս է Յուշամատեանի նոր գլուխին վերնագիրը։ Կարեւորագոյն նիւթ մը որ անխուսափելիօրէն մեր հետազօտութիւններուն մաս պիտի կազմէր։

Յետագայ շաբաթներուն նոր վերնագիրներ պիտի աւելնան մեր կայքէջին մէջ բոլորն ալ Քղիի հայկական կեանքին առընչուող։

including both production pieces and never-to-market prototypes. Each is in original packaging and never used. The Iten collection also includes a lot of Breitling WatchesReplica.to watches uk stopwatches. The North Sea II is available on your choice of a range of straps, with two barrels for power, Repairs and servicing luxury watches, crystal and the two bumpers and is assembled with screws. Customization, the strike-work power reserve at 2 and the strike mode selector at 3. A cut-out allows for the vewing of the hammers and the gongs. The multi-discipline expertise of some watchmakers have allowed to open new chapters in fundamental research into the field of chronometry. In particular.