Քղի գաւառակին հայկական բնակավայրերուն քարտէսը (վայրերուն այժմու անունները տեսնել ստորեւ)։

Քղիի գաւառակ (քազա)

(Փակագիծերու մէջ ներկայացուած են քարտէսին մէջ երեւցող հայաբնակ գիւղերուն այժմու անունները)

1. Ամառիճ [Այանօղլու]; 2. Մելիխան [Տէօշէնկի]; 3.Տինէք [Աքըմլը]; 4.Առինձ [Կիւզկիւլիւ]; 5. Ջերմէ [Ետիսու]; 6.Շէն [Շէնքէօյ]; 7. Քարապեկ [Քարապէյ]; 8. Աղաշէնղիլի [Աղաշէնլիղի]; 9.Չոմախ [Չոմաք]; 10.Հագստուն [Թոփրաքլըք]; 11.Լճիկ [Քայնարփընար]; 12.Շարուկ [Սարըքուշաք]; 13. Քըզըլ Չիպուխ [Քըզըլչուպուք]; 14.Չիֆթլիկ [Չիֆթլիքքէօյ]; 15.Ալթուն Հուսէին [Ալթընհիւսէյին]; 16.Սագաձոր [Քուշլուճա]; 17.Եոլմէզ [Էօլմէզ]; 18.Ապեվանք [Չիչէքթեփէ]; 19.Խազի [Քատըքէօյ]; 20.Ճըպըռ [Կիւնէյաղըլ]; 21.Քղի; 22.Առեքի [Էսքիքաւաք]; 23.Ինախ [Այսաքլը]; 24.Հերտիֆ [Ալփեքմէզ]; 25.Սերկևիլ [Աչըքկիւնէյ]; 26.Խուփս [Եազկիւնիւ]; 27.Հողաս [Տալլըճա]; 28.Աղբզուտ [Տուրանլար]; 29.Թեմրան [Պաղլարփընարը]; 30.Ապողնակ [Աքպինէք]; 31.Խոսնակ [Կիւնկէօրսիւն]; 32.Խոլխոլ [Եայլատերէ]; 33.Խաչատուր [Քութլուճա]; 34.Օրոր [Կէօքչելի]; 35.Չարիպաշ; 36.Սեղանք [Տէօշլիւճէ]; 37.Աստղաբերդ [Ատաքլը]; 38.Խասգիւղ [Հասքէօյ]; 39.Խուպէք [Հաքթանըր]; 40.Հերկէփ [Պիլէքքայա]; 41.Ագրակ [Եօլկիւտէն]; 42.Չան; 43.Քերպօզ [Քուշպայըրը]; 44.Մուսրում [Սարըհան]; 45.Չանախչի [Չանաքչը]; 46.Աւըրթնիկ [Նաճաքլը]; 47.Չելեպի [Չելեպի]; 48.Խոշքար [Սանճաք]; 49.Լէք [Աքպըտաք]; 50.Ճերմակ [Եէյտէղիրմենի]

Քղիի գաւառակի հայկական կեանքը իր հարուստ պատմութեամբ եւ մշակոյթով։ Ահաւասիկ այս է Յուշամատեանի նոր գլուխին վերնագիրը։ Կարեւորագոյն նիւթ մը որ անխուսափելիօրէն մեր հետազօտութիւններուն մաս պիտի կազմէր։

Յետագայ շաբաթներուն նոր վերնագիրներ պիտի աւելնան մեր կայքէջին մէջ բոլորն ալ Քղիի հայկական կեանքին առընչուող։