Ինչպէ՞ս գործածել մեր կայքէջը

Այստեղ դուք կը գտնէք գործնական տեղեկութիւններ, որոնք կը դիւրացնեն ձեր նաւարկումը մեր էջերուն մէջ։

Յուշամատեանին նպատակն է բազմամետիա միջոցներով ծանօթացնել հայկական կեանքը Օսմանեան կայսրութեան զանազան գիւղերուն եւ քաղաքներուն մէջ։

Մեր կայքէջը ունի երկու հիմնական ուղիներ այս տեղեկութիւններուն հասնելու համար՝ Թեմաներ եւ Օսմ. կայսրութեան քարտէսներ։ Երկու այս գործիքները կ՝երեւին մեր կայքէջին գլխաւոր ընտրացանկին (menu):

Թեմաներ

Այստեղ կը գտնէք տաս գլխաւոր թեմաներ, որոնցմէ իւրաքանչիւրը իր կարգին բաժնուած է ենթաթեմաներու։ Ընտրեցէք գլխաւոր թեմաներէն մէկը։ Ապա ընտրեցէք ձեզ հետաքրքրող ենթաթեման։ Անմիջապէս կ՚երեւի այս նիւթով յօդուածներ հայաբնակ տարբեր վայրերու վերաբերող։ Ընտրեցէք որեւէ տեղավայր ու կը յայտնուի տուեալ ենթաթեմային մասին նիւթը։

Օսմ. կայսրութեան քարտէսներ

Այստեղ առաջին հերթին կը գտնէք Օսմանեան կայսրութեան ընդհանուր քարտէսը, ուր կ՝երեւին վիլայէթներուն (նահանգ) վարչական սահմանները։ Շարժագիծով (cursor) ընտրեցէք քարտէսին վրայ երեւցող որեւէ վիլայէթ. անմիջապէս կը բացուի նոր քարտէս մը, որն այս պարագային տուեալ վիլայէթին մեծցուած եւ աւելի շատ մանրամասնութիւններ պարունակող տարբերակն է։ Նոյն այս գործողութիւնը կրնաք կատարել այս անգամ Օսմանեան կայսրութեան քարտէսին տակը՝ ձախ սիւնակին մէջ, այբենական կարգով շարուած վելայէթներու կամ կարգ մը առանձին քաղաքներու շարքէն ընտրելով ձեր ուզածը։ Վիլայէթին քարտէսին մէջ գոյութիւն ունին հայաբնակ զանազան վայրեր։ Ձախ սիւնակի մէջ երեւցող տեղանուններու ցանկէն ընտրեցէք նոյն այս վիլայէթին մաս կազմող հայաբնակ տեղավայր մը։ Այս անգամ կը բացուի քարտէսի վերջին միաւոր մը, որ կրնայ ըլլալ վիլայէթին մաս կազմող ամբողջ սանճաք մը (գաւառ), քազա մը (գաւառակ), առանձին քաղաք մը կամ գիւղ մը։

Վերջին միաւոր քարտէսին ներքեւը՝ ձախ կողմի վրայ կը յայտնուին տաս գլխաւոր թեմաները։ Ընտրեցէք այս թեմաներէն որեւէ մէկը ու անմիջապէս անոր տակը պիտի տեսնուին ենթաթեմաները։ Ապա ընտրեցէք որեւէ ենթաթեմա եւ այս անգամ կը յայտնուին տուեալ վայրին մասին բոլոր նիւթերը (յօդուած, լուսանկար, բազմամետիա միջոցներ)։

Ներկայ հանգրուանին կարելի է ընտրել Օսմանեան կայսրութեան միայն այն վիլայէթները, որոնց հայաբնակ վայրերուն մասին Յուշամատեանի խմբագրութիւնը արդէն իսկ պատրաստ նիւթեր ունի։ Միւս վայրերուն մասին նիւթերու հաւաքման եւ խմբագրման աշխատանքները ընթացքի մէջ են։