Էրզրումէն (Կարին) համայնապատկեր մը (H. Hepworth, Through Armenia on horseback, London, 1898)
Էրզրումէն (Կարին) համայնապատկեր մը (H. Hepworth, Through Armenia on horseback, London, 1898)

Պատկերներ՝ Էրզրում / Կարին նահանգէն

Այս բաժինով ձեզի կը ներկայացնենք Էրզրում / Կարին վիլայէթէն (նահանգ) առնուած պատկերներ, որոնք իրենց մեծամասնութեամբ կը վերաբերին օսմանեան ժամանակաշրջանին։ Այստեղ կը գտնէք գլխաւորաբար հին լուսանկարներ եւ փորագիր պատկերներ։ Նահանգը ներկայացուցած ենք իր զանազան ենթաբաժանումներով՝ նկարներուն դասաւորումը աւելի մատչելի դարձնելու նպատակով։ Հետագային, սոյն պատկերներուն կողքին մեր խմբագրութեան կողմէ պիտի պատրաստուին նաեւ Էրզրում / Կարինի նահանգին վերաբերող յօդուածներ՝ զանազան թեմաներով։ Այնպէս որ ներկայացման սոյն ձեւը ժամանակաւոր բնոյթ ունի՝ մինչեւ գրութիւններուն պատրաստութիւնը։ Նշենք նաեւ որ մենք վերաշխատած ենք այս բաժնով տեղ գտած հին պատկերներուն վրայ՝ անոնց գոյներուն եւ լուսաւորման նոր ու աւելի բարձր որակ մը տալու նպատակով։

Երզնկա / Երզինճանի քազա

(պատկերներուն բացատրութիւնները եւ աղբիւրները տեսնել ստորեւ)

Բացատրութիւններ եւ աղբիւրներ
1) Երզնկա. հայ կիներ (Աղբիւր՝ Հ. Ս. Էփրիկեան, Պատկերազարդ բնաշխարհիկ բառարան, պրակ Ա., Վենետիկ, Ս. Ղազար, 1900)
2) Երզնկա քաղաքէն պատկեր մը (Աղբիւր՝ Eberhard-Joachim Graf von Westarp, Unter Halbmond und Sonne, Berlin)

Էրզրում / Կարինի քազա

(պատկերներուն բացատրութիւնները եւ աղբիւրները տեսնել ստորեւ)

Բացատրութիւններ եւ աղբիւրներ՝
1) Էրզրում/Կարին. Կիւրճիւ Քափըսը մզկիթը (Աղբիւր՝ Մխիթարեան միաբանութիւն, Սուրբ Ղազար, Վենետիկ)
2) Էրզրում/Կարին. Չիֆթէ Մինարելի Մետրեսէ (Աղբիւր՝ Մխիթարեան միաբանութիւն, Սուրբ Ղազար, Վենետիկ)
3) Էրզրում/Կարին. Թեփսի մինարէ (Աղբիւր՝ Մխիթարեան միաբանութիւն, Սուրբ Ղազար, Վենետիկ)

Բացատրութիւններ եւ աղբիւրներ՝
1) Էրզրում/Կարին. համայնապատկեր (Աղբիւր՝ Մխիթարեան միաբանութիւն, Սուրբ Ղազար, Վենետիկ)
2) Էրզրում/Կարին. համայնապատկեր (Աղբիւր՝ Մխիթարեան միաբանութիւն, Սուրբ Ղազար, Վենետիկ)

Բացատրութիւններ եւ աղբիւրներ
1) Էրզրում. փորագիր պատկեր (Աղբիւր՝ Chesney, The expedition for the survey of the rivers Euphrates and Tigris, London, 1850)
2) Էրզրում քաղաքէն տեսարան մը
3) Էրզրում քաղաքէն տեսարան մը (Աղբիւր՝ Robert Curzon, Armenia: A year at Erzeroom, and on the frontiers of Russia, Turkey, and Persia, 1854, London)
4) Էրզրում քաղաքէն տեսարան մը (Աղբիւր՝ Eberhard-Joachim Graf von Westarp, Unter Halbmond und Sonne, ca 1913, Berlin)
5) Էրզրում քաղաքի փողոցներէն մէկուն մէջ (Աղբիւր՝ Eberhard-Joachim Graf von Westarp, Unter Halbmond und Sonne, ca 1913, Berlin)
6) Էրզրում. հացահատիկի շուկան (Աղբիւր՝ Eberhard-Joachim Graf von Westarp, Unter Halbmond und Sonne, ca 1913, Berlin)
7) Էրզրում (Աղբիւր՝ Vahan Inglisian, Der diener Gottes. Mechitar von Sebaste, Wien, 1929)

Էրզրում. համայնապատկեր (Աղբիւր՝ Գեղունի, թիւ 1-10, 1903, Բ. տարի, Վենետիկ, Ս. Ղազար)

Բացատրութիւններ եւ աղբիւրներ
9) Էրզրում քաղաքը. համայնապատկեր (Աղբիւր՝ H. Hepworth, Through Armenia on Horseback, London, 1898)
10) Էրզրում. միսիոնարական տունը (Աղբիւր՝ H. Hepworth, Through Armenia on Horseback, London, 1898)
11) Էրզրումի մէջ (Աղբիւր՝ H. Hepworth, Through Armenia on Horseback, London, 1898)
12) Էրզրում. ճաշատուն մը (Աղբիւր՝ H. Hepworth, Through Armenia on Horseback, London, 1898)
13) Էրզրում. կօշկակարներ (Աղբիւր՝ H. Hepworth, Through Armenia on Horseback, London, 1898)
14) Էրզրում. հայկական վարժարանի մը շրջանաւարտուհիներ (Աղբիւր՝ H. Hepworth, Through Armenia on Horseback, London, 1898)

Էրզրում. բանտն ու բանտարկեալները (Աղբիւր՝ Գեղունի, թիւ 1-10, 1903, Բ. տարի, Վենետիկ, Ս. Ղազար)

Բացատրութիւններ եւ աղբիւրներ
16) Էրզրում (Աղբիւր՝ Henry M. Hozier, The Russo-Turkish war, 1879, London)
17) Էրզրում (Աղբիւր՝ H.F.B. Lynch, Armenia. Travels and Studies, Vol. II, London, 1901)
18) Էրզրում (Աղբիւր՝ H.F.B. Lynch, Armenia. Travels and Studies, Vol. II, London, 1901)
19) Էրզրում՝ Չիֆթէ Մինարելի Մետրեսէ (Աղբիւր՝ H.F.B. Lynch, Armenia. Travels and Studies, Vol. II, London, 1901)
20) Էրզրում. Սանասարեան վարժարանի աշակերտները (Աղբիւր՝ H.F.B. Lynch, Armenia. Travels and Studies, Vol. II, London, 1901)
21) Էրզրում. խումբ մը հայ աղջիկներ իրենց աւանդական տարազով (Աղբիւր՝ H.F.B. Lynch, Armenia. Travels and Studies, Vol. II, London, 1901)
22) Էրզրում. հայ ընտանիք մը (Աղբիւր՝ H.F.B. Lynch, Armenia. Travels and Studies, Vol. II, London, 1901)
23) Էրզրում՝ Չիֆթէ Մինարելի Մետրեսէ (Աղբիւր՝ Edmund Ollier, Illustrated History of the Russo-Turkish War, Vol. I, London, 1890)

Բացատրութիւններ եւ աղբիւրներ
24) Էրզրում. համայնապատկեր (Աղբիւր՝ Victor Pietschmann, Durch kurdische Berge und armenische Städte, Wien, 1940)
25) Էրզրում (Աղբիւր՝ Victor Pietschmann, Durch kurdische Berge und armenische Städte, Wien, 1940)
26) Էրզրում. Չիֆթէ Մինարելի Մետրեսէի շրջափակին մէջ (Աղբիւր՝ Victor Pietschmann, Durch kurdische Berge und armenische Städte, Wien, 1940)
27) Էրզրում (Աղբիւր՝ Charles Texier, Description de l’Arménie, la Perse et la Mésopotamie, Première Partie, Paris, 1842)
28) Էրզրում (Աղբիւր՝ Charles Texier, Description de l’Arménie, la Perse et la Mésopotamie, Première Partie, Paris, 1842)

Էրզրում, 1912. խումբ մը հայերու նկար։ Նկարուած Ոսկերիչեան լուսանկարչատան կողմէ, որուն սեփականատէրն էր Տ. (շատ հաւանաբար Տիրան) Ոսկերիչեան եւ եղբայրներ (Աղբիւր՝ Թալին Ոսկերիչեանի հաւաքածոյ)

Խնուսի քազա

(պատկերներուն բացատրութիւնները եւ աղբիւրները տեսնել ստորեւ)

Բացատրութիւններ եւ աղբիւրներ
1) Խնուս. հայկական եկեղեցին ու գերեզմանատունը (Աղբիւր՝ Eberhard-Joachim Graf von Westarp, Unter Halbmond und Sonne, ca 1913, Berlin)
2) Խնուս քաղաքէն ներս (Աղբիւր՝ Eberhard-Joachim Graf von Westarp, Unter Halbmond und Sonne, ca 1913, Berlin)

Բաբերդ / Պայպուրթի քազա

(պատկերներուն բացատրութիւնները եւ աղբիւրները տեսնել ստորեւ)

Բաբերդ. քաղաքն ու բերդը (Աղբիւր՝ Charles Texier, Description de l’Arménie, la Perse et la Mésopotamie, Première Partie, Paris, 1842)

Բացատրութիւններ եւ աղբիւրներ
2) Բաբերդ քաղաքէն տեսարան մը (Աղբիւր՝ Victor Pietschmann, Durch kurdische Berge und armenische Städte, Wien, 1940)
3) Բաբերդ քաղաքէն տեսարան մը (Աղբիւր՝ Victor Pietschmann, Durch kurdische Berge und armenische Städte, Wien, 1940)
4) Բաբերդ քաղաքէն տեսարան մը (Աղբիւր՝ Victor Pietschmann, Durch kurdische Berge und armenische Städte, Wien, 1940)
5) Բաբերդ. քաղաքն ու բերդը (Աղբիւր՝ Charles Texier, Description de l’Arménie, la Perse et la Mésopotamie, Première Partie, Paris, 1842)

Վարզահան / Քարաչոպան (Բաբերդի քազա) գիւղի հայկական պատմական գերեզմանատունը (Աղբիւր՝ H.F.B. Lynch, Armenia. Travels and Studies, Vol. II, London, 1901)

Քեսքիմի քազա

Խոտորջուր (ներկայիս Սըրաքոնաքլար) գիւղէն ընդհանուր տեսարան (Աղբիւր՝ Մխիթարեան միաբանութիւն, Սուրբ Ղազար, Վենետիկ)

Խոտորջուր (ներկայիս Սըրաքոնաքլար) գիւղէն ընդհանուր տեսարան (Աղբիւր՝ Գեղունի, 1905, Վենետիկ, Ս. Ղազար)