Մշոյ դաշտի հայաբնակ գիւղերը օսմանեան ժամանակաշրջանի իրենց անուններով։ Վայրերուն այժմու անունները տեսնել ստորեւ (պատրաստեց՝ Ճորճ Աղճայեան)

Մուշի գաւառակ (քազա)

(Փակագիծերու մէջ ներկայացուած են քարտէսին մէջ երեւցող հայաբնակ գիւղերուն այժմու անունները)
1.Ապըլպուհար [Եազլա] 2.Աղջան [Թաշոլուք] 3.Աղբենիս [Սազլըքպաշը] 4.Ալատեն [Էրէնճիք]5.Ալիանք [Արըքէօյ] 6.Ալիգլբոն [Քոճաթարլա] 7.Ալիշան [Ալիճան] 8.Ալիզիրում [Թանտողան] 9.Ալվառինչ [Քարաաղաչլը] 10.Արագ [Սարըպահչէ] 11.Արտխոնք [Օրթաքենդ] 12.Արտոնք [Քոնաքտիւզիւ] 13.Արեղ [Քեփենէք] 14.Առինջ [Չէօղիւրլիւ] 15.Առինջվանք [Եշիլճէ] 16.Արգավանք [Ումուրճա] 17.Առնիստ [Քափըլը] 18.Աշտիշատ [Եիւճեթեփէ] 19.Աւրան [Եշիլովա (Եաղճըլար)] 20.Աւզաղբիւր [Օղուլպալը] 21.Աւզաղբիւր [Էօզտիլէք] 22.Աւզուտ [Պիւվէթլի] 23.Պաղլու [Տաղարասը] 24.Պիլիր [Թոփրաքքալէ] 25.Չափնա [Սիւթլիւճէ] 26.Ջրիկ [Պաղլար] 27.Տատրագոմ 28.Տոմ [Քէօրփէաղաչ] 29.Ծեգետ [Օթաչ] 30.Ծղակ [Քարաքիւթիւք] 31.Գառնի [Աղաչլըք] 32.Կելեկուզան [Ճեվիզլիտերէ] 33.Կեմիկ [Պեշփարմաք] 34.Կուրաւի [Շենոպա] 35.Հարթերթ [Սերինովա] 36.Հացիկ [Կիւվէն] 37.Հաւատարիկ [Տերեճիք] 38.Հերկերտ [Նատասլըք] 39.Յունան [Սուպոյու] 40.Յուշտամ [Աշաղըիւչտամ] 41.Իրիզակ [Եիւրեքլի] 42.Քարձոր [Սուվարան] 43.Քէօշկ [Քէօշք] 44.Խաչխալտաղ [Քըյըք] 45.Խարս [Կիւնեյիք] 46.Խարթոս (ներքին) [Աշաղըսըզմա] 47.Խասգիւղ [Հասքէօյ] 48.Խեյպիան [Եօնճալըէօզ] 49.Խոփեր [Քարաքէօփրիւ] 50.Խորոնք [Հարման] 51.Խվներ [Օրթանճա] 52.Քըզըլաղաճ [Քըզըլաղաճ] 53.Քոլոսիկ [Էլմապուլաք] 54.Սուլուճա [Սուլուճա] 55.Գոմս [Պօզպուլութ] 56.Քրդագոմ [Թապանլը] 57.Քուրտմէյտան [Էրալանը] 58.Քուարս [Արաքոնաք] 59.Մալախտան 60.Մարնիկ 61.Մեղտի [Եայկըն] 62.Մկրագոմ [Տիւզքըշլա] 63.Մոկունք [Սողուճաք] 64.Մուշ [Մուշ] 65.Նորակն [Իչպողազ] 66.Նորշէն [Սունկու] 67.Օրկնոց [Չուքուրպաղ] 68.Ուրուղ [Ուլուքաեա] 69.Բազու [Պիլէք] 70.Բերդակ [Թէքեօլ] 71.Փեթար [Քարլըտերէ] 72.Բգլենց 73.Բնտխներ [Եարքաեա] 74.Փողերկով [Արփաեազը] 75.Սահակ [Աղարթը] 76.Սեքրան [Իւչսըրթ] 77.Սեմալ [Իւչէվլէր] 78.Սնձնուտ [Քարաքույու] 79.Շենիկ [Ալանիչի] 80.Շէյխ Իպրահիմ 81.Շէյխալան [Էյիրմէչ] 82.Շէյխեուսուֆ [Պոյունճուք] 83.Շմլակ [Տաղտիպի] 84.Սինամերկ [Տարպողազ] 85.Սողունք [Իւչտերէ] 86.Սոխգոմ [Եարփուզլու] 87.Սորտար 88.Սուլուխ [Մուրաթկէօրէն] 89.Սբ. Արաքելոց վանք [Արաք Քիլիսէ] 90.Սբ. Կարապետ վանք [Չենկիլլի] 91.Սբ. Յովհաննէս վանք [Քիզիլ Քիլիսէ] 92.Դերքեվանք [Տօնաթըմ] 93.Թիլ [Քորքութ] 94.Դրմերդ [Ալազլը] 95.Ձխաւի [Մերճիմէքքալէ Պուճաղը] 96.Ցրոնք [Քըրքէօյ] 97.Դվնիկ [Տուրուկէօզէ] 98.Վարդենիս [Ալթընովա] 99.Վարդխաղ [Պէօյիւրտելէն] 100.Երիշտեր [Էշմէփընար] 101.Զիարէթ [Զիարէթ]