Դպրոցներ

Այս խորագիրին տակ կը ներկայացուին ամէն տեսակի տեղական հայկական դպրոցներ՝ գիշերային դասընթացքներ, նախնական բնոյթի դպրոցներ, մանկապարտէզներ, նախակրթարան, միջնակարգ ու երկրորդական վարժարաններ, իգական դպրոցներ, արհեստից վարժարաններ, միսիոնարական դպրոցներ, դպրեվանքեր, եւայլն։