Տօներ

Այս բաժինին մէջ կը քննուին ու կը նկարագրուին առաւելաբար կրօնական տօները (Կաղանդ, Տեառընդառաջ, Բարեկենդան, Ծաղկազարդ, Զատիկ Համբարձում, Վարդավառ եւ ուրիշներ), իւրաքանչիւր տեղավայրի մէջ սոյն օրերուն ստեղծուած տօնական մթնոլորտը, տօնակատարութիւնները՝ իրենց զանազան մանրամասնութիւններով։