Միջ-էթնիքական կապեր

Ինչպէ՞ս կը գործէ համակեցութիւնը տուեալ տեղավայրին մէջ։ Հայկական աղբիւրները ինչպէ՞ս կը ներկայացնեն իրենց դրացի թուրքը, քիւրտը, արաբը, յոյնը, ասորին, չերքէզը, լազը, եւայլն։ Այսպիսի հարցադրումներու պատասխանները կը գտնուին սոյն խորագիրին տակ։

Բալու - Միջ-էթնիքական յարաբերութիւններ